ΕΣΠΑ: Οι πίνακες για την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στην ηλεκτρονική του σελίδα για τον ΕΣΠΑ, τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης σχετικά με την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα οι πίνακες αναρτήθηκαν ανά περιφέρεια ενώ  παρουσιάστηκαν και τα επενδυτικά σχέδια με τους αιτούμενους προϋπολογισμούς επιδότησης, για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Η ανακοίνωση των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης έγινε με επιφύλαξη της αξιολόγησης του προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων και σ’ αυτούς εμπεριέχονται μόνο τα αποτελέσματα του ελέγχου της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεών του.

Επακολουθεί η αξιολόγηση του αιτούμενου προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών τους, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί  αφού δημοσιευθεί ο  προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων.

Check Also

Ψηφιακό άλμα

Ψηφιακό άλμα – ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια από 55.000 έως 400.000 € που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή/και στην ψηφιακή τους αναβάθμιση. Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου της, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο με το οποίο να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add