Futures and Options

Δ

Δ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

Stock lending

Συμφωνίες μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων (του δανειζόμενου και του δανειστή) με τις οποίες η κυριότητα μετοχών που βρίσκονται στην κατοχή του δανειστή μεταβιβάζεται στο δανειζόμενο έναντι ποσού που εξαρτάται από το χρόνο μέχρι την επιστροφή της κυριότητας των μετοχών στο δανειστή και προσδιορίζεται από την τιμή δανεισμού, η οποία δίνεται σε μορφή ετήσιου επιτοκίου.

ΔΕΙΚΤΗΣ ή ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Benchmark

Είναι ένας δείκτης ή χαρτοφυλάκιο αναφοράς με βάση τον οποίο συγκρίνεται η απόδοση της διαχείρισης ενός πραγματικού χαρτοφυλακίου, μιας τοποθέτησης ή ενός προϊόντος. Τέτοιοι δείκτες είναι το χαρτοφυλάκιο αναφοράς χρεογράφων (benchmark portfolio), οι αποδόσεις του 10ετούς ομολόγου του γερμανικού δημοσίου ή του 10ετούς ή 30ετούς ομολόγου του θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ. Για προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ, δείκτες σύγκρισης είναι το 3μηνο EURIBOR ή το Euro-LIBOR. Για τα εμπορεύματα (commodities) δείκτες σύγκρισης είναι ο CRB index του Σικάγου που αποτελείται από τις χρηματιστηριακές τιμές 20 εμπορευμάτων, οι τιμές FIXING του χρυσού στο Λονδίνο και τη Ζυρίχη, η τιμή του πετρελαίου Brent της Βορείου Θάλασσας (North Seα Brent blend crude oil) και λιγότερο του αμερικανικού Crude (US light sweet crude oil, WTI). Κάθε τράπεζα ή επενδυτική εταιρία διαχείρισης διαθεσίμων μπορεί να καταρτίζει και δικούς της δείκτες με βάση τους οποίους μετρά την απόδοση των τοποθετήσεών της.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Philadelphia Fed Index

Ο δείκτης βιομηχανικής δραστηριότητας που εκδίδει την τρίτη Πέμπτη κάθε μήνα στις 10.00 π.μ η Federal Reserve Bank of Philadelphia (μέλος της FED).

Καλύπτει τις περιοχές της Πενσυλβάνια, του Νιου Τζέρσεϋ και του Ντελαγουέρ και έχει σαν σημείο αναφοράς τον αριθμό 50. Κάθε επίπεδο κάτω από το 50 δείχνει μία μείωση της βιομηχανικής δραστηριότητας ενώ άνω του 50 σημαίνει επέκταση. Το ερωτηματολόγιο ζητά απαντήσεις για τη γενική επιχειρηματική δραστηριότητα και τη δραστηριότητα της ερωτώμενης επιχείρησης. Για τη γενική επιχειρηματική δραστηριότητα η τυποποιημένη ερώτηση είναι: ποια είναι η εκτίμησή σας για το επίπεδο της γενικής επιχειρηματικής δραστηριότητας α) τον τρέχοντα μήνα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και β) το προσεχές εξάμηνο σε σύγκριση με τον τρέχοντα μήνα. Ένας πίνακας δείχνει τη μείωση, τη μη μεταβολή, την αύξηση και το δείκτη διάχυσης (diffusion index), δηλαδή την ανάλυση των επί μέρους δεικτών και το βαθμό που αυτοί συμβαδίζουν με την κυρίαρχη κατεύθυνση του δείκτη.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΤΟΥ REUTERS

Purchasing Managers’ Index (PMI), Eurozone

Ο δείκτης της ευρωζώνης του πρακτορείου Reuters  προκύπτει από μηνιαία έρευνα των επιχειρηματικών συνθηκών και ανακοινώνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Καταρτίζεται, μετά από ανάθεση του Reuters, από την ερευνητική εταιρία NTC Research Limited, η οποία αντλεί στοιχεία από τις μηνιαίες εθνικές έρευνες. Οι επιχειρήσεις προς τις οποίες απευθύνεται το ερωτηματολόγιο επιλέγονται με τρόπο ώστε να απηχούν την κλαδική συνεισφορά στο συνολικό εγχώριο προϊόν και επιπρόσθετα να αντιπροσωπεύουν τα μεγέθη των επιχειρήσεων και τη γεωγραφική κατανομή. Τα στοιχεία εξάγονται για το μέσο του μήνα και συγκρίνονται με αυτά που ίσχυαν ένα μήνα πριν. Οι απαντήσεις δίνονται για κάθε μεταβλητή στο ερώτημα «οι συνθήκες βελτιώθηκαν, χειροτέρευσαν ή δεν παρατηρείτε αλλαγή». Συνολικά, τα στοιχεία συλλέγονται από 4.500 περίπου επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ. Τα στοιχεία δεν βασίζονται σε γνώμες των επιχειρηματιών, αλλά σε πραγματικά ποσοτικά μεγέθη. Ο δείκτης διακρίνεται σε 3 κατηγορίες:

