Ενίσχυση πτυχιούχων: Επιπλέον ερωτήσεις και απαντήσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ»
Ερώτηση 41: Υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες κατά την έκδοση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων δεν πληρούν τις κάτωθι τυπικές προϋποθέσεις: i) ύπαρξη υποκαταστήματος, ii) στέγαση σε οικία, iii) συστέγαση, iv) μη επιλέξιμοι ΚΑΔ.
                         α) Μέχρι πότε είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν με την Πρόσκληση της Δράσης;
                         β) Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των εν λόγω επιχειρηματικών σχεδίων;
Απάντηση: α) Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) πρέπει να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα) κατά την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου και έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Επομένως, για την (i) περίπτωση θα έπρεπε να είχαν συμμορφωθεί πριν την έναρξη της περιόδου υποβολής στην οποία υποβάλουν, άρα δεν είναι επιλέξιμες.
Στις περιπτώσεις ii, iii, iv, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να έχουν συμμορφωθεί έως και την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης και τυχόν ζητούμενων συμπληρωματικών στοιχείων από τον ΕΦ.
β) Το σύνολο των δαπανώνείναι επιλέξιμο από την ημερομηνία συμμόρφωσης με τους όρους της Αναλυτικής Πρόσκλησης και μετά.
(βλ. Κεφάλαιο I.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ και Ι.1.6 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)
Ερώτηση 42: Μετά την τελική πληρωμή του έργου, επιτρέπεται η μεταφορά του τόπου υλοποίησης εκτός Νομού και εντός Περιφέρειας; Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής επιτρέπεται η μεταφορά του τόπου υλοποίησης σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, εντός της Αττικής;
Απάντηση: Οι δικαιούχοι των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια θα υπαχθούν στη παρούσα δράση, θα πρέπει
για ένα (1) έτος {δύο (2) έτη στην περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν κάνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας}, μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης να μην προβούν στη μετεγκατάσταση της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της περιοχής (Περιφέρειας) του προγράμματος, επί ποινής επιβολής επιστροφής της επιχορήγησης, πλέον τόκων και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, σύμφωνα και με το άρθρο 71 του Κανονισμού 1303/2013. Άρα επιτρέπεται η μεταφορά της έδρας της επιχείρησης εντός της ίδιας Περιφέρειας.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.14.2 – Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Δικαιούχων)
Ερώτηση 43: Ωφελούμενος ο οποίος είχε κάνει κατά το παρελθόν έναρξη και διακοπή ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και τώρα είναι άνεργος, είναι επιλέξιμος;
Απάντηση: Ωφελούμενοι που υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου πρέπει να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Ερώτηση 44: Η καταχώρηση των δαπανών πρέπει να γίνεται με επιμέρους ανάλυση (π.χ. δαπάνη ηλεκτρισμού, ύδρευσης, κτλ) ή με γενικό τίτλο, χωρίς περιγραφές;
Απάντηση: Στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β ́ Κύκλος» οι δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου υποβάλλονται σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης χωρίς να ζητείται η ανάλυση της κάθε κατηγορίας σε επίπεδο μεμονωμένης δαπάνης/τιμολογίου.
Επίσης, δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση προτιμολογίων ή/και εντύπων προσφορών σε κανένα από τα δύο στάδια (ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και υποβολής δικαιολογητικών ένταξης).
Η νομιμότητα και κανονικότητα, η επιλεξιμότητα και το εύλογο του κόστους κάθε μεμονωμένης δαπάνης/τιμολογίου, θα κρίνεται κατά το στάδιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μεταγενέστερα (διαδικασία επαληθεύσεων, έλεγχοι από αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, κλπ.).
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ & Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)
Ερώτηση 45: Τα ποσά προηγούμενης ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες;
Απάντηση: Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η δαπάνη προηγούμενων οφειλών στον ασφαλιστικό φορέα δεν μπορεί να καλυφθεί από τη Δράση.
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)
Ερώτηση 46: Ο εξοπλισμός που θα αγορασθεί μέσω της Δράσης μπορεί να είναι μεταχειρισμένος;
Απάντηση: Όχι, είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι
σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησηςκι επιπλέον πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της επιλεξιμότητας της ενλόγω κατηγορίας δαπάνης. Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων, τα οποία έχουν αγορασθεί μεταχειρισμένα, εφόσον τηρούνται σωρευτικά οι υπόλοιπες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της εν λόγω κατηγορίας δαπάνης.
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)
Ερώτηση 47: Μπορεί ο εργαζόμενος που θα προσληφθεί και θα επιδοτηθεί να έχει βαθμό συγγένειας με τον δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου;
Απάντηση: Η δαπάνη της ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και Β ́ βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου ως δικαιούχου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους του σε σχέση με τον προσληφθέντα.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)
Ερώτηση 48: Μπορεί δικαιούχος να διαθέτει και μη επιλέξιμους ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης, αλλά το επιχειρηματικό σχέδιο του να αφορά μόνο στους επιλέξιμους;
Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει αποκλειστικά και μόνοεπιλέξιμους και συναφείς ΚΑΔ, καθ ́ολη την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Ερώτηση 49: Ανάλυση ΚΑΔ: Αν έχω τον ΚΑΔ 16.21 έχω δικαίωμα υποβολής ή κατά την υποβολή πρέπει να έχω τη μέγιστη δυνατή ανάλυση (π.χ. 16.21.11);
Απάντηση: Ατομικός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ 16.21 έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, καθότι ο συγκεκριμένος ΚΑΔ συμπεριλαμβάνει στην ανάλυση του επιλέξιμους ΚΑΔ σε τριτοβάθμιο επίπεδο, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης και οι οποίοι μπορούν να δηλωθούν ως επιλέξιμοι ΚΑΔ υφιστάμενης ατομικής επιχείρησης, κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
Σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως κατηγορίας δικαιούχου θα πρέπει να ισχύει το εξής: Στα στοιχεία του  επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα στο πεδίο που αφορά στην δραστηριότητα του επιχειρηματικού σχεδίου (ΚΑΔ) θα πρέπει να αναγράφεται ο ΚΑΔ στη μέγιστη δυνατή ανάλυση, προκειμένου να διευκολύνεται η αξιολόγηση της συνάφειας του ΚΑΔ με τον τίτλο σπουδών του δικαιούχου.
Επισημαίνεται ότι μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ και επομένως οι δικαιούχοι της δράσης θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Ερώτηση 50: Είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης πριν από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και ποιες είναι οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα κάνουν χρήση της Κατηγορίας Δαπάνης 8 – Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας;
Απάντηση: Όχι δεν είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης πριν από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Οι δικαιούχοι των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια θα υπαχθούν στο παρόν πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης, θα πρέπει να μην διακόπτουν την επένδυση /λειτουργία της επιχείρησης
και για ένα (1) έτος (δύο (2) έτη στην περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν κάνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας) μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης και με κύρωση την υποχρέωση επιστροφής της συνεισφοράς, πλέον τόκων και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.14.2 – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ)

