voucher €2.520

Νέα επιδότηση ανέργων 30-49 ετών με voucher €2.520

Η δράση «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» απευθύνεται σε 10.000 άνεργους δικαιούχους, που επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας. H δράση περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
 • Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης σε ειδικότητες κλάδων αιχμής (200 ώρες)
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
 • Πρακτική άσκηση ανέργων σε επιχειρήσεις, on the job training (380 ώρες)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 1 Φεβρουαρίου 2021, 14:00.

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης  έχουν 10.000 άνεργοι που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Είναι ηλικίας 30-49 ετών

Επιλογή & Ένταξη στο Πρόγραμμα

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019)
 • Επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Η μέγιστη μοριοδότηση είναι τα 90 μόρια.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση σε ειδικότητες των παρακάτω κλάδων:

 • Βιομηχανία, μεταποίηση και κατασκευές
 • Κοινωνική φροντίδα
 • Τουρισμός και επισιτισμός

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (training voucher).

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα είναι €2.520 και περιλαμβάνει:

 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης €1.000, διάρκειας 200 ωρών
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης €1.520, διάρκειας 380 ωρών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Η διαδικασία ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων συνοδεύεται και υποστηρίζεται απόένα σύστημα πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων διασφαλίζοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού καιπαρέχοντας ένα «συγκριτικό πλεονέκτημα» στην αγορά εργασίας. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενδυνάμωσης της θέσης, και κατ’ επέκταση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΟΝ THE JOB TRAINING)

Η πρακτική άσκηση, κατόπιν προηγηθείσας εξειδικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων μεεπιχειρήσεις του κλάδου με προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στοχεύει στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ του ωφελούμενου μέσω της εμβάθυνσης ή απόκτησης νέων και σύγχρονων επαγγελματικών/πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν επαγγέλματα/ειδικότητες σε δυναμική πορεία και ευθεία διασύνδεση με το μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες. Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί σε επιχείρηση για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα υπάρχει Υπεύθυνος Πρακτικής άσκησης/εργασιακός υπεύθυνος, ο οποίος θα είναι στέλεχος της επιχείρησης και θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Σε περίπτωση που η θέση πρακτικής άσκησης μετατραπεί σε θέση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η μη υποκατάσταση εργαζομένων.

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της  Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης. Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr ελέγχονται αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους δεν επιτρέπει την υποβολή της Αίτησης.

2. Να «διαφυλάξει» την αίτησή του σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και τοαποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

3. Στην περίπτωση που έχει αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, ο ωφελούμενος θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό πεδίο της Αίτησης. Τα επιπλέον δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, επί ποινή αποκλεισμού, τα οποία ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει στον πάροχο της επιλογής του, σύμφωνα με την ενότητα 2.5, είναι τα εξής:

 Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / Διαβατηρίου (ταυτοποίηση)

 Βεβαίωση ανεργίας,

 Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή,

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:

i. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης

ii.Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω επιπλέον δικαιολογητικά, δεν αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr από τον ωφελούμενο αλλά υποβάλλονται προς έλεγχο στον Πάροχο Κατάρτισης που έχει επιλεγεί από τον εκάστοτε ωφελούμενο όπως αναφέρεται στο κεφ. 2.5. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 23/12/2020 και ώρα 14:00 και λήγει την 01/02/2021 και ώρα 14:00.

Check Also

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 23.000 ανέργους, από 29 έως 64 ετών

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 23.000 ανέργους, από 29 έως 64 ετών   Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, κ. Ράνια Αντωνοπούλου και όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξή της, τέλη Σεπτεμβρίου, πρόκειται να ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα αφορά ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα αυτό, απευθύνεται σε 23.000 χιλιάδες ανέργους ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add