Ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΕΙΚΟΣΙ ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, δημόσιας δαπάνης 456 εκατ. ευρώ, δημοσιοποιήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι που καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 25 Φεβρουαρίου έως και τις 25 Μαρτίου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις σχετικά με το πρόγραμμα έχουν ως εξής:

1. Εμπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εμπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ χονδρικού εμπορίου και θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ενισχύοντας τη δραστηριότητα του χονδρικού εμπορίου. Είναι επιλέξιμη; Αν ναι, πώς γίνεται ο διαχωρισμός των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν το χονδρικό εμπόριο;
Απάντηση: Για την παραπάνω περίπτωση, αλλά και γενικά για ανάλογες περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν ή αποκτήσουν μικτή δραστηριότητα (με επιλέξιμους και μη επιλέξιμους κωδικούς) θα πρέπει το σύνολο των δαπανών να αφορά αποκλειστικά και μόνο τις προτεινόμενες επιλέξιμες δραστηριότητες. Συνεπώς, δαπάνες που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί είτε κατά την αξιολογική διαδικασία είτε κατά τον έλεγχο της επένδυσης ότι εξυπηρετούν ή δύνανται να εξυπηρετήσουν και μη επιλέξιμη δραστηριότητα, θεωρούνται μη επιλέξιμες και περικόπτονται.
2. Επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα και με επιλέξιμο ΚΑΔ μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνες σε δύο διαφορετικούς χώρους υλοποίησης, οι οποίοι θα είναι νόμιμα δηλωμένοι στην επιχείρηση (π.χ. έδρα, και υποκατάστημα);
Απάντηση: Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι διαφορετικοί τόποι υλοποίησης είναι εντός της ίδιας περιφέρειας και πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων – όρων του οδηγού.
3. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, αυτές πρέπει να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε μη επιλέξιμούς ΚΑΔ έχει δικαίωμα υποβολής να κάνει προσθήκη επιλέξιμου ΚΑΔ την 1/2/2013; Σε ποια κατηγορία επιχειρήσεων θα ταξινομηθεί, στις υφιστάμενες ή στις νέες;
Απάντηση: Η επιχείρηση είναι επιλέξιμη εφόσον διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης. Όσον αφορά την κατηγορία στην οποία εντάσσεται, σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής υφιστάμενες είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. ‘Αρα αν μέχρι τις 31/12/2011 η επιχείρηση έχει δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας (ανεξαρτήτως ΚΑΔ), τότε θα υποβάλει ως υφισταμένη (κατηγορία 1). Εάν δεν πληρείται αυτό το κριτήριο τότε θα υποβάλει στην κατηγορία των νέων – υπό σύσταση επιχειρήσεων.
4. Επιχείρηση που διαθέτει δύο επιλέξιμους ΚΑΔ (κύρια δραστηριότητα και δευτερεύουσα) σε διαφορετικές θεματικές ενότητες, σύμφωνα με τον οδηγό πρέπει να επιλέξει έναν ΚΑΔ για την υποβολή της πρότασης;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον οδηγό το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά μία θεματική ενότητα. ‘Αρα η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει ΚΑΔ για την υποβολή της πρότασης. Σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή περισσότερων ΚΑΔ, όλοι οι δηλούμενοι προς ενίσχυση ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν στην ίδια θεματική ενότητα.
5. Στο παράρτημα ΙΙ Επιλέξιμοι ΚΑΔ τι σημαίνει η κωδικοποίηση Α, Β και Γ που είναι καταγεγραμμένη στον πίνακα ανά ΚΑΔ και ανά περιφέρεια;
Απάντηση: Τα στοιχεία Α,Β και Γ ανά ΚΑΔ και περιφέρεια που υπάρχουν στο Παράρτημα ΙΙ, αναφέρονται στο υποκριτήριο 3.4 για την αξιολόγηση της περιφερειακότητας του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου (βλ. Παράρτημα XIII «Αρμόδια όργανα και διαδικασία αξιολόγησης». Αποτελούν δηλαδή, δείκτη της συνάφειας του κάθε ΚΑΔ με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εκάστοτε περιφέρειας και η βαθμολογία καθορίζεται ως εξής:
ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας Α, βαθμός = 1
ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας Β, βαθμός = 0,8
ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας Γ, βαθμός = 0,2.
Σημειώνεται ότι η συνάφεια των ΚΑΔ με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των περιφερειών καθορίστηκε από τις περιφερειακές αρχές.
6. Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο από υφιστάμενη επιχείρηση σε δύο διαφορετικούς επιλέξιμους KAΔ της ίδιας Θεματικής ενότητας; Εάν ναι, μπορεί να συμπεριλάβει δαπάνες και για τους δύο ΚΑΔ;
Απάντηση: Σύμφωνα με τον οδηγό, μπορεί να υποβληθεί επενδυτική πρόταση σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας. Το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες για όλους τους προς ενίσχυση επιλέξιμους ΚΑΔ.
7. Στην κατηγορία δαπανών 1. «Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος» συμπεριλαμβάνεται η ανέγερση κτιρίων;
Απάντηση: Στην κατηγορία δαπανών 1 συμπεριλαμβάνεται η ανέγερση/επέκταση κτιρίων, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του οδηγού και οι προϋποθέσεις που τίθενται για την επιλεξιμότητα των δαπανών στο Παράρτημα VII.
8. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης ψυκτικού θαλάμου σε φορτηγό στην κατηγορία δαπάνης «Μηχανήματα και Εξοπλισμός»; Επισημαίνεται ότι η αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού (ψυκτικός θάλαμος) γίνεται από ξεχωριστό προμηθευτή και δεν αποτελεί αγορά οχήματος που περιλαμβάνει ψυκτικό θάλαμο.
Απάντηση: Ναι, είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά και η εγκατάσταση ψυκτικού θαλάμου σε όχημα στην κατηγορία δαπάνης «Μηχανήματα και Εξοπλισμός», εφόσον απαιτείται και εξυπηρετεί τη δραστηριότητα της επιχείρησης για την οποία έχει υποβάλει πρόταση. Επισημαίνεται ότι το φορτηγό θα πρέπει να ανήκει στην κυριότητα της επιχείρησης και ο ψυκτικός θάλαμος να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος
9. Τα τιμολόγια είναι επιλέξιμα μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον κανονισμό de minimis και μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό. Τα δελτία αποστολής εάν είναι προγενέστερα είναι επιλέξιμα;

