ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΣΕΠ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΣΕΠ

Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΟΙΝΣΕΠ

Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΟΙΝΣΕΠ

Ως προς τις διαδικασίες ίδρυσης, αυτές είναι όμοιες και δεν αλλάζουν ανάλογα με το είδος της Κοιν.Σ.Επ. Συγκεκριμένα η διαδικασία έχει ως εξής: Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ιδρύσουν μια Κοιν.Σ.Επ. θα πρέπει να ανατρέξουν στη σελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.ypakp.gr) και συγκεκριμένα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Εκεί θα βρουν ένα πρότυπο καταστατικό, υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) και την ειδική αίτηση. Αφού συμπληρώσουν αυτά τα έγγραφα (υπεύθυνη δήλωση κάνει κάθε μέλος χωριστά), τα καταθέτουν στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου και περιμένουν το μέγιστο 15 μέρες μέχρι την οριστική απόφαση έγκρισης.

Μετά από αυτήν την έγκριση και εντός 1 μηνός θα πρέπει να πάνε στην Εφορία όπου ανήκει η έδρα της Κοιν.Σ.Επ. για να κάνουν τη διαδικασία έναρξης. Τα απαραίτητα χαρτιά που κατατίθενται στη ΔΟΥ είναι:

Έναρξη/Μεταβολής εργασιών Μη φυσικού Προσώπου Μ3

Δήλωση στοιχείων φορολογουμένου Μ7

Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου Μ8 (σε περίπτωση που συμμετέχουν στην Κοιν.Σ.Επ. νομικά πρόσωπα)

Πρακτικό σύστασης της πρώτης Διοικούσας επιτροπής

Έγκυρο και θεωρημένο καταστατικό

Βεβαίωση εγγραφής του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

Μισθωτήριο παραχώρησης του χώρου της έδρας της επιχείρησης

Αφού γίνει και η έναρξη της Κοιν.Σ.Επ. στην εφορία, το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης πίσω στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά γι’αυτήν την δεύτερη επίσκεψη στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι

Αίτηση πρόσθετων στοιχείων (υπάρχει στο siteτου Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας)

Τα τρία βιβλία προς θεώρηση που περιγράφονται εντός του καταστατικού

Η έναρξη της εφορίας

Το πρακτικό της πρώτης Γενικής Συνέλευσης

Το πρακτικό συγκρότησης της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής

Μετά και από αυτή την δεύτερη επίσκεψη στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, ολοκληρώνεται και η διαδικασία ίδρυσης της Κοιν.Σ.Επ.

Περισσότερα  για τις Κοινσεπ:

Χρηματοδότηση 5.000-25.000 ευρώ για ΚΟΙΝΣΕΠ

Τι είναι το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ.;

Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;

Χρηματοδότηση Κοινσεπ

 

Check Also

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50.000€ ΣΕ ΚΟΙΝΣΕΠ

Η Κοινωνική Οικονομία (ΚΑΛΟ) απαρτίζεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κάποιο κλάδο παράγοντας είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες με κοινωνικό «αποτύπωμα». Για παράδειγμα στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται τα φροντιστήρια που έχουν δημιουργηθεί και τα οποία στηρίζουν οικογένειες με πενιχρές οικονομικές δυνατότητες. Επίσης, βρίσκονται εταιρίες στον κλάδο του τουρισμού, που επιλέγουν να προωθούν πακέτα διακοπών σε οικογένειες ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add