Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία Κ.ΑΛ.Ο
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία Κ.ΑΛ.Ο

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ)

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» κατά τη συνεδρίαση της 20-10-2016, έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων και των τροπολογιών κατά πλειοψηφία και ψηφίστηκε στο σύνολό του.

Με το σχέδιο νόμου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο) θεσμοθετείται ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού, μοντέλου οικονομικής δραστηριότητας.

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού και σταθερού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή όσων πολιτών το επιθυμούν σε οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται με δημοκρατία, ισότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων ως παραγωγών ή και καταναλωτών του πλούτου και των τοπικών κοινωνιών.

Εκτός από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα υπάρχει και ένας τρίτος τομέας της οικονομίας που παράγει αγαθά και υπηρεσίες, αυτός της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ).

Είναι ένας τομέας που προάγει το  συλλογικό επιχειρείν.

Δίνει ευκαιρίες σε όλους εκείνους, που θέλουν να εργαστούν ή να δημιουργήσουν και δεν μπορούν ή δε θέλουν να το κάνουν με τη κλασσική οδό του ιδιωτικού τομέα.

Ως Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι τα νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων τα οποία:
Α) Δραστηριοποιούνται σε τομείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Β) Εφαρμόζουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μία ψήφος.
Γ) Δεν αποδίδουν προτεραιότητα στη μεγιστοποίηση και την ατομική ιδιοποίηση του κέρδους τους και εφαρμόζουν περιορισμούς στη διανομή κερδών, επανεπενδύοντας σημαντικό μέρος τους σε δραστηριότητες που προάγουν τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια.
Δ) Προάγουν την αρχή «ίση αμοιβή για ισόχρονη εργασία», μεριμνούν για τη σύγκληση στην αμοιβή της εργασίας, εφαρμόζοντας σύστημα αμοιβών για τους συμμετέχοντες, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός δε μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές τον κατώτατο, εκτός αν αποφασίσουν διαφορετικά τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και σε οποιασδήποτε μορφής σύμπραξη δύο ή περισσότερων νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων.
Ε. Αποβλέπουν στην οριζόντια και ισότιμη μεταξύ τους δικτύωση, μέσω της δημιουργίας δικτύων και συστάδων, με σκοπό την ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας.
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί Εργαζομένων

Εισάγεται ένα νέο νομικό πρόσωπο, ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων, που είναι συνεταιριστική σύμπραξη τριών τουλάχιστον φυσικών προσώπων που συνεταιρίζονται, για να βιοποριστούν από την εργασία τους.
Συνεταιρισμοί Εργαζομένων θα είναι οι Αστικοί Συνεταιρισμοί του ν.1667/1986, οι οποίοι έχουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα, παράγουν «συλλογική ωφέλεια», και έχουν ως μέλη αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν με συλλογικό και αυτόνομο τρόπο, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.
Το καταστατικό τους οφείλει να είναι σύμφωνο με τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Κοινωνική Οικονομία
Χρηματοδότηση 5.000-25.000 ευρώ για ΚΟΙΝΣΕΠ
Τι είναι το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ.;
Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;
Χρηματοδότηση Κοινσεπ

Πλεονεκτήματα – Κίνητρα για σύσταση Κοινσεπ

Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΟΙΝΣΕΠ

Αρχικό κεφάλαιο κίνησης και κέρδη κοινσεπ

Ασφάλιση των εργαζομένων σε Κοιν.Σ.Επ.

Check Also

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΛΟ

Επιχορήγηση Υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κ.ΑΛ.Ο.

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη των υφιστάμενων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016), όπως ισχύει. H δράση στοχεύει: • στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, • στη μείωση της ανεργίας, • στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add