Απάντηση: Η έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού (π.χ. προκαταβολή, δελτίο αποστολής κ.λπ.) πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών καθιστά αυτόματα το συνδεδεμένο παραστατικό αγοράς μη επιλέξιμο και κατά συνέπεια και τη δαπάνη με την οποία συνδέεται, καθώς και το σύνολο του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών.
10. Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές προβολής (spot) είναι επιλέξιμες στις δαπάνες προβολής;
Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ του οδηγού δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το κόστος για τη χρήση μέσων μαζικής επικοινωνίας.
11. Τα μηχανήματα έργου (αυτοκινούμενα οχήματα για την εκτέλεση τεχνικού έργου π.χ. εκσκαφείς) είναι επιλέξιμα; Αν ναι, λογίζονται ως εξοπλισμός ή ως μεταφορικά μέσα;
Απάντηση: Ναι, είναι επιλέξιμα εφόσον απαιτούνται και εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης για την οποία έχει υποβάλει πρόταση. Περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μηχανήματα – Εξοπλισμός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός».
12. Είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση ή αγορά επαγγελματικών αυτοκίνητων και σε ποιες θεματικές ενότητες;
Απάντηση: Στο Παράρτημα VII περιγράφονται αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες ανά θεματική ενότητα του προγράμματος. Τα μεταφορικά μέσα είναι κατηγορία επιλέξιμων δαπανών και στις τρεις θεματικές ενότητες. Πρόκειται για προμήθεια μεταφορικών μέσων επαγγελματικής χρήσης, σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, τα οποία θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
13. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν την αύξηση κλινών στα τουριστικά καταλύματα;
Απάντηση: Είναι επιλέξιμες αρκεί να προσκομιστεί, μεταξύ άλλων, κατά τον τελικό έλεγχο ανανεωμένο σήμα λειτουργίας ΕΟΤ. Ειδικότερα στις περιοχές ΟΠΑΑΧ οι επενδύσεις στον τουρισμό για ίδρυση και εκσυγχρονισμό με αύξηση δυναμικότητας (με προσθήκη καθ’Α ύψος και κατ’Α επέκταση) χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και μέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.
14. Στις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν διευθυντικό προσωπικό για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων 1.3, 1.4 και 1.5 θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των μετόχων – εταίρων – ιδιοκτητών;
Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα XIIΙ, όσον αφορά τα κριτήρια 1.3 και 1.4 βαθμολογούνται το επίπεδο εκπαίδευσης και η εμπειρία αντίστοιχα του επικεφαλής διευθυντή ή αντίστοιχου στελέχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διευθυντικό προσωπικό, θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία ενός από τους μετόχους – εταίρους ή του ιδιοκτήτη. Το κριτήριο 1.5 αναφέρεται στο σύνολο των εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης.
15. Στο υποκριτήριο 3.2, δύο από τα πέντε στοιχεία βαθμολογίας με συντελεστή 0,2 έκαστο αναφέρονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης (απλή εγκατάσταση νέων πιο σύγχρονων μηχανημάτων και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας). Για τους λοιπούς κλάδους πως θα εξαχθεί η βαθμολογία σε αυτά; Θα πάρουν 0 ή επειδή δεν μπορούν να βαθμολογηθούν θα πάρουν το 0,2; Απάντηση: Η έννοια των νέων πιο σύγχρονων μηχανημάτων δεν εξαντλείται στα καθαρά παραγωγικά μεταποιητικά μηχανήματα. Μπορεί π.χ. για μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο εμπόριο να αναφέρεται στην εγκατάσταση ενός νέου σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου, λογισμικού κ.ά.
16. Στις εμπορικές επιχειρήσεις και παροχής υπηρεσιών τι θεωρείται βασικός εξοπλισμός προκειμένου να εξαχθεί η βαθμολογία στο υποκριτήριο 1.2;
Απάντηση: Βασικός εξοπλισμός νοείται ο εξοπλισμός εκείνος ο οποίος είναι απαραίτητος για την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. ράφια, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα) ή την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. εργαλεία, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μηχανήματα έργου).
17. Εξετάζεται ο τρόπος κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής κατά την υποβολή της πρότασης;
Απάντηση: Ο τρόπος κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής δεν εξετάζεται κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Κατά τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών αποδεικνύεται με την εξόφληση των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8.2, σελ. 18 του οδηγού.
18. Η ύπαρξη άδειας καταλληλότητας και σήμα λειτουργίας ΕΟΤ (ξενοδοχεία) απαιτείται και για τις υπό σύσταση εταιρίες ή δεν εξετάζεται στην υποβολή αίτησης;
Απάντηση: Κατά την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται η ύπαρξη άδειας καταλληλότητας και σήμα λειτουργίας ΕΟΤ για τις υπό σύσταση εταιρίες. Στο φάκελο υποβολής θα πρέπει να συμπεριληφθεί η υπεύθυνη δήλωση των 21 σημείων, ένα εκ των οποίων δεσμεύει το φορέα ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί νόμιμα. Σύμφωνα με το Κεφ. 14 του οδηγού και το Παράρτημα ΧVΙ, κατά τον έλεγχο ολοκλήρωσης της επένδυσης απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας εν ισχύι, ή απαλλαγής όπου απαιτείται, που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύι άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’Α ελάχιστον να προσκομισθεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι και έξι μήνες από την ολοκλήρωση του έργου.
19. Τα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, Ε7 κ.λπ. που ζητούνται ως δικαιολογητικά υποβολής θα πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των θεωρημένων στην αρμόδια ΔΟΥ; Αυτά που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά είναι αποδεκτά;
Απάντηση: Όλα τα φορολογικά έντυπα που προσκομίζονται θα πρέπει να αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι είναι αυτά που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
• Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο το οποίο να φέρει το όνομα και την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου της ΔΟΥ.