Ερώτηση 51: Υφιστάμενος ατομικός επιχειρηματίας, κάτοχος δύο τίτλων σπουδών, ο οποίος ασκεί και τις δύο αντίστοιχες δραστηριότητες, μπορεί να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο που να αφορά και στις δύο δραστηριότητες;
Απάντηση: Ναι μπορεί να υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο να είναι στο σύνολο του συναφές, και με τις δύο ειδικότητες (τίτλους σπουδών) που διαθέτει ο δυνητικός δικαιούχος . Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να  πληρούνται σωρευτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

Ερώτηση 52: Για το επάγγελμα των γιατρών ποιά ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη του πτυχίου ή της ειδικότητας;
Απάντηση: Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση λαμβάνεται υπόψη το πρώτο  πτυχίο που θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995.
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)
Ερώτηση 53: Γιατρός ενδιαφέρεται για τη δημιουργία υποκαταστήματος. Η ενέργεια αυτή είναι επιλέξιμη;
Απάντηση: Όχι η ενέργεια αυτή δεν είναι επιλέξιμη.Οι δικαιούχοι της κατηγορίας Α’ θα πρέπει να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα).Δεν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, επί ποινής ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης και επιστροφής της Δημόσιας Χρηματοδότησης που τυχόν έχει ληφθεί.
Οι δικαιούχοι της κατηγορίας Β’ θα πρέπει να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα)κατά την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου και έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, επί ποινής ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης και επιστροφής της Δημόσιας Χρηματοδότησης που τυχόν έχει ληφθεί.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Ερώτηση 54: Μια υφιστάμενη επιχείρηση με ΚΑΔ 69.10 μπορεί να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση;
Απάντηση: Ο ΚΑΔ 69.10, στην ανάλυση του συμπεριλαμβάνει και μη επιλέξιμους ΚΑΔ (π.χ. στον ΚΑΔ 69.10, δεν είναι επιλέξιμοι στην Δράση οι ΚΑΔ 69.10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, ΚΑΔ 69.10.19.01 Υπηρεσίες Ασκούμενου Δικηγόρου, 69.10.19.02 υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή, μεταξύ άλλων). Επισημαίνεται ότι
στη συγκεκριμένη περίπτωση για να είναι επιλέξιμο το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο, η υφιστάμενη επιχείρηση θα πρέπει να δηλώσει στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής ως ΚΑΔ του επιχειρηματικού σχεδίου τον/τους υποκείμενο/ους ΚΑΔ του δευτεροβάθμιου ΚΑΔ 69.10 που είναι επιλέξιμος/οι (π.χ. τον ΚΑΔ 69.10.11

«Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου») και
η συγκεκριμένη ανάλυση στον/ους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ σε τριτοβάθμιο ή τεταρτοβάθμιο επίπεδο, θα πρέπει να αποτυπώνεται στο αντίστοιχο έγγραφο της Δ.Ο.Υ κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης.
Σε κάθε περίπτωση, ο δυνητικός δικαιούχος πρέπει να δραστηριοποιείται σε ΚΑΔ επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα του, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της αναλυτικής πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης, θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ και επομένως οι δικαιούχοι της δράσης θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επίσης, στα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα στο πεδίο που αφορά στην δραστηριότητα το υ επιχειρηματικού σχεδίου (ΚΑΔ), θα πρέπει να αναγράφεται ο ΚΑΔ στη μέγιστη δυνατή ανάλυση, προκειμένου να διευκολύνεται η αξιολόγηση της συνάφειας του ΚΑΔ με τον τίτλο σπουδών (ειδικότητα) του δικαιούχου.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Ερώτηση 55: Ειδικότητες όπως π.χ. του μηχανικού ή του δικηγόρου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς τους φορείς, αλλά δεν έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., μπορούν να υποβάλλουν στη Δράση με την ιδιότητα του ανέργου;
Απάντηση: Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλλει και να ενταχθεί κάποιος στη Δράση με την ιδιότητα του ανέργου αποτελεί να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Αρμόδιος φορέας για τις προϋποθέσεις εγγραφής στα μητρώα ανέργων του είναι ο ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με αντίστοιχες διευκρινίσεις του ΟΑΕΔ:
“Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ». Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, όπως π.χ. μηχανικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού από τη δημοσίευση της ως άνω διάταξης και μετά. Αντίθετα, δεν μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού όσοι εκ των ανωτέρω έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας επαγγέλματος στις αρμόδιες ΔΟΥ. Για την εγγραφή των
παραπάνω προσώπων στο μητρώο ανέργων απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας”.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Ερώτηση 56: Ενδιαφερόμενος, στου οποίου την ατομική επιχείρηση συμμετείχε για πρακτική άσκηση ωφελούμενος του Προγράμματος Κατάρτισης “Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών” και έπειτα τον προσέλαβε για άλλους 6 μήνες λαμβάνοντας επιχορήγηση για τις ασφαλιστικές του εισφορές για το χρονικό διάστημα απασχόλησής του, μπορεί να συμμετάσχει στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»;
Απάντηση: Ο ΟΑΕΔ με την με Α.Π. 110116 – 27/12/2013 απόφαση, προκήρυξε το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα “Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών” ή “Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού”», στην οποία δικαιούχοι ήταν επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις ένταξης εκδόθηκαν σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την 1/1/2014, συνεπώς, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ενταχθεί ως ατομική επιχείρηση στο ως άνω πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, μετά το 2013, εμπίπτει στον περιορισμό ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά την 1/1/2013.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Ερώτηση 57: Υφιστάμενη ατομική επιχείρηση που λειτουργεί από το 2005 έως σήμερα με κύριο και μοναδικό ΚΑΔ τον δευτεροβάθμιο 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών. Επιθυμεί να έχει ως ΚΑΔ επιχειρηματικού σχεδίου τον επιλέξιμο και συναφή ΚΑΔ 71.12.11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού. Κρίνεται ότι πληρείται η προϋπόθεση στο σημείο 7 για την Κατηγορία Δικαιούχων Β;
