Οι αλλαγές στη φορολογική δήλωση

Οι αλλαγές στη φορολογική δήλωση 2015

Η νέα φόρμα της φορολογικής δήλωσης που δόθηκε στη δημοσιότητα περιλαμβάνει νέα διάταξη, σχήμα και διάρθρωση καθώς και νέους κωδικούς. Οι αλλαγές είναι αποτέλεσμα του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Η νέα φορολογική δήλωση περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό κωδικών, με αποτέλεσμα να έχει γίνει πιο πολύπλοκη για έναν απλό φορολογούμενο.

Οι κυριότερες αλλαγές που περιλαμβάνει είναι:

– Νέοι κωδικοί για τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες).
– Νέοι κωδικοί για κάθε είδος εισοδήματος, όπως είναι το εισόδημα από τόκους που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
– Απάλειψη πινάκων για τη δήλωση αγροτικών εισοδημάτων.

Η πρώτη αλλαγή που αντικρίζουν οι φορολογούμενοι στο νέο έντυπο είναι αυτή στην επικεφαλίδα όπου αναφέρεται η «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014» αντί για το οικονομικό έτος που αναγραφόταν έως και την περυσινή δήλωση (θα έπρεπε να αναγράφεται οικονομικό έτος 2015 αν δεν είχε γίνει η αλλαγή).

Όλος ο πίνακας 4 της φορολογικής δήλωσης αφορά στη δήλωση των πάσης φύσεως εισοδημάτων του φορολογούμενου, τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν σε επτά υποπίνακες με τους εξής τίτλους:

– Μισθωτή εργασία και συντάξεις. Στον υποπίνακα αυτόν έχουν συγχωνευθεί και οι κωδικοί για τη δήλωση των φόρων που παρακρατήθηκαν από μισθούς και συντάξεις
– Εισοδήματα Αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού
– Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
– Επιχειρηματική Δραστηριότητα
– Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα
– Ακίνητη περιουσία
– Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Σε κάθε κατηγορία εισοδήματος θα πρέπει να δηλωθεί και ο αντίστοιχος φόρος που παρακρατήθηκε.

Οι κυριότεροι νέοι κωδικοί

 • 015 – 016 (πίνακας 2): Συμπληρώνονται από διπλωμάτες και άλλους που απαλλάσσονται από τα τεκμήρια.
 • 325–326 (πίνακας 4Α): Οι αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνονται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
 • 351 – 351(πίνακας 4Α): Δηλώνονται οι εισφορές που έχουν καταβάλει από μόνοι τους οι φορολογούμενοι σε ασφαλιστικά ταμεία.
 • 403 – 404 και 409 – 410 (πίνακα 4Γ2): Δηλώνονται οι αμοιβές μισθωτών με απόδειξη δαπάνης.
 • Πίνακας 4 Δ2: Υπάρχει διαχωρισμός όσον αφορά τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν το ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση (κωδικοί 129 – 130) και το ακαθάριστο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση (κωδικοί 145 – 146).
 • Πίνακας 4 Ε: Δηλώνεται εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Κάθε εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων πχ. μεταβίβαση μεριδίων εταιρειών, μεταβίβαση μετοχών κ.ά. φορολογείται με 15%.
 • 669 – 670: Φόρος Τόκων από καταθέσεις στην αλλοδαπή. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο με φορολογική κατοικία στη Ελλάδα αποκτά εισοδήματα από τόκους στο εξωτερικό θα πρέπει να τα συμπεριλαμβάνει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του και θα του βεβαιωθεί ο σχετικός φόρος 15%. Η διαδικασία της απόδοσης του φόρου από τους ίδιους τους φορολογούμενους στην εφορία καταργήθηκε. Στους κωδικούς 667- 668 οι φορολογούμενοι θα βρουν προσυμπληρωμένους τους τόκους που εισέπραξαν το 2014 από εγχώριες τράπεζες και στους κωδικούς 293 – 294 το φόρο που τους παρακρατήθηκε.
 • 295–296: Φόρος Μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης. Πρέπει να δηλωθούν τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που έχει εισπράξει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ανεξάρτητα αν έχουν εισαχθεί ή παραμένουν στο εξωτερικό.
 • 671–672 και 673–674: Πρόκειται για τους κωδικούς που αφορούν στα εισοδήματα από δικαιώματα (royalties). Το εισόδημα από δικαιώματα, που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα φορολογείται με 20%.
 • 293–294: Αφορά το εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας που δεν έχει διανεμηθεί και το οποίο φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας (26% έως 33%).

Τεκμήρια

Φέτος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν και να δικαιολογήσουν κάθε δαπάνη που πραγματοποίησαν για την απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Έτσι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τη δαπάνη για αγορά ακόμη και πρώτης κατοικίας, μετοχών, κάθε είδους χρεογράφων και σύσταση εταιρειών ή αγορά εταιρικών μεριδίων.

Οι κυριότεροι νέοι κωδικοί των τεκμηρίων είναι:

 • 743–744. Στους κωδικούς αυτούς θα πρέπει να δηλωθούν «δαπάνες για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά».
 • 735–736. Στους κωδικούς αυτούς θα πρέπει να δηλωθούν δαπάνες για αγορά η χρηματοδοτική μίσθωση ακίνητων, ή ανέγερση οικοδόμων κλπ.

Υποβολή δήλωσης και πληρωμή φόρου

Όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά στο taxisnet (γσισ) το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου, ανεξαρτήτως της πηγής του εισοδήματος και του τελευταίου ψηφίου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Ο φόρος, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης, θα πρέπει να πληρωθεί σε τρείς διμηνιαίες δόσεις, δηλαδή έως το τέλος Ιουλίου, τέλος Σεπτεμβρίου και τέλος Νοεμβρίου.

Τεκμήρια και Πόθεν Έσχες

Παράταση της προθεσμίας της υποβολής δηλώσεων Ε9 μέχρι τις 30 Ιουνίου

Πότε θα υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

φορολογική δήλωση

 

Check Also

Αυτόματη η είσπραξη και οι συμψηφισμοί χρεών στην εφορία

Στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης και είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους και την αύξηση των εσόδων του δημοσίου. Για το σκοπό αυτό η ΑΑΔΕ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο “Αυτοματοποίηση και Κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add