ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΑΔ

ΠΑΔ 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.                                                                             

Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Επώνυμο:   Όνομα:

 Τμήμα:  

 Είδος Διδασκαλίας:  1η Μικροδιδασκαλία

. Ημερομηνία:       Όν/μο Επόπτη/τριας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 

  1. Μάθημα:_ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
  2. Τίτλος Ενότητας: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑ
  3. Τάξη: Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ______________________
  4. Έννοιες της ενότητας: ΧΡΗΜΑ ΑΞΙΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

____________________________________________________________

  1. Στόχοι της διδασκαλίας:

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι ικανοί να:

1) ορίσουν τι είναι χρήμα

2)τις λειτουργίες του χρήματος και

3) να αναγνωρίζουν τα είδη του χρήματος.

 

Μέθοδος διδασκαλίας-Περιγραφή πορείας

με αντίστοιχη τεχνική και μέσο σε κάθε βήμα

Μέσα   Ανάπτυξη Δεξιοτήτων μέσα από την περιγραφή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
Διδακτική μέθοδος: Επεξεργασία Εννοιών

1η φάση: Προβληματοποίηση Ερωταπόκριση- συζήτηση

Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα και παρουσίαση μέσω διάλεξης της λίστας περιεχομένων της σημερινής ενότητας. Οι μαθητές θα πρέπει ν’ ανακαλέσουν τη πρώτη λέξη που θυμούνται ακούγοντας τη λέξη «ΧΡΗΜΑ»

 

Κατά την Προβληματοποίηση: μέσω του Καταιγισμού Ιδεών ζητείται από τους μαθητές/τριες να αναφέρουν τι γνωρίζουν σχετικά με το χρήμα.

 

2η φάση: Επαφή με νέα Δεδομένα: Διάλεξη και Παρουσίαση (6΄) μέσω των τεχνικών της Εισήγησης και της Συζήτησης αναδεικνύονται οι βασικές έννοιες του χρήματος, οι λειτουργίες του και τα είδη του χρήματος

 

3η φάση: Εφαρμογή: μέσω της τεχνικής των Ομάδων Εργασίας, οι μαθητές καλούνται κατά ομάδες να συμπληρώσουν ένα Εννοιολογικό Χάρτη, και να απαντήσουν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου (ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ) τα οποία έπειτα συζητιούνται στην ολομέλεια της τάξης.

4η φάση: Αξιολόγηση: ανταλλαγή των δύο ομαδικών φύλλων ελέγχου με κενό Εννοιολογικό Χάρτη για συμπλήρωση και ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ και γίνεται αυτοαξιολόγηση.

 

5η φάση: Ανακεφαλαίωση: συνοψίζονται οι έννοιες για το χρήμα που αναπτύχθηκαν και συζητούνται τυχόν απορίες των μαθητών. Μοιράζεται φύλλο ανάθεσης εργασιών για εξάσκηση στο σπίτι, με σταυρόλεξο, ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ και μια έρευνα-αναζήτηση

Η/Υ,  προβολέας, παρουσίαση power point, πίνακας

 

 

Πίνακας

 

 

 

Η/Υ,  προβολέας, power point,

 

 

 

 

 

Φύλλα εφαρμογής

 

 

 

Η/Υ,  προβολέας, παρουσίαση power point Φύλλα εφαρμογής

   Γνωστικών:

Οι μαθητές/τριες, μέσω της Εισήγησης, κατασκευής-παρουσίασης, του Εννοιολογικού Χάρτη και του Καταιγισμού Ιδεών, καθίστανται ικανοί να ορίζουν τι είναι χρήμα τις λειτουργίες του και τα είδη του χρήματος που είναι και οι βασικοί στόχοι του μαθήματος.

   Κοινωνικών/επικοινωνιακών:

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν, αναφέροντας ελεύθερα ποια είναι η πρώτη τους σκέψη ακούγοντας τη λέξη χρήμα γεγονός που μειώνει το ενδεχόμενο άγχος που τους διακατέχει. Σε συνδυασμό με τις ομάδες εργασίας, προωθούνται η συνεργασία, η κοινωνικότητα και το ανοιχτό επικοινωνιακό κλίμα. Νιώθουν επίσης ικανοποίηση καθώς κατακτούν μια νέα γνώση με άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητά τους και αποκτούν με αυτό τον τρόπο ενδιαφέρον και κίνητρα. Αίσθημα ικανοποίησης καλλιεργείται επίσης και μέσω της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης των μαθητών κατά την φάση της αξιολόγησης στα ομαδικά φύλλα εργασίας.

   Μεταγνωστικών:

Οι μαθητές μέσω του Καταιγισμού Ιδεών και της συζήτησης καλούνται να δομήσουν κριτική σκέψη και να οδηγηθούν στη διαδικασία κατανόησης της ενότητας. Μέσω της αυτοαξιολόγησης (βήμα 4) οι μαθητές αξιολογούν οι ίδιοι την προσπάθειά τους, συνειδητοποιούν τι τους δυσκόλεψε και περιγράφουν πώς αισθάνθηκαν εμπλεκόμενοι σε αυτού του είδους την αξιολόγηση. Μεταφέρουν τη νέα γνώση που αποκτούν σε πρακτικά παραδείγματα -ασκήσεις. Οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους, συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες, επιχειρηματολογούν, δέχονται και ασκούν κριτική (βήμα 3). Καλλιεργούνται με αυτόν τον τρόπο αξίες όπως η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, το ομαδικό πνεύμα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα μεταξύ των μελών μιας ομάδας.

Αξιολόγηση – Περιγραφή των τεχνικών αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν  από την αρχή της διδασκαλίας μας μέχρι την ολοκλήρωσή της

Φύλλα αξιολόγησης, με τρεις ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ και έναν κενό Εννοιολογικό Χάρτη για συμπλήρωση, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι στόχοι της διδασκαλίας επιτεύχθηκαν.

 

 

 

 

 

 

 

 Βιβλιογραφία – Βοηθήματα:

Λιανός Θ, Παπαβασιλείου Α, Χατζηανδρέου Α. (2010). Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add