Περαιτέρω ερωτήσεις – απαντήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης πτυχιούχων

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ»
Ερώτηση 18: Επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων;
Απάντηση: Η συστέγαση επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται. Ως συστέγαση ορίζεται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση συστέγασης επιχειρήσεων θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης στην επιδοτούμενη δράση.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ)
Ερώτηση 19: Από πότε μπορούν οι δικαιούχοι στην Κατηγορία Α να κάνουν έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας;
Απάντηση: Οι ωφελούμενοι της Κατηγορίας Α μπορούν να προχωρήσουν στην έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο, από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι και την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης, όπου θα πρέπει ως δυνητικοί δικαιούχοι να προσκομίσουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος. Οι δαπάνες, ωστόσο, που θα θεωρηθούν επιλέξιμες είναι αυτές που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και έπειτα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.
(βλ. Παράρτημα IV – Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης)
Ερώτηση 20: α) Μπορεί ένας αυτοαπασχολούμενος να επιχορηγηθεί για άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας με έδρα την οικία του;  β) Τι σημαίνει αυτοτελής επαγγελματικός χώρος;
Απάντηση: α) Προϋπόθεση για την ενίσχυση των δικαιούχων της Δράσης είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (βλ. Κεφ. Ι.1.4 της Πρόσκλησης). Ως εκ τούτου το επιχειρηματικό τους σχέδιο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε χώρο εκτός της κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας) τους. Σημειώνεται ότι
στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και συγκεκριμένα στα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου, μπορεί να δηλωθεί η τωρινή έδρα της υφιστάμενης επιχείρησης, ανεξαρτήτως εάν αφορά σε κατοικία. Εφόσον όμως συμπεριληφθεί το επιχειρηματικό σχέδιο σε προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει κάνει μεταβολή της έδρας του, μεταφέροντας αυτή σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Διευκρινίζεται ότι
το επιχειρηματικό σχέδιο θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στην έδρα της επιχείρησης, η οποία όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
β) Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Σημειώνεται όμως, ότι η αυτοτέλεια ενός επαγγελματικού χώρου μπορεί να τεκμηριώνεται και με κάτοψη/σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή με όποιο άλλο πρόσφορο νομιμοποιητικό έγγραφο (ακόμη και χωρίς να διαθέτει αυτόνομες παροχές κοινής ωφέλειας).
(βλ. Κεφάλαια Ι.1.2 & Ι.1.6)
Ερώτηση 21: Επιτρέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου να έχει ο δικαιούχος/εταίρος της επιχορηγούμενης επιχείρησης, σχέση μισθωτής εργασίας;
Απάντηση: Οι ωφελούμενοι / δικαιούχοι του επιχειρηματικού σχεδίου δε δύνανται να έχουν και σχέση μισθωτής εργασίας κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει
μόνο στις περιπτώσεις των εταίρων/μελών ΚΟΙΝΣΕΠ, οι οποίοι θα απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά και μόνο σε αυτές. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι, το μισθολογικό κόστος εταίρου ΚΟΙΝΣΕΠ δε μπορεί να επιχορηγηθεί ως ΝΘΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)
Ερώτηση 22: Επιτρέπεται η αλλαγή της κατηγορίας ωφελούμενου (ανέργου, μισθωτού ή αυτοαπασχολούμενου) που δηλώθηκε κατά την ηλεκτρονική υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου κατά το στάδιο της προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης;