Σε περίπτωση που η υποβολή των ανωτέρω εντύπων έχει γίνει ηλεκτρονικά θα πρέπει να υποβληθεί η αντίστοιχη ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση μαζί με το αποδεικτικό επιτυχούς καταχώρησης.
• Σε περίπτωση που η υποβολή στην αρμόδια ΔΟΥ έγινε σε έντυπη μορφή αλλά όταν παρελήφθησαν τα έντυπα αυτά δεν υπογράφηκε η παραλαβή τους από τον αρμόδιο υπάλληλο, θα πρέπει να υποβληθεί ως δικαιολογητικό το αντίγραφο των εντύπων που υποβλήθηκαν στη ΔΟΥ καθώς και αντίγραφο του εκκαθαριστικού.
• Σε περίπτωση που η υποβολή των φορολογικών εντύπων στην αρμόδια ΔΟΥ έγινε μέσω λογιστή και τα φορολογικά έντυπα δεν έχουν αντίστοιχη υπογραφή παραλαβής θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με το αντίγραφο αυτών και αντίγραφο της λίστας που κατέθεσε ο λογιστής στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία να φέρει το όνομα και την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου της ΔΟΥ ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού.
20. Εταιρία ΑΕ παροχής υπηρεσιών έχει μια χρήση από 7/2/11 μέχρι 31/12/11 και μια από 1/1/12 μέχρι 31/12/12. Μπορεί να υποβάλει πρόταση στη δράση; Απάντηση: Σύμφωνα με τον οδηγό υφιστάμενες είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. Συνεπώς η παραπάνω επιχείρηση μπορεί να υποβάλει πρόταση στην κατηγορία των νέων επιχειρήσεων.

ΕΣΠΑ

Check Also

ΜΟΔ Α.Ε.

Η ΜΟΔ Α.Ε. για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, συμπληρώνοντας 25 χρόνια λειτουργίας, θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (11-19 Σεπτεμβρίου) στον ενιαίο χώρο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Περίπτερο 7 - Stand 10

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add