Φορολόγηση της υπεραξίας μετοχών και τίτλων

Η φορολόγηση της υπεραξίας μετοχών και τίτλων για τους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί με συντελεστή 15% με τη φορολογική δήλωση που θα υποβάλλουν φ’ετος οι επενδυτές για τις πωλήσεις τίτλων που πραγματοποίησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Ως προϋπόθεση τίθεται να κατέχουν τουλάχιστον το 0,5% των μετοχών μιας εισηγμένης στο χρηματιστήριο επιχείρησης και να έχουν αποκτήσει τις μετοχές τους μετά την 1η Ιανουαρίου 1999. Αυτή είναι μια από τις προβλέψεις για την υπαγωγή σε φόρο υπεραξίας των μετόχων επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτή η νομοθεσία περιλαμβάνεται στην σχετική αναλυτική εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της εγκυκλίου, ο φόρος εισοδήματος με συντελεστή 15% θα ισχύσει για την υπεραξία που αποκτούν οι φορολογούμενοι από την μεταβίβαση:
α) μετοχών σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά,

β) μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, στην περίπτωση που ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%),

γ) μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες,

δ) κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων,

ε) παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Ως μεταβίβαση υπολογίζεται και η εισφορά των παραπάνω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. Εάν οι παραπάνω τίτλοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), φορολογούνται μόνο στην περίπτωση που οι τίτλοι αυτοί αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.

Ειδικά για την υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση μετοχών και άλλων κινητών αξιών που είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, δηλαδή τις μετοχές εισηγμένων εταιρειών (στο Χρηματιστήριο), αποσαφηνίζεται ότι εφόσον αυτή αφορά τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Αυτό δεν ισχύει για τίτλους που έχουν αποκτηθεί μετά την 1.1.2009, για τους οποίοθυς η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας παρέχεται μόνον όταν ο φορολογούμενος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό κάτω του μισού τοις εκατό (0,5%).

Η εγκύκλιος ορίζει ότι σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο, κάτοικος της Ελλάδας και φορολογούμενος σε αυτήν, κατά το χρόνο που πωλεί μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ ή σε ξένο χρηματιστήριο, κατέχει ποσοστό μικρότερο του 0,5% των μετοχών της συγκεκριμένης ΑΕ της οποίας μεταβιβάζει τις μετοχές, η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση αυτή δεν υπόκειται στη φορολογία εισοδήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης των μετοχών και τον αριθμό των μεταβιβαζόμενων μετοχών.

Για τους τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι τιμές κτήσης και πώλησης προσδιορίζονται κατά την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών που εκδίδουν οι χρηματιστηριακές εταιρίες, τα πιστωτικά ιδρύματα ή οποιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές. Ως τέτοιοι τίτλοι αναφέρονται οι μετοχές, τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και άλλα.

Επιπλέον, οι ζημιές που προκύπτουν από την μεταβίβαση τίτλων μπορούν να συμψηφιστούν με κέρδη μέσα στα επόμενα πέντε έτη. Σημειώνεται πως, προκειμένου να προσδιοριστεί το τελικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των πράξεων (συναλλαγών) που φορολογούνται και έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο ίδιο έτος, όλων των κατηγοριών των τίτλων που φορολογούνται.

 

Απλοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων για μικρές επιχειρήσεις

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την περιοδική δήλωση ΦΠΑ

Περιουσιακή κατάσταση και Ε9

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add