Λ

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
Retail sales, USA

Δείκτης που καταρτίζεται από το Γραφείο Απογραφής του Υπουργείου Εμπορίου (Census Bureau of the Department of Commerce) και ανακοινώνεται περίπου την 12η ημέρα κάθε μήνα στις 08.30 π.μ. Εξαιρούνται οι πωλήσεις υπηρεσιών, αυτοκινήτων και φορτηγών. Είναι σημαντικός δείκτης, διότι δείχνει την κατάσταση της οικονομίας, προβλέπει τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά και παρέχει στοιχεία για τις πωλήσεις των επί μέρους κλάδων, απεικονίζοντας με τον τρόπο αυτό την τρέχουσα δυναμικότητα αυτών.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Book value

Η αξία μιας επιχείρησης που προκύπτει από την καθαρή θέση της, όπως αυτή εμφανίζεται στα λογιστικά της βιβλία. Είναι το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου, των αποθεματικών και των κερδών εις νέον.

Λογιστική επιχειρήσεων

Πόσα γραμμάρια είναι μια ουγγιά?

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add