Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας ΕΣΠΑΕργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 έως και 75.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις του εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που προβλέπει την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ, είναι κατανεμημένος ανά 20 εκατ. ευρώ για κάθε τομέα και  θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο που εστιάζει στους τομείς που προαναφέρθηκαν.

Ύψος Επενδυτικών σχεδίων10.000€ – 150.000€ \\ 50% Επιδότηση

Τομείς Δραστηριότητας

Το πρόγραμμα επιδότησης αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο,
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης,
 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής),
 • στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας.
 • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 2 ΕΜΕ
 • Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 4 ΕΜΕ
 • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ

ΕΣΠΑΌροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα επιδότησης από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έχουν αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 2. διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
 3. έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
 • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 2 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας
 • Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 4 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας
 • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας
Επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ
 • Αγορά εξοπλισμού (παραγωγικός εξοπλισμός σε όρους ενεργειακής κλάσης, εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας και για την προστασία του περιβάλλοντος, εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, εξειδικευμένος εξοπλισμός Τεχνολογιών και Λογισμικά).
 • Αγορά μεταφορικών μέσων (για επιχειρήσεις  εστίασης και λιανεμπορίου και μεταφορικά μέσα για μαθητές)
 • Πιστοποίηση (για παράδειγμα το 1452 ΕΛΟΤ- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εμπορικών καταστημάτων\\ Σύστημα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία\\ΕΛΟΤ 1433 ή/και 29990 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης)
 • Τεχνικές μελέτες (για την εγκατάσταση εξοπλισμού και τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και και ενεργειακής αναβάθμισης)
 • Κατάρτιση προσωπικού (πχ σε θέματα πρώτων βοηθειών)
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Διαβάστε επίσης Ψηφιακό βήμα – ΕΣΠΑ

Βρείτε όλες τις επιδοτήσεις που είναι ανοιχτές σήμερα

Check Also

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Σύντομα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» με χρηματοδότηση 90 εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. 180 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθούν για την αγορά ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιδοτούμενοι θα λάβουν voucher για αγορά ταμειακών μηχανών και POS. Επίσης θα επιδοτηθεί και η δημιουργία  e-shop ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add