Ο Επενδυτικός Νόμος

Ο Επενδυτικός Νόμος έχει ως στόχο την αύξηση της ρευστότητας, την επιτάχυνση των επενδυτικών διαδικασιών και τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Ο Επενδυτικός Νόμος παρέχει στους επενδυτές ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο και επιταχύνει τις διαδικασίες έγκρισης επενδυτικών σχεδίων.

Ο Νόμος «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Ν. 4146/2013) αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους. Τίθενται έτσι διατάξεις που αφορούν στην:

Α) Παροχή ρευστότητας και Επιτάχυνση των διαδικασιών επιχορήγησης επενδύσεων:
1. Ενισχύεται η ρευστότητα των επενδυτών με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής

2. Απελευθερώνεται η επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων του Επενδυτικού Νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.α.) για επενδύσεις κάτω από €50 εκατομμύρια, ώστε να δυναμώσει η ευελιξία της χρηματοδότησης για Μικρούς και Μεσαίους επενδυτές

3. Επιτρέπεται η εμπροσθοβαρής χρήση των φοροαπαλλαγών, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και η βιωσιμότητα τους

4. Προσφέρεται στους φορείς επένδυσης, η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους

5. Αυξάνονται οι ενισχυόμενοι τομείς επιχειρηματικότητας

6. Καταργείται ο χρονικός περιορισμός υποβολής επενδυτικών σχεδίων (κάθε Απρίλιο & Οκτώβριο) και παρέχεται δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Β) Ενίσχυση της διαφάνειας και των διαδικασιών ελέγχου του Επενδυτικού Νόμου:
7. Καταργείται (και αναδρομικά) η  ανάγκη ειδικού αιτήματος αλλαγής προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα αρκεί η ονομαστική ισχύς να μην μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η Ομάδα Μικρών Έργων και να επικεντρωθεί στα 1624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν.

8. Δίνεται η δυνατότητα να διενεργηθούν ενδιάμεσοι και τελικοί έλεγχοι από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως Τράπεζες και ελεγκτικές εταιρείες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων.

9. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά.

10. Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια το ύψος των οποίων επανέρχεται από τα  € 150 εκατ. στα € 50 εκατ., προβλέπεται νομοθετική κύρωση.

11. Δημιουργείται αυτοτελές τμήμα  επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι ο διαρκής έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που διέπουν τις επιχορηγήσεις επιχειρηματικών σχεδίων και η πάταξη παραβατικών συμπεριφορών. Το γραφείο θα λειτουργεί και με συμβουλευτικό ρόλο, αφού μέσω των πορισμάτων θα διακρίνεται κάθε δυσλειτουργία των εφαρμοζόμενων διαδικασιών.

Κατηγορίες Επενδύσεων

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

1. Γενική Επιχειρηματικότητα

Αφορά επιχειρηματίες με επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου και δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων.

2. Περιφερειακή Συνοχή

Αναφέρεται σε επενδυτές με σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που καλύπτουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

3. Τεχνολογική Ανάπτυξη

Αφορά επιχειρηματίες με επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.

4. Νεανική Επιχειρηματικότητα

Αφορά επιχειρήσεις νέων ηλικίας 20 μέχρι 40 ετών.

5. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά επενδυτές με σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ.

6. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά επιχειρηματίες με σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 έτη) σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον μία πενταετία από τη σύστασή τους, άνω των 2.000.000 ευρώ. Στόχος είναι ο τεχνολογικός, διοικητικός, οργανωτικός, και επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός.

7. Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering)

Αφορά επιχειρηματικά σχήματα συνέργειας και δικτύωσης πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τριών στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό μορφή κοινοπραξίας.

Είδη ενισχύσεων
α. Φορολογική απαλλαγή. Η επιχείρηση Απαλλάσσεται από 10 έως 12 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.
β. Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
δ. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του Εθνικού Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να πληρωθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις συνεργαζόμενες τράπεζες με το ΕΤΕΑΝ.

Όλες οι ενισχύσεις συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο. Το όφελος από την παραπάνω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δε θα υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 

Επιχορήγηση ΟΑΕΔ σε ξενοδοχεία για τη διατήρηση θέσεων εργασίας τη χειμερινή περίοδο

Υποστήριξη επιχειρήσεων αγροδιατροφικού κλάδου

Κεφάλαια Επιχειρηματικού Ρίσκου JEREMIE για μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας

Check Also

Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Η δράση αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή επιχορήγησης, λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων για την αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add