ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΛΟ

Επιχορήγηση Υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κ.ΑΛ.Ο.

Κ.ΑΛ.Ο Κοινωνική_και_Αλληλέγγυα_Οικονομία-640x330Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη των υφιστάμενων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016), όπως ισχύει.
H δράση στοχεύει:
• στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
• στη μείωση της ανεργίας,
• στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης,
• στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των
υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),
• στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των υφισταμένων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και
• στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.
Η δράση εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης», Επενδυτική προτεραιότητα 9.5 «Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική
και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και εντάσσεται στους
Άξονες Προτεραιότητας 2 και 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014-2020» για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία) και για τις
Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά
Ελλάδα), στον Άξονα Προτεραιότητας 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής 2014-
2020 για την Περιφέρεια Αττικής και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι της Πρόσκλησης επιδότησης είναι οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-
2016), όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην οικεία Πρόσκληση οι
Δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
1. Να είναι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016), δηλαδή να
διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με ημερομηνία έκδοσης έως και
30/6/2018. Ειδικά οι φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4019/2011, θα πρέπει να
διαθέτουν πέραν της βεβαίωσης εγγραφής και βεβαίωση καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού
μετάπτωσης του άρθρου 35 του Ν.4430/2016.
2. Να διαθέτουν βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και 31/7/2018.
3. Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Μέλους από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο έτους 2018 (χρήση
2017) (μόνο για τους Φορείς που ιδρύθηκαν έως 31/12/2017),
4. Να διατηρούν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πράξης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της, δηλαδή για
δεκαοκτώ (18) μήνες.
5. Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.
6. Να λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και να έχουν έδρα ή εγκατάσταση ή να
δημιουργήσουν εγκατάσταση στην Περιφέρεια για την οποία υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης.
7. Να δημιουργήσουν, ανάλογα με το ύψος του κύκλου εργασιών τους και του επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού της πράξης τους, τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης,
σύμφωνα με τον Πίνακα 2.8. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
9. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β’ ή Γ’ κατηγορίας).
10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της
Επιτροπής, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
11. Να υποβάλουν μόνο μία πρόταση ανά ΑΦΜ.
12. Να υποβάλλουν το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την οικεία πρόσκληση.
13. Να έχουν την- κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον
αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες
δραστηριοποιούνται.
14. Να τηρούν και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή
περισσοτέρων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της αίτησης και συνεπώς λόγο απόρριψης.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στη δράση, χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013
της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Σύμφωνα με τον Κανονισμό, το
συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση
που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατό
χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών (3) οικονομικών ετών. Επομένως
προκειμένου να ενταχθεί μία πρόταση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας που έχει εγκριθεί προς την ενιαία επιχείρηση μέσα σε μία τριετία [τρέχον έτος και τα δύο (2)
προηγούμενα οικονομικά έτη] πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της Δικαιούχου
επιχείρησης στην οποία θα αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία
επιχείρηση βάσει του παραπάνω κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,
κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ.2
του άρθρου 6 του Καν.1407/2013 καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου σώρευσης
των ενισχύσεων (de minimis) της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις με «αριθμ. πρωτ.: 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 Οδηγίες στους φορείς
που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/2013.
Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η
Δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση»,
κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 2 του Καν.1407/2013.
Επισημαίνεται ότι όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου που ορίζεται στην ανωτέρω με
τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται
να υπαχθεί στο ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού.

Κοινωνική και Αλλυλέγγυα Οικονομία ΚΑΛΟ
Κοινωνική και Αλλυλέγγυα Οικονομία ΚΑΛΟ

Επισημαίνεται ότι δεν εντάσσονται στη δράση:

Ι. Οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

II. Οι επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής, πράξεις επιβολής προστίμου για τους λόγους του
άρ. 40 παρ. 1 Ν. 4488/2017 οι οποίες να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, και ειδικότερα:

α) Τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

ΙΙΙ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν
είναι επιλέξιμες:

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται
από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς
παραγωγούς.
Στην περίπτωση Δικαιούχων (ΚΟΙΝΣΕΠ) που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν.1407/2013 ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ο Δικαιούχος δύναται να ενταχθεί στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται, με κατάλληλα μέσα, ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας και εφόσον κατά την αξιολόγηση, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την οικεία
πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 27.878.654 € και κατανέμεται ως ακολούθως:
1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου
Μάθηση : 14.878.654,00 €

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.
Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της δράσης θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα
χρήσης της ρήτρας ευελιξίας σύμφωνα με το άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της
ΥΑΕΚΕΔ για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από το ΕΚΤ παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
ενισχύσεων του ΕΤΠΑ.
Οι ενισχύσεις της δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της
Επιτροπής της 18ης Δεκέμβριου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επιλέξιμοι είναι όλοι οι κωδικοί δραστηριότητας σύμφωνα με τον ΚΑΔ 2010 – NACE Group Level. Δεν
μπορούν να υπαχθούν στη δράση οι μη επιλέξιμοι κλάδοι, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων πράξεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ
(18) μήνες.