Απάντηση: Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης, η μεταβολή της ιδιότητας ως κατηγορίας ωφελούμενου καθώς και του/των φυσικού/ων προσώπου/ωφελούμενου/ων (ΑΦΜ) που δηλώθηκε/αν κατά την υποβολή. Για παράδειγμα και ενδεικτικά, επιχειρηματικό σχέδιο που υποβλήθηκε από άνεργο ή μισθωτό κατά την υποβολή στην Κατηγορία Δικαιούχων Α, δεν μπορεί να ενταχθεί στην Κατηγορία Δικαιούχων Β, κατά το στάδιο της προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης μετά από αίτημα τροποποίησης της ιδιότητας του ωφελούμενου που υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης σε αυτοαπασχολούμενο και το αντίστροφο. Επίσης ενδεικτικά, επιχειρηματικό σχέδιο που υποβλήθηκε από έναν άνεργο και έναν αυτοαπασχολούμενο στην κατηγορία Δικαιούχων Α, δεν μπορεί να ενταχθεί στην ίδια κατηγορίαΔικαιούχων Α, από δύο ανέργους.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.12.3 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)
Ερώτηση 23: Επιτρέπονται μεταβολές στην εταιρική σύνθεση της επιχορηγούμενης επιχείρησης;
Απάντηση: Δεν επιτρέπονται, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης, ούτε η μεταβολή του αριθμού των εταίρωντου υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου, ούτε η μεταβολή των φυσικών προσώπων/ωφελούμενων (ΑΦΜ) που δηλώθηκαν κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, τόσο κατά το στάδιο της προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης όσο και καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.12.3 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)
Ερώτηση 24:Μετά την ένταξη στη Δράση, οι εταίροι μιας επιχείρησης μπορούν να αποκτήσουν μεταξύ τους συζυγική σχέση;
Απάντηση: Ο χρόνος πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής στην Δράση ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση της. Ειδικότερα, ως προς τη συζυγική σχέση αποκλείονται οι συνεργασίες (σύσταση εταιρείας) φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας).
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Ερώτηση 25: Πώς αποδεικνύεται η μισθωτή εργασία (π.χ. βεβαίωση εργοδότη, αναγγελία πρόσληψης,
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα);
Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ένταξης, για τους υποβάλλοντες με την ιδιότητα του μισθωτού απαιτείται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και βεβαίωση ενσήμων/απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης από τον ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ), από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μισθωτού κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
(βλ. Παράρτημα ΙV – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ένταξης)
Ερώτηση 26: Για δυνητικό ωφελούμενο, του οποίου η οικογενειακή κατάσταση άλλαξε το φορολογικό έτος 2015 από άγαμη σε έγγαμη, το ανώτατο όριο του μέσου όρου του εισοδήματος επιβολής εισφοράς της τριετίας (2013, 2014, 2015), βάσει ποιας οικογενειακής κατάστασης λαμβάνεται υπόψη;
Απάντηση: Θα ληφθεί υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου κατά το φορολογικό έτος 2015, δηλαδή έγγαμη. Επομένως, το άνω όριο του μέσου όρου του εισοδήματος επιβολής εισφοράς της τριετίας είναι 35.000€. Ο μέσος όρος θα είναι ίσος με το 1/3 του αθροίσματος των ατομικών εισοδημάτων για τα έτη 2013 και 2014 και του οικογενειακού του έτους 2015.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Παράρτημα V – Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης)
Ερώτηση 27: Για δυνητικό ωφελούμενο του οποίου η οικογενειακή κατάσταση άλλαξε το φορολογικό έτος 2015 από έγγαμη σε άγαμη, το ανώτατο όριο του μέσου όρου του εισοδήματος επιβολής εισφοράς της τριετίας, βάσει ποιας κατηγορίας οικογενειακής κατάστασης λαμβάνεται υπόψη;