 

Eurozone Manufacturing PMI. Είναι ο δείκτης PMI για τη βιομηχανία η οποία καλύπτει το 24% του συνολικού ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ. Οι ερωτήσεις που απαντώνται από 2.500 βιομηχανικές επιχειρήσεις οκτώ κρατών (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες) αφορούν: 1) το προϊόν 2) νέες παραγγελίες 3) ποσότητα αγορών 4) τιμές 5) χρόνοι παράδοσης των προμηθευτών 6) απόθεμα των αγορασθέντων αγαθών 7) απόθεμα των τελικών προϊόντων και 8) απασχόληση.

Eurozone Services PMI. Είναι ο δείκτης PMI για τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος καλύπτει το 62% του συνολικού ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ. Οι ερωτήσεις που απαντώνται από 2.000 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών πέντε κρατών (Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία) αφορούν: 1) τη γενική επιχειρηματική δραστηριότητα 2) τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα 3) τις εκκρεμείς επιχειρηματικές δραστηριότητες 4) τα επίπεδα απασχόλησης 5) τις τιμές των αγοραζομένων αγαθών και υπηρεσιών 6) τις τιμές που επιβαρύνουν τον καταναλωτή 7) πώς η γενική επιχειρηματική δραστηριότητα αναμένεται να αλλάξει τους επόμενους 12 μήνες.

Eurozone PMI Composite Index. Υπολογίζεται με το συνδυασμό των αποτελεσμάτων από τους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

ΔΕΙΚΤΗΣ SHARPE 

Sharpe ratio

Ο όρος οφείλεται στον νομπελίστα και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ Γουίλιαμ Σαρπ. Πρόκειται για μία αναλογία με την οποία πραγματοποιείται η μέτρηση της επιπρόσθετης απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων που είναι σχετική με τη συνολική διαφοροποίηση αυτού. Σαν απόδοση (return) νοείται η αλλαγή στην αξία ενός χαρτοφυλακίου σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατανομής (distribution) στους μετόχους που μπορεί να προκαλείται από μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου από πωλήσεις και απόδοση του κεφαλαίου. Στη συνολική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου (total variability) περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό των αγορών και πωλήσεων των ποσών που προέρχονται από τους τόκους. Ο Δείκτης Σαρπ συμβάλλει στην ανίχνευση της καλύτερης δυνατής αναλογίας των ομολόγων ενός χαρτοφυλακίου που μπορεί να περιέχει και μετρητά (cash). Ο μαθηματικός τύπος στην περίπτωση αυτή είναι: S(x) = ( r x – R f ) / StdDev (x) όπου x είναι κάποια επένδυση, rx είναι το ετήσιο μέσο ποσοστό της απόδοσης του χ, Rf είναι η καλύτερη διαθέσιμη τιμή της απόδοσης μιας επένδυσης που δεν φέρει κίνδυνο (δηλαδή των μετρητών) και StdDev(x) είναι η τυπική απόκλιση (standard deviation, ) του rx. Ο Δείκτης Σαρπ αποτελεί μια άμεση μέτρηση της απόδοσης σε σχέση με τον κίνδυνο και συνέβαλε στη συστηματοποίηση του Capital Asset Pricing Model, CAPM.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΗ

Price earnings ratioP/E

Δείκτης αξιολόγησης μιας μετοχής με γνώμονα τα κέρδη της. Προκύπτει από τον λόγο της τρέχουσας τιμής της μετοχής προς τα κέρδη ανά μετοχή.

