Κεφάλαια Επιχειρηματικού Ρίσκου JEREMIE για μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας

Τα Κεφάλαια Επιχειρηματικού Ρίσκου JEREMIE δίνουν τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπο σύσταση)στην Ελλάδα που διανύουν το στάδιο σποράς/μεταφοράς τεχνολογίας και δραστηριοποιούνται στους κλάδους τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας να λάβουν χρηματοδότηση προσφέροντας ως αντάλλαγμα τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που απασχολεί προσωπικό μέχρι 250 άτομα και είτε ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το ενεργητικό της δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ. Στους επιλέξιμους κλάδους ενίσχυσης συμπεριλαμβάνονται οι  δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίου και υπηρεσιών που συνδέονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, ενώ η ενίσχυση μπορεί να λάβει τη μορφή κεφαλαίου επιχειρηματικού ρίσκου ή οιονεί κεφαλαίου επιχειρηματικού ρίσκου.

Τα κεφάλαια χορηγούνται μέσω των συνεργαζόμενων Ταμείων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (JEREMIE Openfund II VC Mutual Fund και Piraeus JEREMIE Tech Catalyst VC Mutual Fund).

Το πρόγραμμα “Κεφάλαια Επιχειρηματικού Ρίσκου JEREMIE” απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπο σύσταση) των κλάδων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, που βρίσκονται στο στάδιο σποράς/μεταφοράς τεχνολογίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για επιχορήγηση εκ μέρους των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να τη λάβουν ξεκίνησε στη από 01/04/2013  και θα διαρκέσει έως εξαντλήσεως του προυπολογισμού αλλά όχι αργότερα από 31/12/2015, που ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης των νέων επενδύσεων. Η ενίσχυση θα δοθεί ως κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital).

Το νέο αυτό πρόγραμμα χρηματοδότησης εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιφέρειες της χώρας:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
 • Περιφέρεια Αττικής
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Περιφέρεια Ηπείρου
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Κρήτης
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τα Κεφάλαια Επιχειρηματικού Ρίσκου JEREMIE για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπο σύσταση) τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης απευθύνονται σε επιχειρήσεις που, μεταξύ άλλων πληρούν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 • Απασχολούν μέχρι 250 άτομα προσωπικό και είτε ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το ενεργητικό τους δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ
 • Έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μέσα από την οποία εκτελούν τις δραστηριότητές τους
 • Βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης
 • Δραστηριοποιούνται στους κλάδους τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Δεν δικαιούνται χρηματοδότηση οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

 • στην παραγωγή ή το εμπόριο καπνού και αποσταγμένων αλκοολούχων ροφημάτων και συναφών προϊόντων,
 • στην παραγωγή ή το εμπόριο όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους,
 • στα τυχερά παιχνίδια και το συναφή εξοπλισμό,
 • σε τομείς που θεωρούνται δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενοι (π.χ. η έρευνα για την ανθρώπινη κλωνοποίηση ή οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί),
 • στην έρευνα, ανάπτυξη ή τις τεχνικές εφαρμογές προγραμμάτων που στοχεύουν στην υποστήριξη των προηγουμένως αναφερόμενων τομέων δραστηριότητας, των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών ή της πορνογραφίας.
 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, και την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
 •  καθώς και οι «προβληματικές επιχειρήσεις» (άρθρο 1 (7) του Κανονισμού 800/2008). Σημείωση: Σύμφωνα με άρθρο 1 (7) του Κανονισμού 800/2008, μία μικρομεσαία επιχείρηση που έχει συσταθεί εδώ και λιγότερα από 3 χρόνια δε θα θεωρείται προβληματική για τους σκοπούς του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου για τη συγκεκριμένη περίοδο των πρώτων 3 χρόνων παρά μόνο εάν πληρεί τα κριτήρια συναφών εθνικών νομοθεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τους όρους των κεφαλαιακών ενισχύσεων, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στα συνεργαζόμενα Ταμείων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (JEREMIE Openfund II VC Mutual Fund και Piraeus JEREMIE Tech Catalyst VC Mutual Fund), τα οποία και είναι αποκλειστικά αρμόδια και υπεύθυνα για την αξιολόγηση και την έγκριση των κεφαλαιακών επενδύσεων με βάση την επενδυτική στρατηγική τους και τους όρους της πρωτοβουλίας JEREMIE.

Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσό έως 1,5 εκ ευρώ με αντάλλαγμα τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι € 26.700.000 και αναλύεται σε:

• Εθνική Συμμετοχή ΕΣΠΑ 18.69 εκατ. Ευρώ
• Συμμετοχή Συνεργαζόμενων Ταμείων Επιχειρηματικών Συμμετοχών 8.01 εκατ. ευρώ
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τα συνεργαζόμενα Ταμείων Επιχειρηματικών Συμμετοχών JEREMIE Openfund II VC Mutual Fund (http://theopenfund.com)  και Piraeus JEREMIE Tech Catalyst VC Mutual Fund (www.pjtechcatalyst.com).

 

Ο κανόνας de minimis στις κρατικές ενισχύσεις επιχειρήσεων

Στο 87,97% η συνολική απορρόφηση του ΕΣΠΑ για το 2014

Νέο πρόγραμμα για επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις απο το νέο ΕΣΠΑ

Check Also

CLLD LEADER

CLLD LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

CLLD LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add