Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ΚΑΛΟ - ΚΟΙΝΣΕΠ στην Περιφέρεια Ηπείρου

Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ΚΑΛΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ στην Περιφέρεια Ηπείρου

Η επιδότηση αφορά σε υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου για την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για
τη δημιουργία τουλάχιστον 1 θέσης εργασίας. Οι φορείς ΚΑΛΟ συστήνονται και λειτουργούν με βάση τα
οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α). Στο πλαίσιο της επιχορήγησης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια
φορέων ΚΑΛΟ προϋπολογισμού 50.000€ έως 100.000€ και το ποσοστό επιδότησης
ορίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων μπορεί να διαρκέσει έως και δεκαοκτώ (18) μήνες.
H δράση στοχεύει:
 Στη δημιουργία/ενίσχυση παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής
κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 Στη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού
 Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων είναι από 1/10/2020 εώς 15/1/2021

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την πρόταση και το οποίο
αποτελεί φορέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Ν.4430/2016 και φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ Ηπείρου για την καλή εκτέλεση του έργου.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των φορέων ΚΑΛΟ που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
• Να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή του Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας με βάση τα οριζόμενα στο
Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016) , άρθρο 3, παρ. 1 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016).
• Να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
• Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
• Όσοι Φορείς ΚΑΛΟ έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση θα πρέπει να έχουν
υποβάλλει τα αντίστοιχα φορολογικά έντυπα.
• Να δημιουργήσουν τουλάχιστον μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης ή αντίστοιχων θέσεων
μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
της πράξης τους, οι Δικαιούχοι θα πρέπει να δημιουργήσουν τουλάχιστον:
• (α) μία (1) Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) όταν το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
της πράξης ανέρχεται μέχρι το ποσό των 60.000,00€,
• (β) δύο (2) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) όταν το ύψος του επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού της πράξης κυμαίνεται από 60.000,00€ έως 100.000,00€ και
Επισημαίνεται ότι οι ΕΜΕ που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό
της πράξης του κάθε Δικαιούχου θα πρέπει και να διατηρηθούν για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες
από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
• Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων.
• Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας που αφορούν όλους
τους ΚΑΔ πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να
πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι όλες οι
περαιτέρω αναλύσεις των ΚΑΔ 01,02,03,05,06,12,97,98,99,00 είναι μη επιλέξιμες.
• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής
πρότασης και να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.
• Να έχουν την – κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον
αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες
δραστηριοποιείται. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται
άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε
ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει
την άδεια λειτουργίας πριν την καταβολή της πρώτης πληρωμής.
• Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή αίτησης
ενίσχυσης. Οι δικαιούχοι δύναται να ξεκινήσουν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου πριν την
έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης με δική τους ευθύνη.
• Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων,
δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
• Να δεσμευτούν ότι τα επιχειρηματικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα
υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
• Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την
ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και
αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που
απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως
ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
• Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β’ ή Γ’ κατηγορίας βιβλία).
• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• Να μην διακόψουν την λειτουργία τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για ένα (1) έτος
(τρία (3) έτη στην περίπτωση Δικαιούχων που έχουν κάνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας) μετά από την
τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της
Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική
αγορά.
• Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή
επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση,
έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού
διαστήματος δύο ετών.
• Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά
έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχουν λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχουν λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
• Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η
οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός 3 ετών από την
τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).
• Να τηρούν και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
• Να μην έχει επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα για τους λόγους του αρ. 39 παρ. 1 Ν. 4488/2017 τα
οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και
ειδικότερα για:
– Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
– Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)
• Να μην εντάσσεται και να μην ενταχθεί σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων
ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς
τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in
shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Τι επιδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν λειτουργικά έξοδα των ΚΟΙΝΣΕΠ, αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής, και δικτύωσης, μισθολογικό κόστος νέας θέσης εργασίας, δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας, προμήθεια αναλωσίμων, προμήθεια πρώτων υλών/ εμπορευμάτων, προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής – λοιπού εξοπλισμού, προμήθεια λογισμικών- υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού. Αμοιβές νομικής, συμβουλευτικής και λογιστικής υποστήριξης (2.000).  Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου (2.000).

Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης
μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 100.000€.

Διάρκεια των έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως δεκαοκτώ (18) μήνες

Ποσοστά επιδότησης

Μισθολογικό κόστος Νέας Θέσης Εργασίας 100%

Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών 70%

Η αίτηση επιδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση
www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
(ΚΑΛΟ)»

 

Check Also

Η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανάκαμψη

Σεμινάριο: Κοινωνική Οικονομία στην ανάκαμψη

Το τριήμερο 2, 3 & 4 Απρ 2021, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή οργανώνεται αρθρωτό σεμινάριο με θέμα: Η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανάκαμψη, από την Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας-ΠΕΣΚΟ και την πλατφόρμα «Συνεργατική Κοινωνία, coopsociety.gr». Το πρόγραμμα των αρθρωτών θεματικών εν συντομία είναι το παρακάτω: Παρασκευή, 2 Απρ 2021 20:00-21:30   Η μισθωτή εργασία ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add