Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Ταυτότητα της Δράσης

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αναφέρεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τις νέες τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και η υποστήριξη της λειτουργίας τους για διάστημα έως 6 μηνών από τη σύστασή τους. Η Δράση αφορά επιχειρήσεις που θα συσταθούν σε όλη την ελληνική επικράτεια,

Υπεύθυνοι για τη λειτουργία του προγράμματος είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και ο ενδιάμεσος φορέας (ΕΦΕΠΑΕ) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων.

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές: Επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν υπο σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα του Τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ξενοδοχεία με δυναμικότητα 20 έως και 50 κλίνες

 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων

 • Camping

 • Tουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ( τουλάχιστον 4 κατοικίες)

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά) με ελάχιστη δυναμικότητα 20 κλίνες

 • Τουριστικά γραφεία

 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.

 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.

 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) με ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.

 • Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου,Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα)

 •  

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο Δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης. Αναλυτικότερα, στους δικαιούχους του προγράμματος ανήκουν:

 • Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ως τουριστικές και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Επιχειρήσεις (Τουριστικά Καταλύματα) που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν τα εξής:

 • Ο ΚΑΔ που δύναται να έχουν αποκτήσει πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με τη λειτουργία τουριστικού καταλύματος ή/και να έχουν αποκτήσει τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02

 • Δεν έχει εκδοθεί η άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος στο οποίο αφορά η αίτηση χρηματοδότησης

 • Η δραστηριότητα της επιχείρησης (ΑΦΜ) να συνδέεται αποκλειστικά με την επικείμενη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος και να μην έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

 • Οι δηλωθείσες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου για να είναι επιλέξιμες πρέπει να συνδέονται και να εξυπηρετούν αποδεδειγμένα την λειτουργία του τουριστικού καταλύματος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για επιδότηση θα οριστεί η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν:

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 • Εξασφάλιση και προσκόμιση της αδειοδότησης για τις εκτελούμενες εργασίες, όπως προβλέπει ο ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός
 • Ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.
 • Υποχρεωτικές και σχετιζόμενες δαπάνες που αφορούν έκδοση αδειών ή επίβλεψη δεν θεωρούνται επιβλέψιμες
 • Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και δαπάνες σχετικές με δασμούς, φόρους και τέλη επίσης δεν ανήκουν στην κατηγορία των επιλέξιμων δαπανών

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

Ως επιλέξιμες δαπάνες αυτής της κατηγορίας ορίζονται οι σχετικές με την αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων, σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού με τους παρακάτω όρους:

 • Καινούργιος και αμεταχείριστος εξοπλισμός που θα βρίσκεται στην κυριότητα της επιχείρησης
 • Δαπάνες δασμών, φόρων, τελών, εξόδων αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού δεν θεωρούνται επιλέξιμες

 

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες σχετικά με την προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και τη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό (π.χ. ISO) να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα και μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου.

Προβολή – Προώθηση

Στις επιλέξιμες δαπάνες ανήκουν ενέργειες, στόχος των οποίων είναι η προβολή της επιχείρησης και η προώθηση της υπηρεσίας/του προϊόντος της. Ενδεικτικά:

 • Συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Δημιουργία Ιστοσελίδας
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις

Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

Επιλέξιμες θα είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Καινούριο λογισμικό και με νόμιμη κατοχή άδειας χρήσης του από την επιχείρηση
 • Επιλέξιμο ως δαπάνη το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση τους μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής.
 • Δαπάνες για ιδιοκατασκευή λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση δεν ορίζονται ως επιλέξιμες

Εξειδικευμένες μελέτες και υπηρεσίες παρακολούθησης επενδυτικού έργου

Επιλέξιμες θα είναι μελέτες και έρευνες κάθε μορφής που στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες υποστήριξης της λειτουργίας της επιχείρησης για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη της καθώς και το μισθολογικό κόστος προσωπικού.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Δεν θα κατατίθεται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά κατά τη φάση της υποβολής, καθώς αυτά θα κατατεθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνο για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

Προϋπολογισμός – Ποσοστά Ενίσχυσης

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού. Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα έχει διάρκεια έως 24 μήνες. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δε θα μπορεί να ξεπερνάει το όριο των 400.000 ευρώ και δεν θα μπορεί να είναι κατώτερος των 80.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ:

 

 • Στην ΜμΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται λιγότεροι από 10 εργαζομένοι και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ
 • Στην κατηγορία των ΜμΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ
 • Στην κατηγορία των ΜμΕ, ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι κάτω των 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ.

Δυνητική Προκαταβολή

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, σε περίπτωση προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής από το δικαιούχο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνηστε με έναν σύμβουλο ΕΣΠΑ

 

Check Also

Επιχορήγηση Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Η επιδότηση ΕΣΠΑ αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, λόγω των διευρυμένων και διαρκών αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Δράση στοχεύει στο να ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add