Αυξάνεται ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών

Αυξάνεται ο φόρος στην πώληση μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο από το 2 τοις χιλίοις στο 3 τοις χιλίοις

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add