Futures and Options

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Με τον ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86 – Άρθρα 43-120) παρουσιάστηκε μια νέα μορφή εταιρίας, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή αλλιώς «ΙΚΕ». Η νέα αυτή μορφή σχεδιάστηκε να λειτουργεί ως Κεφαλαιουχική Εταιρεία και μπορεί να είναι εμπορική,έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός. Ανταποκρίνεται κυρίως στις ανάγκες και δυνατότητες της μικρομεσαίας επιχείρησης και αποτελεί μια πιο ευέλικτη παραλλαγή ή η εξέλιξη της μέχρι σήμερα υφιστάμενης εταιρικής μορφής της ΕΠΕ, αφού η σύστασή της κοστίζει λιγότερο από την ΕΠΕ και εμφανίζει πιο ευέλικτο σχήμα, τόσο ως προς το κεφάλαιό της, όσο και ως προς τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων. Η νέα αυτή μορφή εταιρίας είναι πλήρως ικανή να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα των αγορών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν την ΙΚΕ από την ΕΠΕ και από τις άλλες εταιρικές μορφές είναι τα παρακάτω:

Τα είδη των εισφορών παρουσιάζονται παρακάτω:

Ας υποθέσουμε ότι κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπιο θέλει να ιδρύσει μια ΙΚΕ.

Για την ίδρυση μιας εταιρείας ΙΚΕ ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στην Υπηρεσία Μιας Στάσης του ΓΕΜΗ, που λειτουργούν στα Επιμελητήρια της Ελλάδας καθώς επίσης και στα πιστοποιημένα να λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης ΚΕΠ.

Ξεκινώντας λοιπόν για το ΓΕΜΗ θα χρειαστείτε:

Οι ιδρυτές της εταιρείας ή ο εκπρόσωπός τους θα πρέπει να υποβάλλει έναν αριθμό διαφορετικών έγγραφα, αναλόγως αν η εταιρεία ιδρύεται από κάποιο φυσικό πρόσωπο, κάποιο νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή κάποιο νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής.

Τα δικαιολογητικά μπορεί να καταθέσει οριζόμενος εκπρόσωπος των ιδρυτών, με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής τους. Με την υποβολή τους, θα πρέπει να γίνει γνωστό προς το ΓΕΜΗ ένας λογαριασμός τραπέζης, στον οποίο, σε περίπτωση μη ίδρυσης της εταιρείας λόγω κολλήματος, θα επιστραφούν τα ποσά που θα έχουν πληρωθεί προς το ΓΕΜΗ, εκτός του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας που θα δούμε παρακάτω. Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί έγγραφη εντολή και πληρεξουσιότητα προς τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα Α της Κ1-1084/24-5-12), σύμφωνα με την οποία θα παρέχεται το δικαίωμα στην Υπηρεσία Μιας Στάσης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση, όπως για παράδειγμα, αίτηση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, αίτηση χορήγησης αντιγράφων φορολογικής ενημερότητας των ιδρυτών, για όσους δεν υπάρχει κτλ.

Σε αυτό το σημείο της κατάθεσης των δικαιολογητικών από τους ιδρυτές ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, θα πρέπει να πληρωθεί προς το ΓΕΜΗ το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας το οποίο κοστίζει εβδομήντα (70,00) ευρώ για μέχρι τρεις (3) ιδρυτές και πέραν των τριών, προσαυξάνεται πέντε (5,00) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή-μέλος.

Κατόπιν, η Υπηρεσία Μιας Στάσης του ΓΕΜΗ θα προβεί σε έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα και εφόσον εντοπίσει οποιαδήποτε προβλήματα, θα επικοινωνήσει με εκπρόσωπο των ιδρυτών-μελών για να του τα γνωστοποιήσει. Έπειτα και εντος δύο (2) έως δέκα (10) ημερών, ανάλογα με την ιδιαίτερη περίπτωση, θα πρέπει ο εκπρόσωπος να διορθώσει τα λάθη για να συνεχίσει η διαδικασία. Εφόσον, περάσει το διάστημα αυτό και δεν έχουν γίνει οι διορθώσεις, τότε η διαδικασία ίδρυσης ακυρώνεται και θα πρέπει να γίνει εκ νέου αίτηση για ίδρυση ΙΚΕ και κατάθεση δικαιολογητικών.

