Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”: Παράταση υποβολής

Ως νέα χρονική προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών για την ένταξη στο πρόγραμμα της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας ορίστηκε η Πέμπτη 07.09.2017 και ώρα 17:00. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη δράση υπάγεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και με φορέα το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν παρουσιάζονται στο Παράρτημα IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης σύμφωνα με την ισχύουσα τροποποίηση.

Δεν προβλέπεται περαιτέρω αλλαγή στις ρυθμίσεις της Δράσης, με αποτέλεσμα η 7η Σεπτεμβρίου να αποτελεί την καταλυτική και οριστική ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων, ενώ η μη τήρησή της θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη του αντίστοιχου επιχειρηματικού σχεδίου.

Check Also

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΣΠΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΣΠΑ Η Δράση στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (εξαιρείται ο κλάδος του Τουρισμού). Ιδιαίτερη σημασία για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων, θα έχει η καινοτομία της επένδυσης και οι θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν. Οι Τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για τη Δράση, είναι: η ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add