ΔΕΛΤΑ

Delta

Το μέτρο του ρυθμού της αλλαγής στην τιμή του Δικαιώματος Προαίρεσης, εάν αλλάξει κατά μία μονάδα η τιμή του υποκείμενου εργαλείου.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ

Secondary Market

Η αγορά όπου οι μετοχές συναλλάσσονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό αμέσως μετά την εισαγωγή της μετοχής στη χρηματιστηριακή πρωτογενή αγορά.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Charting

Η χρήση διαγραμμάτων για να αναλύσουμε τη συμπεριφορά των αγορών και των μετοχών καθώς και τις μελλοντικές τάσεις τους. Οι αναλυτές που ασχολούνται με αυτού του είδους την τεχνική ανάλυση, χρησιμοποιούν την υψηλότερη, κατώτερη και την τιμή κλεισίματος, το μέσο κινητό όρο, τον όγκο, καθώς και το ανοιχτό ενδιαφέρον για συμβόλαια.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Delisting  

Η διαγραφή των μετοχών μιας εταιρείας από τον κατάλογο των μετοχών ενός Χρηματιστηρίου, διότι παραβίασε τους κανόνες των συναλλαγών ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής ή τις απαιτούμενες χρηματοοικονομικές προδιαγραφές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΑΣ

Due diligence

Η διαδικασία την οποία ακολουθούν οι αντισυμβαλλόμενοι στις χρηματοοικονομικές τους συναλλαγές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της εξαγοράς μιας επιχείρησης, ο αγοραστής πρέπει να ελέγξει τις πηγές εισοδήματος, την ακρίβεια των χρηματοοικονομικών λογαριασμών, την αξία των στοιχείων ενεργητικού που έχουν παραχωρηθεί σαν ασφάλεια (collateral), τη φορολογική κατάσταση αυτής και άλλα στοιχεία και γεγονότα, ώστε να διαπιστώσει την πραγματική της οικονομική κατάσταση, την οποία πιθανώς να υποκρύπτει ο πωλητής.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Spread trade

Ο διαπραγματευτής λαμβάνει δύο θέσεις, μία long και μία short σε δύο διαφορετικά χρηματοπιστωτικά μέσα. Εάν οι δύο τιμές πέσουν ή ανέβουν, είναι πιθανή η καταγραφή κερδών από τη διαφοροποίηση του ποσοστού της αλλαγής. Ας υποθέσουμε ότι αγοράζουμε δύο ομόλογα, το Α και το Β. Εάν εκτιμούμε ότι το Α θα έχει μεγαλύτερη απόδοση από το Β, τότε αγοράζουμε το Α και πωλούμε ένα ίσο ποσό από το Β. Θα κερδίσουμε, εάν η διαφορά μεταξύ των δύο αποδόσεων (the spread) διευρυνθεί. Το κέρδος προκύπτει, διότι το Α έχει καλύτερη απόδοση από το Β, ανεξάρτητα εάν οι τιμές και των δύο ομολόγων αυξηθούν ή μειωθούν ή εάν η τιμή του Α αυξηθεί και του Β μειωθεί. Δεν θα προκύψει κέρδος, εάν και οι δύο τιμές αυξηθούν ή μειωθούν κατά το ίδιο ακριβώς ποσοστό, στην πραγματικότητα θα προκύψει ζημία, διότι ο επενδυτής θα επιβαρυνθεί με το κόστος της συναλλαγής.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΣ

Day Trader

Κερδοσκόπος επενδυτής που σκοπός του είναι η αποκόμιση του γρήγορου κέρδους σε διάστημα μιας ημέρας.

Day trading

Η αγορά ή πώληση του ίδιου χρεογράφου, μετοχής, νομίσματος ή εμπορεύματος στη διάρκεια της ίδιας ημέρας ή άλλως η ρευστοποίηση των ίδιων θέσεων μέχρι το κλείσιμο των συναλλαγών της ημέρας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Duration

Μέθοδος μέτρησης του κινδύνου αγοράς (market risk) μέσω της παρακολούθησης της ευαισθησίας των τιμών ενός ομολόγου ή ενός χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος σε μια συγκεκριμένη αλλαγή των επιτοκίων. Είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού των ετών μέχρι την έλευση των χρηματορροών ενός χρηματοπιστωτικού μέσου (π.χ. το κεφάλαιο και κάθε ένα από τα κουπόνια). Όσο μεγαλύτερη είναι η Διάρκεια (duration), τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, αλλά και η πιθανότητα μεγάλων κερδών. Εάν η καμπύλη απόδοσης είναι ανοδική, ένα χαρτοφυλάκιο με υψηλή duration θα είναι σε καλύτερη θέση παρά αυτό με χαμηλή duration. Δύο είναι τα κύρια είδη Διάρκειας: η Macaulay duration και η modified duration.

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Stock split

Η διαίρεση μιας μετοχής σε περισσότερες, χωρίς μεταβολή της αξίας των κατεχόμενων μετοχών προ και μετά τη διάσπαση. Εξυπηρετεί κυρίως την εμπορευσιμότητα της μετοχής.

ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Diversification

Η στρατηγική διαχείρισης που αποβλέπει στη μείωση των κινδύνων με τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου όπως κατά εκδότη, χρηματοοικονομικό προϊόν (ομόλογα, μετοχές, προθεσμιακές καταθέσεις, κ.λ.π.) επενδυτικό τομέα και γεωγραφικές αγορές. Σχεδιάζεται με τρόπο, ώστε να εξουδετερώνει την επίδραση ενός χρεογράφου στη συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου.

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Asset allocation

Κατανομή των περιουσιακών στοιχείων ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα με χαμηλή συνήθως συσχέτιση μεταξύ τους. Είναι διαδικασία σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται σε ποια περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια (π.χ. μετρητά, μέσα της αγοράς χρήματος, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του δημοσίου, εταιρικά ομόλογα, εμπορικά χρεόγραφα, μετοχές, πολύτιμα μέταλλα, ακίνητα), σε ποιο νόμισμα, σε ποιο ποσοστό για κάθε επενδυτική επιλογή και με ποιο χρονικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να κατανεμηθεί, επίσης, ανά τομέα και σύμφωνα με γεωγραφικά κριτήρια. Η διαφοροποίηση λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο και την προσδοκώμενη απόδοση.

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Εuribor

Το επιτόκιο στο οποίο οι τράπεζες δανείζουν βραχυπρόθεσμα κεφάλαια μεταξύ τους και καθορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Λονδίνου Libor

Το επιτόκιο στο οποίο οι τράπεζες δανείζουν βραχυπρόθεσμα κεφάλαια μεταξύ τους και καθορίζεται στο Λονδίνο. Επιτόκιο Libor υπάρχει για τα σημαντικότερα νομίσματα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Maturity

H περίοδος κατά την οποία το συμβόλαιο παραμένει ενεργό και παράγει όλα τα έννομα δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Tick Size

Η ελάχιστη δυνατή μεταβολή της τιμής ενός διαπραγματεύσιμου τίτλου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Portfolio management

Χαρτοφυλάκιο ονομάζουμε το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μιας εταιρίας ή ενός νομικού ή φυσικού προσώπου. Διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι η τεχνική της διαχείρισης ενός σημαντικού ποσού χρημάτων ή αξιών με στόχο την ικανοποιητική απόδοση των επενδυόμενων στοιχείων. Προϊόντα χαρτοφυλακίου μπορεί να είναι τα ρευστά διαθέσιμα, repos, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του δημοσίου, τραπεζικά και εταιρικά ομόλογα, ομόλογα με ρήτρα ξένου νομίσματος, μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, καταθέσεις σε ευρώ και συνάλλαγμα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, options, futures, swaps, εμπορικά χρεόγραφα, τίτλοι επιλογής (warrants) κλπ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ

Call

Το συμβόλαιο το οποίο δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αγοράσει τον υποκείμενο τίτλο  σε προκαθορισμένη τιμή και σε συγκεκριμένη μελλοντική χρονική στιγμή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ

In-the-money option

Ένα δικαίωμα αγοράς (πώλησης) το οποίο, αν εξασκηθεί, θα αποφέρει αξία στον κάτοχό του, επειδή η τιμή της υποκείμενης αξίας είναι μεγαλύτερη (μικρότερη) από την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος (strike price).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ

Out-of-the-money option

Ένα δικαίωμα αγοράς (πώλησης) το οποίο, αν εξασκηθεί, δεν θα αποφέρει αξία στον κάτοχό του, επειδή η τιμή της υποκείμενης αξίας είναι μικρότερη (μεγαλύτερη) από την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Option

Το συμβόλαιο που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει τον υποκείμενο τίτλο σε μία προκαθορισμένη τιμή σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Το συμβόλαιο υποχρεώνει τον πωλητή του να εκπληρώσει την υπόσχεσή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή του ζητηθεί από τον αγοραστή του (κάτοχο).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

American style option

Ένα δικαίωμα προαίρεσης που μπορεί να εξασκηθεί οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την ημέρα λήξης του συμβολαίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

European option

Ένα δικαίωμα προαίρεσης που μπορεί να εξασκηθεί μόνο κατά την ημέρα λήξης του συμβολαίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΥΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Dual currency option

Παρέχει την ευχέρεια διακανονισμού σε ένα από τα δύο συμφωνηθέντα νομίσματα ανάλογα με την προτίμηση του αγοραστή του συμβολαίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Netted option

