Αλλαγές στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Αλλαγές στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

 

Σύμφωνα με τροπολογία της Βουλής, η οποία κατατέθηκε εχθές 28/07/2016 από την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας θα έχουν πια τη δυνατότητα να χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ , καθώς επίσης και ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η τροπολογία προβλέπει συγκεκριμένα τη δυνατότητα σχεδιασμού και κατάρτισης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας όπου θα απασχολούνται άνεργοι απευθείας από Δήμους και Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα σχολεία ή νοσοκομεία και θα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Καθώς εΠίσης και τη δυνατότητα απασχόλησης ωφελουμένων σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από υπουργεία.

Η δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη συγχρηματοδότηση των Προγραμμάτων υπολογίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε 24 εκατ. ευρώ το 2016 και 31 εκατ. ευρώ το 2017. Όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση μάλιστα, με απώτερο την άμεση ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο μέτρο, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απασχόληση των ανέργων απευθείας σε δήμους, περιφέρειες ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νοσοκομεία, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από υπουργεία, είτε με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ και ευνοϊκούς ή άλλους πόρους, είτε επίσης με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Για τα προγράμματα αυτά δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ από πόρους του Π.Δ.Ε. (εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης. Τα παραπάνω προγράμματα σχεδιάζονται ειδικά για την επανένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, με στόχο τη μείωση της ανεργίας. Μάλιστα, σε ότι αφορά την απασχόληση σε οργανωμένες εγκαταστάσεις οι οποίες υποδέχονται και φιλοξενούν μετανάστες και πρόσφυγες, επιτρέπεται μάλιστα και η επέκταση της χρονικής διάρκειας απασχόλησης.

Ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για την κατάρτισης της Δημόσιας Πρόσκλησης για τα προγράμματα και επίσης είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελουμένους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.
Επιβλέποντες Φορείς είναι οι εκείνοι οι οποίοι θα ασχολούνται με τις προσλήψεις, δηλαδή οι δήμοι, οι περιφέρειες, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από υπουργεία) θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόληση τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

 

Διαβάστε ακόμη….

ΟΑΕΔ: 2η προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας για προσλήψεις σε 34 δήμους

Check Also

CLLD LEADER

CLLD LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

CLLD LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add