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των προτεινόμενων πράξεων θεωρούνται
επιλέξιμες, εφόσον:
 Εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες, όπως παρουσιάζονται κατωτέρω.
 Είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
 Πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου.
 Είναι νόμιμες και κανονικές.
 Διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δηλαδή σύμφωνα με τις
αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.
 Τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από
την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 Λογιστικοποιούνται κατάλληλα.
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι ενδεικτικά οι εξής:

Πίνακας 1.
Α/Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1
Λειτουργικά έξοδα (ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού,
ύδρευσης, θέρμανσης, σταθερής και κινητής
επαγγελματικής τηλεφωνίας, λοιπές κοινόχρηστες
δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας θερμοκοιτίδων)
2
Αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: νομική,
συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη,
σύνταξη και παρακολούθηση προτεινόμενης πράξης,
υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια
επαγγελματικής κατάρτισης, δαπάνες πιστοποίησης
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης)
3
Δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης
(ενδεικτικά περιλαμβάνονται: σχεδιασμός και
παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού,
σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας, διαφημιστικές
καταχωρήσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις)
4 Μισθολογικό κόστος
5 Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας
6
Αποσβέσεις παγίων1/ Χρηματοδοτική μίσθωση
εξοπλισμού2
7
Προμήθεια αναλωσίμων (περιλαμβάνονται δαπάνες
προμήθειας αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με
την επιλέξιμη δραστηριότητα του Δικαιούχου)
8
Προμήθεια πρώτων υλών/εμπορευμάτων
(περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας πρώτων
υλών/εμπορευμάτων σε άμεση σχέση με την επιλέξιμη
δραστηριότητα του Δικαιούχου)
9
Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού
παραγωγής – λοιπού εξοπλισμού3
10 Προμήθεια λογισμικών-υπηρεσίες
παραμετροποίησης λογισμικού47. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης δυνητικού Δικαιούχου ενίσχυσης δύναται να ανέρχεται έως 200.000,00 ευρώ. Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της κάθε πράξης διαμορφώνεται σύμφωνα με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών του Δικαιούχου κατά την τελευταία τριετία. Συγκεκριμένα:

– οι Δικαιούχοι που εμφανίζουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία από 0 έως
και 10.000,00 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης πράξης με επιχορηγούμενο
προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 25.000,00€,

– οι Δικαιούχοι που εμφανίζουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία από
10.000,01 ευρώ έως και 24.000,00 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης πράξης με
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 55.000,00 ευρώ,

– οι Δικαιούχοι που εμφανίζουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία από
24.000,01 ευρώ έως και 50.000,00 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης πράξης με
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 100.000,00 ευρώ και

– οι Δικαιούχοι που εμφανίζουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία από
τουλάχιστον 50.000,01 ευρώ και άνω μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης πράξης με
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 200.000,00 ευρώ.
Στις περιπτώσεις Δικαιούχων με λιγότερες από τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, το ύψος του
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πράξης διαμορφώνεται σύμφωνα με το μέσο όρο των κλεισμένων
διαχειριστικών χρήσεων (μία ή δύο).
Δικαιούχοι που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση θεωρείται ότι εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία και
μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης πράξης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου
ύψους 25.000,00€.
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο Δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια
συμμετοχή) ή/και δάνειο
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά ενίσχυσης, ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός και ο ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης που απαιτείται να δημιουργηθούν σύμφωνα με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών.

8. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Φορέας υλοποίησης της δράσης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Ενδιάμεσος Φορέας των ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», Περιφέρειας Αττικής και Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
Η υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης των
ενταγμένων πράξεων θα γίνει από την ανωτέρω Υπηρεσία.

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η
μεθοδολογία αξιολόγησης που εφαρμόζεται στην παρούσα δράση είναι η συγκριτική. Οι αιτήσεις που
τελικά χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων
αξιολόγησης των παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου
προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης θα ορισθούν λεπτομερώς στην Αναλυτική πρόσκληση της Δράσης.
Ενδεικτικά, θα αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης, Αποδοτικότητας της πράξης, Βιωσιμότητα λειτουργικότητα,
αξιοποίηση, καινοτομία, δικτύωση, συνέργεια, ωριμότητα πράξης.

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα Προδημοσίευση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ουδεμία έννομη δέσμευση του ∆ημοσίου
και ιδιαίτερα της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΣΠΑ ΑπΚΟ γεννά ως προς τους αναφερόμενους όρους και
προϋποθέσεις στην τελική Πρόσκληση του Προγράμματος. Η Ειδική Υπηρεσία ΕΣΠΑ ΑπΚΟ διατηρεί
αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους, που αναφέρονται στην παρούσα Προδημοσίευση.
Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.ypakp.gr
ή/και του ΕΦ, του ΕΣΠΑ  και στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr.
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής θα οριστούν στην απόφαση πρόσκλησης
της δράσης.

Check Also

έκτακτη επιχορήγηση

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού. Η επιδότηση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add