Απάντηση: Θα ληφθεί υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου κατά το φορολογικό έτος 2015, δηλαδή άγαμη. Επομένως το άνω όριο του μέσου όρου του εισοδήματος επιβολής εισφοράς της τριετίας είναι 22.000€. Ο μέσος όρος θα είναι ίσος με το 1/3 του αθροίσματος των ατομικών εισοδημάτων για τα έτη 2013 και 2014 και του ατομικού του έτους 2015. Στην περίπτωση που η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου κατά το φορολογικό έτος 2015 άλλαξε από έγγαμη σε άγαμη, αλλά έχει την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας, τότε θα εμπίπτειστην κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος. Επομένως το άνω όριο του μέσου όρου τουεισοδήματος επιβολής εισφοράς της τριετίας είναι 35.000€. Ο μέσος όρος θα είναι ίσος με το 1/3του αθροίσματος των οικογενειακών εισοδημάτων για τα έτη 2013 και 2014 και του ατομικού του έτους 2015.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Παράρτημα V – Διαδικασία και Κριτήρια αξιολόγησης)
Ερώτηση 28: Μπορεί κάποιος αυτοαπασχολούμενος να συμμετάσχει σε συνεργατικό σχήμα και ταυτοχρόνως να διατηρήσει και την ατομική του επιχείρηση;
Απάντηση: Όχι, στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενος συμμετέχει σε συνεργατικό σχήμα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχει διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική του δραστηριότητα, μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Ερώτηση 29: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό ή χονδρικό εμπόριο είναι επιλέξιμες στη Δράση;
Απάντηση: Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο
Παράρτημα II της Πρόσκλησης. Σ’ αυτές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται το λιανικό και χονδρικό εμπόριο.
Ερώτηση 30: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μαζικής εστίασης είναι επιλέξιμες στη Δράση;
Απάντηση: Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο
Παράρτημα II της Πρόσκλησης. Σ’ αυτές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο κλάδος της εστίασης.
Ερώτηση 31: Ατομικός επιχειρηματίας ο οποίος διέκοψε την ατομική του επιχείρηση πριν την 01/01/2017 και συγκεκριμένα στις 31/12/2015 δύναται να υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού; Εμπίπτει στον περιορισμό της Πρόσκλησης περί συμμετοχής σε άλλη επιχείρηση από την 01/01/2015;
Απάντηση: Μπορεί να συμμετέχει στη Δράση στην κατηγορία ωφελούμενων με την ιδιότητα του ανέργου ή του μισθωτού. Δεν εμπίπτει στον περιορισμό της Πρόσκλησης περί συμμετοχής σε άλλη επιχείρηση.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Ερώτηση 32: Ωφελούμενος που συμμετείχε ως εταίρος σε εταιρεία από το 2014 έως τα μέσα του 2015 μπορεί να συμμετάσχει ως άνεργος στη Δράση;
Απάντηση: Οι ωφελούμενοι πρέπει να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν ή να ασκήσουν κυρίαρχη επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό. Επομένως, βάσει του περιορισμού που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Δράσης (κεφ. Ι.1. 4), ο ως άνω άνεργος ΔΕΝ μπορεί να ενταχθεί στη δράση.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Ερώτηση 33: Δικαιούχος ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όμως συμμετέχει ως εταίρος σε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) , μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη Δράση;
Απάντηση: Όχι δε μπορεί να υποβάλλει. Και στις δύο κατηγορίες Α’ και Β’ οι δικαιούχοι θα πρέπει να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν ή να ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε

άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό.

