ΟΑΣΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Order-Execution System Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Ο.Α.Σ.Η.Σ.) είναι το σύστημα όπου λαμβάνουν μέρος ηλεκτρονικά οι συναλλαγές για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Αγορά Παραγώγων Αθηνών. ΟΜΟΛΟΓΑ Bonds Πρόκειται για επενδυτικούς τίτλους (χρεόγραφα) με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, οι οποίοι χρησιμεύουν στους εκδότες τους για τη συγκέντρωση δανειακών πόρων από ...

Ο

ΟΑΣΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Order-Execution System

Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Ο.Α.Σ.Η.Σ.) είναι το σύστημα όπου λαμβάνουν μέρος ηλεκτρονικά οι συναλλαγές για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Αγορά Παραγώγων Αθηνών.

ΟΜΟΛΟΓΑ

Bonds

Πρόκειται για επενδυτικούς τίτλους (χρεόγραφα) με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, οι οποίοι χρησιμεύουν στους εκδότες τους για τη συγκέντρωση δανειακών πόρων από το επενδυτικό κοινό. Εκδότες μπορεί να είναι το δημόσιο, τράπεζες, δήμοι, εταιρείες.

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Mortgage Backed Securities, MBS

Είναι ένα επενδυτικό μέσο που αντιπροσωπεύει την ιδιοκτησία ενός αδιαίρετου συμφέροντος σε μια ομάδα ενυπόθηκων ομολόγων. Η εταιρεία που συγκεντρώνει τα ομόλογα εισπράττει μία προμήθεια έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Το κεφάλαιο και οι τόκοι από τα επί μέρους ενυπόθηκα ομόλογα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων επί του MBS. Όταν επενδύει κανείς σε ένα MBS, δανείζει χρήματα σε ένα αγοραστή κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης. Τα MBS είναι ένα μέσο κυρίως για τις μικρότερες περιφερειακές τράπεζες που μπορούν να παρέχουν ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια στους πελάτες τους χωρίς να ανησυχούν εάν έχουν τα περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν το δάνειο. Ενεργούν σαν ενδιάμεσοι μεταξύ του αγοραστή της κατοικίας και της αγοράς των επενδυτών. Διακρίνουμε:

Commercial MBS, CMBS είναι τα εμπορικά ομόλογα που χρηματοδοτούν τους φορείς παροχής δανείων επαγγελματικής στέγης και

Residential MBS, RMBS είναι τα ομόλογα κατοικίας που χρηματοδοτούν στεγαστικές τράπεζες για την παροχή δανείων πρώτης ή/και δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας.

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Asset-Backed Securities, ABS

Ομόλογα εγγυημένα από περιουσιακά στοιχεία, όπως πιστώσεις, εκπαιδευτικά και στεγαστικά δάνεια, χρηματοδοτική μίσθωση, πιστωτικές κάρτες, εγγυημένα χρεωστικά ομόλογα, αυτοκίνητα, εξοπλισμός, αποκλειομένων στην αγορά των Η.Π.Α. των ακινήτων, τα οποία όμως περιλαμβάνονται στις αγορές των άλλων χωρών. Τα ABS αποτελούν ένα σημαντικό συστατικό των χαρτοφυλακίων μικρής διάρκειας (short duration) λόγω της κατά μέσο όρο βραχείας διάρκειας μέχρι τη λήξη, της υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης των εκδόσεων και της απόδοσης που είναι μεγαλύτερη από αυτή των εντόκων γραμματίων του δημοσίου. Οι επενδυτές πέραν των ικανοποιητικών αποδόσεων, μετέχουν σε αγορά με υψηλή ρευστότητα και με μικρή μεταβλητότητα των τιμών (πάνω από το 90% των τιμών ήταν οι ίδιες πάνω από ένα χρόνο) και επιτυγχάνουν διαφοροποίηση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου. Οι εκδότες αυτών των ομολόγων έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: μικρότερο κόστος κεφαλαίων, ευελιξία χρηματοδότησης μέσω της διαφοροποίησης των πηγών άντλησης χρημάτων, μεγαλύτερη βάση επενδυτών και ανακούφιση από το βάρος των κανονιστικών διατάξεων επί του κεφαλαίου.

ΟΜΟΛΟΓΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ

LYON (Liquid Yield Option Note)

Ένα ομόλογο χωρίς τοκομερίδιο (zero coupon bond), το οποίο είναι ανακλητό (callable) από τον εκδότη, με δικαίωμα πώλησης (putable) από τον επενδυτή και μετατρέψιμο. Τυπικά ένα LYON εξασφαλίζει στον κάτοχο μία θετική απόδοση. Αυτή η απόδοση κρατείται μέχρι να παρουσιασθεί ευκαιρία να επαναπωληθεί το ομόλογο στον εκδότη σε μία τιμή ανώτερη της τιμής έκδοσης που πραγματικά δεν υφίσταται.

ΟΜΟΛΟΓΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟΥΣ

Zero – coupon bond

Δίνει το δικαίωμα σε μια μόνο καταβολή (κατά τη λήξη) σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Εκδίδεται σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής του αξίας και εξοφλείται στην ονομαστική του αξία. Η διαφορά αυτή αποτελεί ένα εγγυημένο κέρδος. Έχει το πλεονέκτημα της μη ύπαρξης κινδύνου από την επανεπένδυση του ποσού του κουπονιού που καταβάλουν τα άλλα ομόλογα αλλά και το μειονέκτημα ότι ο κάτοχος αυτού δεν μπορεί να επωφεληθεί από ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων. Αντίθετα, το coupon bond (ομόλογο με τόκο (τοκομερίδιο) εκδίδεται στην ονομαστική του αξία και ο εκδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει την ονομαστική αξία του ομολόγου κατά τη λήξη αυτού, ενώ ενδιάμεσα στη λήξη κάθε τοκοφόρου περιόδου πληρώνει τόκο.

ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Backwardation

Η τάση που παρατηρείται όταν οι τιμές του τρέχοντος μηνός είναι υψηλότερες σε σχέση με τις μελλοντικές τιμές. Σύμφωνα με τη θεωρία της ομαλής οπισθοδρομικότητας (normal backwardation) οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) έχουν την τάση της ανόδου κατά τη διάρκεια της ζωής του συμβολαίου, διότι οι hedgers, που καλύπτουν τους κινδύνους των futures, τείνουν να είναι short σαν ασφάλεια έναντι της ταμειακής τους θέσης. Οι hedgers θα πληρώσουν στους κερδοσκόπους μία απόδοση για να κρατήσουν τις θέσεις τους long με στόχο το συμψηφισμό των κινδύνων.

Η αγορά θεωρείται ότι είναι backwardation όταν η τιμή αξίας δύο ημερών υπερβαίνει την τιμή του future ή η τιμή ενός future που λήγει σε μικρό χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερη από την τιμή ενός future που λήγει πολύ αργότερα.

ΟΡΙΟ ΘΕΣΗΣ

Position Limit

Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο αγοράς ή κατοχής συμβολαίων που καθορίζεται από το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών και την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της αγοράς και να περιορίσει τους επιτήδειους από κερδοσκοπικές χειραγωγήσεις.

ΟΥΓΚΙΑ

Ounce (oz) and troy ounce

Μονάδα μέτρησης βάρους των πολυτίμων μετάλλων και ιδιαίτερα του χρυσού. Σύμφωνα με το σύστημα μέτρησης βάρους avoirdupois, μία ουγκιά (οunce) είναι ίση με το ένα δέκατο έκτο της λίβρας (pound) ή ίση με 7.000 κόκκους (grains). Σύμφωνα με το σύστημα μέτρησης βάρους troy, μία ουγκιά (troy οunce) είναι ίση με το ένα δωδέκατο της λίβρας ή ίση με 5.760 κόκκους (grains).

ΟΧΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Special Purpose Vehicle, SPV

Πρόκειται για οργανισμούς, οι οποίοι ιδρύονται για την εξυπηρέτηση ενός περιορισμένου σκοπού ή για μικρό χρονικό διάστημα. Συνήθως, ενεργούν σαν διαμεσολαβητές, όπως για παράδειγμα στη διαδικασία της τιτλοποίησης στην οποία μετά από εξουσιοδότηση διακρατούν τους τίτλους των δικαιούχων ή σε μία ομάδα ομολόγων σταθερού εισοδήματος που αντιπροσωπεύει ένα αδιαίρετο δικαίωμα σε μια δεξαμενή ενυπόθηκων ομολόγων (Pass Through Securities) αναλαμβάνουν την είσπραξη των μηνιαίων πληρωμών ή στα εγγυημένα με περιουσιακά στοιχεία εμπορικά χρεόγραφα (asset-backed commercial papers) διακρατούν τις πληρωμές και εκδίδουν εμπορικά χρεόγραφα για να αντλήσουν χρήματα.

ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Check Also

Χρηματιστήριο: Βιβλίο εσόδων και εξόδων για συναλλαγές

Έμπειροι φοροτεχνικοί προειδοποιούν πως η αναφορά περί “επιχειρηματικής συναλλαγής” αφήνει παράθυρο ερμηνειών και οδηγεί στο να χαρακτηριστούν όσοι πραγματοποιούν π.χ. τρεις πράξεις εντός εξαμήνου στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιτηδευματίες, άρα πρέπει να κάνουν έναρξη επαγγέλματος και κατά συνέπεια να φορολογηθούν με τους συντελεστές της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τα κέρδη τους. Επιτηδευματίες, που θα πρέπει να διατηρούν ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add