Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων που αφορούν στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης με το νέο πρόγραμμα επιδότησης, μέχρι 5.000 ευρώ για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου. Η επιδότηση θα είνα αναδρομική, και θα καλύπτει και αγορές που έγιναν από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και έπειτα, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ, κατά την ημερομηνία αγοράς των θερμαντικών σωμάτων και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την υποβολή της αίτησής του. Η υποβολή των φακέλων επιδότησης θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://heating-devices.mindev.gov.gr. και θα είναι ανοικτό για δύο μήνες. Η δράση προβλέπει την επιδότηση των επιχειρήσεων εστίασης για την αγορά ενός θερμαντικού σώματος ανά δέκα τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως 100 ευρώ η κάθε συσκευή (χωρίς ΦΠΑ). Σε περίπτωση που ο αριθμός των εξωτερικών τετραγωνικών μέτρων δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαστρών, το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.

Η επιδότηση θα καλύπτει μέρος του κόστους απόκτησης θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου όπως:

  • Υγραέριο
  • Ηλεκτρικό
  • φυσικό αέριο
  • πάνελ υπερύθρων
  • αλογόνου

ή άλλο μεμονωμένο ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι καινούργια και αμεταχείριστα κατά την ημερομηνία αγοράς τους. Πριν από την υποβολή της αίτησης ο επιδοτούμενος πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια και την αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιδοτούμενης επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μόνο μία φορά ανά ΑΦΜ. Το μέγιστο ποσό επιδότησης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε  5.000 ευρώ.

Η δράση θα έχει διάρκεια 2 μήνες, θα επιχορηγεί την προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου ή παραχωρημένου με βάση την αίτηση που έχει υποβάλει ο δυνητικός λήπτης της και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα ανευ ΦΠΑ. Οι επιδοτούμενοι ΚΑΔ είναι:

56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10

56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20

56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30

Οι Επιχειρήσεις του Τομέα Εστίασης, αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα και αντιμετωπίζουν σημαντική ζημία λόγω των
επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Οι επιπτώσεις από την έξαρση της νόσου COVID-19 έχουν δημιουργήσει σοβαρή επιβράδυνση ολόκληρη την οικονομίας
πλήττοντας τις επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας και τα νοικοκυριά.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η περίπτωση των επιχειρήσεων του τομέα της εστίασης όπου παρατηρείται συγκέντρωση πλήθους
δυσανάλογο με το διαθέσιμο χώρο το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες περιορισμού της νόσου. Για την αποφυγή του
συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους και τη λειτουργία σε εξωτερικούς νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους όπου ο
καλύτερος αερισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις εστίασης, για την
προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Ο Δικαιούχος θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των αιτούμενων πόρων (της Δράσης “Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους
εστίασης”) στις επιλέξιμες επιχειρήσεις και θα έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της
υλοποίησης της Δράσης. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για την αξιολόγηση και
υλοποίηση της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των ληπτών
της ενίσχυσης και της τήρησης του ανώτατου ορίου του εφαρμοζόμενου κανονισμού (1407/2013). Στο πλαίσιο των
υποχρεώσεών του, ο Δικαιούχος:
• διασφαλίζει ότι το Πληροφοριακό Σύστημα διαθέτει έγκαιρα όλες τις κρίσιμες ενέργειες για την υποβολή, αξιολόγηση,
διαχείριση, πληρωμή κ.ο.κ. των ωφελούμενων,
• εφαρμόζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων και καταβολής της επιχορήγησης, επιβεβαιώνοντας την τήρηση των
απαραίτητων προϋποθέσεων από τους λήπτες της ενίσχυσης,
• παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας δράσης,
• τηρεί λεπτομερή αρχεία, για 10 έτη, όσον αφορά στη χορήγηση ενισχύσεων,
• τηρεί, ενημερώνει και εφαρμόζει το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ),
κατάλληλα και πλήρως, για κάθε ωφελούμενο,
• προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως «Δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές
περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης.

 

Check Also

έκτακτη επιχορήγηση

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού. Η επιδότηση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add