Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός της επιδότησης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και
ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Η υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλειστικά
τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
• Αγροδιατροφικός Τομέας
• Τουρισμός
• Υλικά και Κατασκευές
• Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Τεχνολογίες Ενέργεια ς
• Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
• Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Δυνητικοί ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν
στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (π.χ. άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ, άνεργοι νέοι επιστήμονες με ειδικότητες που σχετίζονται με τους παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ).

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Έναρξη υποβολής προτάσεων Λήξη υποβολής προτάσεων
06/09/2021 ώρα 13:00 15/11/2021 ώρα 15:00

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

 Να είναι άνεργοι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο
ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης
 Να έχουν γενηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955
 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν
δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια
διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
 Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους, σύμφωνα με τον
πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων (αρχικό και τυχόν συμπληρωματικό). Δύναται να δοθεί
παράταση ενός (1) μήνα μετά από σχετική, τεκμηριωμένη επαρκώς, αίτηση επιμύκυνσης
του διαστήματος των 3 μηνών εκ μέρους του δυνητικά δικαιούχου και μετά από σχετική
έγκριση/ απόφαση του ΕΦ.
 Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II. Οι εν
λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι .
 Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να
είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός
χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές
κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως
κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
 Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης

Ο δικαιούχος να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.
 Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία
από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
o Ατομική Επιχείρηση
o Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
o Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
o Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)
o Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεια (ΙΚΕ)
o Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν.
4430/2016 (Α΄32)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Το κατ’ αποκοπήν ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν όλοι οι επενδυτές που θα επιλεγούν κατά την διαδικασία αξιολόγησης αφορά στις λειτουργικές δαπάνες της νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της και έχει βασιστεί στα ιστορικά δεδομένα για δαπάνες οι οποίες, ενδεικτικά, είναι:

 1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης,
  θέρμανσης, κλπ,
 3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.)

4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων,
αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις,
εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),

 1. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
 2. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
 3. ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,
 4. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’αποκοπή επιχορηγούμενου
ποσού ύψους 14.800 €.

Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης ποσού 4.000,00€ υποβάλεται εντός 30
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ. της
επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση μετά την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης.

Η Δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης ποσού 5.400,00€ υποβάλεται εντός 30
ημερολογιακών από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έναρξη δραστηριότητας της
επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.

Η Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης ποσού 5.400,00€ υποβάλεται εντός 30 ημερολογιακών
ημερών από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη δραστηριότητας της
επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

 1. Έντυπο υποβολής (αρκεί μόνο η οριστικοποίησή του στην ηλεκτρονική υποβολή του ΠΣΚΕ).
 2. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων. Από τα
  δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να στοιχειοθετούνται τα διαστήματα ανεργίας της
  τελευταίας τριετίας έως την ημερομηνία προκύρυξης της Δράσης (31/08/2021).
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας του/των
  δικαιούχου/ων της Δράσης.
 4. Άδεια διαμονής και απασχόλησης σε ισχύ / ΠΣ Υπ. Εσωτερικών (μόνο για πολίτες τρίτων
  χωρών και ομογενών)
 5. Κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης σπουδών σύμφωνα με τα κριτήρια
  αξιολόγησης:
   Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών ή/και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών από σχολή
  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του
  εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
   Πτυχίο από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), ή ισότιμης προς αυτή σχολής,
  της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
   Πτυχίο ΙΕΚ/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
   Απολυτήριο Λυκείου
   Απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 6. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας:
  • Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ)
  • Οτιδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει την δηλωθείσα επαγγελματική εμπειρία
  (π.χ. ΦΕΚ ορισμού σε Δ.Σ. εταιρείας)
 7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από τον δικαιούχο, θεωρημένη για το γνήσιο της
  υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή μέσω της εφαρμογής www.gov.gr , σύμφωνα με το
  υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

Check Also

CLLD LEADER

CLLD LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

CLLD LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add