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Ερώτηση 34: Μπορεί κάποιος δικαιούχος να έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλες δράσεις;
Απάντηση: Οι δικαιούχοι στο πρόγραμμα θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου).
Εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.
Η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ. Διευκρινίζεται ότι δυνητικός δικαιούχος που έχει απενταχθεί και δεν έχει χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο είχε ενταχθεί κατά την εξεταζόμενη περίοδο, μπορεί να συμμετάσχει στη Δράση, εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η απόφαση απένταξής του.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Ερώτηση 35: Ενδιαφερόμενος εργάζεται ως μισθωτός από το 2007 με την ειδικότητα του Λογιστή. Παράλληλα, από το 2015 διατηρεί ατομική επιχείρηση (Συμβουλευτικών Υπηρεσιών). Σε ποια κατηγορία ωφελουμένων θα μπορούσε να λάβει μέρος;
Απάντηση: Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ως υφιστάμενος ατομικός επιχειρηματίας, εφόσον δραστηριοποιείται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά του (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις ένταξης των υφιστάμενων ατομικών επιχειρηματιών (αυτοαπασχολούμενων). Επισημαίνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να είναι και μισθωτός.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Ερώτηση 36: Υφιστάμενος ατομικός επιχειρηματίας (αυτοαπασχολούμενος) που δεν έχει σχέση μισθωτής εργασίας κατά την υποβολή της αίτησης, δύναται να αποκτήσει σχέση μισθωτής εργασίας για το διάστημα μετά την υποβολή και μέχρι την καταληκτική προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών ένταξης ή/και ζητούμενων συμπληρωματικών στοιχείων από τον ΕΦ (ημερομηνία συμμόρφωσης με τις τυπικές προϋποθέσεις της Δράσης);
Απάντηση: Είναι επιτρεπτό, καθώς το εν λόγω διάστημα δεν αποτελεί περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Ερώτηση 37: Ενδιαφερόμενος ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση ως άνεργος/μισθωτός, μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και έως την προσκόμιση των δικαιολογητικών ένταξης στη δράση, εφόσον εγκριθεί, μπορεί να δουλέψει ως μισθωτός;
Απάντηση: Εφόσον ο άνεργος/μισθωτός πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση δεν εξετάζεται η απασχόληση στο μεσοδιάστημα από την υποβολή έως την προσκόμιση των δικαιολογητικών ένταξης.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Ερώτηση 38: Δυνητικός δικαιούχος έχει επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων με απόφαση ένταξης το έτος 2012. Μπορεί να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης;
Απάντηση: Εφόσον η απόφαση ένταξης είναι εντός του έτους 2012 μπορεί να υποβληθεί επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς δεν έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου).
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Ερώτηση 39: Μισθωτός μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ιδρύει την επιχείρηση μαζί με άνεργο (συνεργατικό σχήμα), αλλά συνεχίζει να είναι μισθωτός. Μέχρι πότε μπορεί να διακόψει την ιδιότητα του μισθωτού;
Απάντηση: Θα πρέπει, από την ημερομηνία έκδοσης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων έως και την ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών ένταξης, να έχει διακόψει την εργασιακή σχέση του μισθωτού. Η ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών θα ξεκινάει εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Ερώτηση 40: Μπορεί να συμμετάσχει στη Δράση Υφιστάμενος ατομικός επιχειρηματίας με:
                          i. έναρξη την 2/1/1996 ο οποίος δε διέθετε επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά του ΚΑΔ, τον   οποίο πρόσθεσε την 1/1/2007;
                          ii. έναρξη την 2/1/1996 ο οποίος διέκοψε την δραστηριότητά του στις 10/11/2005 και έκανε επανέναρξη στις 2/2/2007 χωρίς να διαθέτει συναφή και επιλέξιμο ΚΑΔ;
                         iii. έναρξη την 6/3/1995, χωρίς επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά του ΚΑΔ, διέκοψε την δραστηριότητα του 31/12/2005 και έκανε επανέναρξη 1/6/2007 με επιλέξιμο και συναφή με τη ειδικότητα ΚΑΔ;
                         iv. έναρξη την 6/3/1995, χωρίς επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά του ΚΑΔ, ο οποίος διέκοψε την δραστηριότητα του στις 31/5/2006 και έκανε επανέναρξη 1/6/2007, με επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα ΚΑΔ;
                        v. έναρξη εντός του 1996, σε επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα του ΚΑΔ, ο οποίος διέκοψε το 2007 και έκανε επανέναρξη το 2008 με επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα του ΚΑΔ;
                       vi. έναρξη εντός του 2007, σε επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα του ΚΑΔ;

 Απάντηση:

                      i. Σύμφωνα με την Πρόσκληση, ο δικαιούχος θα πρέπει μετά την 1/1/2006 και μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να δραστηριοποιείται συνεχόμενα ως ατομικός επιχειρηματίας σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα του (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ. Συνεπώς δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Δράση.
                   ii. Ομοίως με την απάντηση i.
                  iii. Μπορεί να συμμετέχει, καθότι δραστηριοποιείται συνεχόμενα, μετά την 1/1/2006 σε επιλέξιμο και συναφή ΚΑΔ, εφόσον πληρούται το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του βαθμολογούμενου κριτηρίου Β2 θα ληφθεί υπόψη η πρώτη έναρξη, ήτοι 5/3/1995.
                 iv. Δεν μπορεί να συμμετέχει, καθότι δεν δραστηριοποιείται συνεχόμενα, μετά την 1/1/2006 σε επιλέξιμο και συναφή ΚΑΔ.
                v. Δεν μπορεί να συμμετέχει, καθότι δεν διαθέτει συνεχόμενη δραστηριότητα σε επιλέξιμο και συναφή ΚΑΔ μετά την 1/1/2006.
               vi. Μπορεί να συμμετέχει, εφόσον πληρούται το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της πρόσκλησης.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add