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος των δικαιολογητικών τότε θα πρέπει να πληρωθούν τα παρακάτω:

Με την πληρωμή των παραπάνω, η Υπηρεσία Μιας Στάσης καταχωρεί στο σύστημα του ΓΕΜΗ τα στοιχεία της εταιρείας, το οποίο χορηγεί τον αριθμό ΓΕΜΗ της εταιρείας και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης. Μετά από αυτό, η Υπηρεσία Μιας Στάσης, διαβιβάζει στο Υπουργείο Οικονομικών τον αριθμό ΓΕΜΗ της εταιρείας, τον Κωδικό αριθμό καταχώρησης, το αποδεικτικό πληρωμής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων και τα δικαιολογητικά της εταιρείας. Επίσης, διαβιβάζει στο Περιφερειακό τμήμα το ΟΑΕΕ ανακοίνωση για την σύσταση της εταιρείας και τα στοιχεία των ιδρυτών-μελών και των διαχειριστών, για τις δικές τους ενέργειες.

Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία Μιας Στάσης στέλνει αίτηση εγγραφής της εταιρείας στα μητρώα του αρμόδιου επιμελητηρίου, το οποίο το πολύ εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, αποστέλλει πίσω ηλεκτρονικά την βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας. Αυτή η βεβαίωση και η καταχώρηση του ΑΦΜ της εταιρείας στο σύστημα του ΓΕΜΗ ολοκληρώνει τη διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας.

Η ΙΚΕ παρουσιάζει την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τις ΕΠΕ. Σύμφωνα με τον Ν.4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23.01.2013) και την διευκρινιστική ΠΟΛ.1134/06.06.2013 επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) στα εισοδήματα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως είναι η ΙΚΕ. Επιπλέον, εάν η έκτακτη ή τακτική γενική συνέλευση των εταίρων της ΙΚΕ αποφασίσει να κάνει διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, τότε σύμφωνα με την ΠΟΛ.1129/06.06.2011καθώς επίσης και με την νεότερη ΠΟΛ.1134/06.06.13, ο φόρος θα πρέπει να παρακρατηθεί εντός ενός (1) μηνός από την λήψη της πιο πάνω απόφασης και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου θα πρέπει να γίνει εφάπαξ, εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση. Για διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων μέσα στο έτος 2013, ο συντελεστής φόρου είναι 25%, ενώ για κέρδη που θα διανεμηθούν μέσα στο έτος 2014, ο συντελεστής μειώνεται αρκετά, φτάνοντας στο 10%.

Τέλος, όσον αφορά τη φορολόγηση των κερδών της ΙΚΕ, η εταιρεία αυτής της μορφής παρουσιάζει την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τις ΕΠΕ. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) στα εισοδήματα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως είναι η ΙΚΕ. Επίσης, εαν η έκτακτη ή τακτική γενική συνέλευση των εταίρων της ΙΚΕ αποφασίσει να διανέμει τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων, τότε ο φόρος θα πρέπει να παρακρατηθεί εντός ενός (1) μηνός από την λήψη της πιο πάνω απόφασης και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου θα πρέπει να γίνει εφάπαξ, εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση. Για διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων μέσα στο έτος 2013, ο συντελεστής φόρου είναι 25%, ενώ για κέρδη που διανεμήθηκαν μέσα στο έτος 2014, ο συντελεστής μειώθηκε αρκετά, φτάνοντας στο 10%.

 

Ο κανόνας de minimis στις κρατικές ενισχύσεις επιχειρήσεων

Ορισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Μέχρι και 320 ευρώ θα πληρώνουν οι επιχειρήσεις στο ΓΕΜΗ

Exit mobile version