Τι είναι η Θεμελιώδης Ανάλυση

Τι είναι η Θεμελιώδης Ανάλυση

Η θεμελιώδης ανάλυση αποτελεί μια μέθοδο που χρησιμοποιείται στην πρόβλεψη της εσωτερικής αξίας μιας επένδυσης. Βασίζεται στη θεωρία ότι η αγοραία τιμή ενός στοιχείου έχει την τάση να μετακινείται προς την «πραγματική αξία» ή την «εσωτερική αξία».

Η θεμελιώδης ανάλυση του Forex περιλαμβάνει πρόγνωση ως προς την εκτίμηση της τιμής ενός συναλλάγματος (forex) και των τάσεών του στην αγορά, αναλύοντας τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, την κυβερνητική πολιτική και τους κοινωνικούς παράγοντες στα πλαίσια ενός κύκλου οικονομικής δραστηριότητας. Οι Επενδυτές Forex για να εκτιμήσουν την οικονομική κατάσταση μιας χώρας εξετάζουν τους μακροοικονομικούς δείκτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

  • Ανακοίνωση Επιτοκίων
  • Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ)
  • Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Πληθωρισμός) και Καταναλωτικοί Δείκτες
  • Δείκτες Απασχόλησης
  • Λιανικό Εμπόριο και Εμπιστοσύνη Καταναλωτών
  • Ισοζύγιο Εμπορικού Πλεονάσματος ή Ελλείμματος
  • Κυβερνητική Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική

Πλεονεκτήματα της Θεμελιώδους Ανάλυσης

  • Καθορισμός της εσωτερικής αξίας μιας επένδυσης
  • Αναγνώριση μακροπρόθεσμων επενδυτικών ευκαιριών

Μειονεκτήματα της Θεμελιώδους Ανάλυσης

Ο υπερβολικός αριθμός μακροοικονομικών δεικτών μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στους αρχάριους επενδυτές.

Οι αναλυτές που ασχολούνται με την θεμελιώδη ανάλυση πολύ συχνά έρχονται σε σύγκρουση με τους αναλυτές οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση.

Τι είναι η τεχνική ανάλυση

Εκπαίδευση Forex: Γιατί οι επενδυτές χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Βραζιλία

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add