Προϋποθέτει τη σύναψη μεταξύ ενός βασικού μεσολαβητή της αγοράς (primary broker) και ενός διαπραγματευτή (dealer) δύο options: α) το ένα πωλείται από τον primary broker στον dealer προκειμένου να καθορισθεί το καθαρό ποσό που διακανονίζεται σε ημερήσια βάση και η καθαρή ανοικτή θέση β) το άλλο πωλείται από τον dealer στον primary broker. Και τα δύο options πρέπει να φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 

1) να είναι στο ίδιο νόμισμα στο οποίο υφίσταται δικαίωμα πώλησης στο μέλλον (put currency) και δικαίωμα αγοράς στο μέλλον (call currency) 2) να έχουν την ίδια ημερομηνία λήξης 3) να είναι του ίδιου τύπου π.χ. ευρωπαϊκού ή αμερικανικού τύπου 4) να έχουν την ίδια τιμή εξάσκησης του δικαιώματος 5) το δικαίωμα να μην εξασκείται με παράδοση κατόπιν προειδοποίησης 6) να έχουν τους ίδιους όρους με εξαίρεση τα νομισματικά ποσά που δεν απαιτείται να είναι τα ίδια σε περίπτωση μερικής απαλλαγής και λήξης. Το netted option στην πράξη ενδέχεται να εμφανίζονται και με παραλλαγές αρκεί αυτές να περιγράφονται ρητά στο συμβόλαιο.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ Η ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Equity basket option

Πρόκειται για ένα option επί ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται από περισσότερες από μία μετοχές ή δείκτες της χρηματιστηριακής αγοράς. Τα χαρτοφυλάκια ή τα καλάθια των μετοχών μπορεί να περιέχουν μετοχές από μία ή περισσότερες βιομηχανίες, ή ενδέχεται να είναι σχεδιασμένα, ώστε να αντιγράφουν ευρύτατους δείκτες της αγοράς. Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ένα καλάθι παρά ολόκληρος ο δείκτης, διότι ορισμένα συστατικά του δείκτη δεν διαπραγματεύονται ενεργά ή δεν υπόκεινται σε ουσιώδεις επιδράσεις της αγοράς. Η εφαρμογή ενός καλαθιού συνδυάζει αρκετούς δείκτες που συνθέτουν ένα καλάθι από δείκτες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ

Currency option

Είναι το συμβόλαιο που παρέχει στον δικαιούχο την ευχέρεια, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή να πωλήσει ένα συγκεκριμένο νόμισμα, σε συγκεκριμένη τιμή κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Χρήσιμο  για την κάλυψη έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

Bermuda option

Είναι το συμβόλαιo δικαιώματος προαίρεσης, το οποίο μπορεί να ασκηθεί πριν από τη λήξη του, αλλά μόνο σε καθορισμένες ημερομηνίες.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Put

Το συμβόλαιο το οποίο δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να πουλήσει τον υποκείμενο τίτλο σε προκαθορισμένη τιμή και σε συγκεκριμένη μελλοντική χρονική στιγμή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

At-the-money option

Από μία σειρά δικαιωμάτων αγοράς (ή πώλησης) με την ίδια ημέρα λήξης και διαφορετικές τιμές εξάσκησης, είναι το δικαίωμα αγοράς (ή πώλησης) του οποίου η τιμή εξάσκησης βρίσκεται πιο κοντά στην τρέχουσα τιμή της υποκείμενης αξίας.

ΔΙΠΛΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙO ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  

Double option

Παρέχει την ευχέρεια είτε της αγοράς ή της πώλησης ενός μέσου ή νομίσματος σε μια καθορισμένη τιμή. Η άσκηση του δικαιώματος πώλησης προκαλεί την εκπνοή (expiration) του δικαιώματος αγοράς και η άσκηση του δικαιώματος αγοράς προκαλεί την εκπνοή του δικαιώματος πώλησης.

ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Structured financial products

Είναι περίπλοκα και καινοτόμα προϊόντα που βασίζονται ενίοτε στη μεθοδολογία της χρηματοοικονομικής μηχανικής (Financial Engineering) και έχουν σαν στόχο α) να παρέχουν σε απαιτητικούς επενδυτές μεγαλύτερες αποδόσεις, αλλά με την ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων και β) να αποφύγουν τη φορολογική επιβάρυνση. Structuring είναι η διευθέτηση των συστατικών των χρηματορροών, δηλαδή του κεφαλαίου και των τόκων, σε νέες ροές ή δομές.

Exit mobile version