Απάντηση: Ναι. Η επιχείρηση, εφόσον διέθετε τον 71.12 από το 2005, θεωρείται ότι δραστηριοποιείται  συνεχόμενα από το 2006 και μετά στον επιλέξιμο και συναφή ΚΑΔ 71.12.11. Επισημαίνεται ότι η ανάλυση του ΚΑΔ επιχειρηματικού σχεδίου τόσο στην αίτηση ηλεκτρονικής υποβολής, όσο και στο έγγραφο της Δ.Ο.Υ κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών, πρέπει να αποτυπώνεται στο επιλέξιμο τριτοβάθμιο επίπεδο.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Ερώτηση 58: Υφιστάμενη ατομική επιχείρηση που λειτουργεί από το 2005 έως σήμερα με κύριο και μοναδικό ΚΑΔ σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, του οποίου η ανάλυση σε τριτοβάθμιο και τεταρτοβάθμιο περιλαμβάνει και μη επιλέξιμους για τη Δράση ΚΑΔ, θα πρέπει να δηλώσει κατά την υποβολή όσους υποκείμενους τριτοβάθμιους ή/και τεταρτοβάθμιους επιλέξιμους και συναφείς επιθυμεί να έχει ως ΚΑΔ επιχειρηματικού σχεδίου; Πότε πρέπει να διακόψει τον μη επιλέξιμο δευτεροβάθμιο;
Απάντηση: Ναι. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα II της Πρόσκλησης. Στα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα στο πεδίο που αφορά στη δραστηριότητα του επιχειρηματικού σχεδίου (ΚΑΔ), θα πρέπει να αναγράφεται ο ΚΑΔ σε όσο δυνατόν μεγαλύτερη ανάλυση, όπως και στην αποτύπωση των ΚΑΔ στο έγγραφο της ΔΟΥ, προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση να συμπεριληφθεί και μη επιλέξιμος ΚΑΔ. Επιπλέον, η μεγαλύτερη ανάλυση του ΚΑΔ διευκολύνει την αξιολόγηση της συνάφειας του ΚΑΔ με τον τίτλο σπουδών του δικαιούχου.
Ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει στο βήμα ΙΙ ΚΑΔ Επιλέξιμης Δραστηριότητας Επιχειρηματικού Σχεδίου να δηλωθούν μόνο επιλέξιμοι και συναφείς ΚΑΔ τριτοβάθμιας ή/και τεταρτοβάθμιας ανάλυσης (επιπέδου ψηφίων 6 ή/και 8). Επισημαίνεται ότι μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμοι και συναφείς, ήτοι ο μη επιλέξιμος δευτεροβάθμιος
στην εν λόγω περίπτωση και να έχει ολοκληρωθεί η προσθήκη των επιλέξιμων ΚΑΔ δραστηριοτήτων (εξειδίκευση) όπως αυτοί θα έχουν δηλωθεί στο πεδίο ΚΑΔ Επιλέξιμης Δραστηριότητας Επιχειρηματικού Σχεδίου (βήμα ΙΙ).
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Ερώτηση 59: Δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει στις 27/7/2017 στο πλαίσιο της 1ης περιόδου υποβολών, αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση με την ιδιότητα του υφιστάμενου ατομικού επιχειρηματία στην κατηγορία Δικαιούχων Β. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης, ο Δυνητικός δικαιούχος περιλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο και κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών ένταξης διαπιστώνεται ότι έχει προβεί σε αναδρομική έναρξη στη ΔΟΥ στις 26/7/2017 (ημερομηνία έκδοσης εγγράφου) με αναγραφόμενη ημερομηνία έναρξης ατομικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας την 3/7/2017. Ο δυνητικός δικαιούχος είναι επιλέξιμος στη Δράση;
Απάντηση: Όχι. Εφόσον από το έγγραφο της ΔΟΥ προκύπτει ότι ο δυνητικός δικαιούχος προέβη σε έναρξη ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με αναδρομική ημερομηνία, τότε ως ημερομηνία έναρξης λαμβάνεται υπόψη η 26/7/2017 (ημερομηνία έκδοσης εγγράφου) και όχι η 3/7/2017. Κατά συνέπεια δεν πληρούται ο όρος συμμετοχής στη Δράση «Να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής επιχείρησής τους μετά την 01/01/1995 (Ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ) έως και την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου υποβολών στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης», δηλαδή 5/7/2017 για την 1η περίοδο υποβολών.

Check Also

ΚΑΔ Επιχειρήσεων που έχουν Υποχρεωτικά Μείωση Ενοικίου 40%

ΚΑΔ Επιχειρήσεων που έχουν Υποχρεωτικά Μείωση Ενοικίου 40%

Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add