ΠΑΔ 2 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΑΔ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.                                                                             

Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Επώνυμο:   Όνομα:

 Τμήμα:  

 Είδος Διδασκαλίας:  2η Μικροδιδασκαλία

. Ημερομηνία:       Όν/μο Επόπτη/τριας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 

  1. Μάθημα: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
  2. Τίτλος Ενότητας: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  3. Τάξη: Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
  4. Έννοιες της ενότητας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑ
  1. Στόχοι της διδασκαλίας:

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι ικανοί να:

1) ορίσουν τι είναι τράπεζα

2)τα είδη των καταθέσεων και

3) να αναγνωρίζουν τους περιορισμούς στις δανειοδοτήσεις.

Μέθοδος διδασκαλίας-Περιγραφή πορείας

με αντίστοιχη τεχνική και μέσο σε κάθε βήμα

Μέσα   Ανάπτυξη Δεξιοτήτων μέσα από την περιγραφή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
Διδακτική μέθοδος: Ομαδοσυνεργατική Μέθοδος

1η φάση: Καθορισμός σημερινής ενότητας και στόχων

Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα και οργάνωση ομάδων εργασίας για έρευνα και δράση.

 

2η φάση: Ομαδοσυνεργατική επεξεργασία: Κατανομή ρόλων – χρόνου. Επεξεργασία του θέματος μέσω των ερωτήσεων του φύλλου εργασίας Παρουσίαση ενώπιων της τάξης των απαντήσεων. Συζήτηση προβληματισμός και συνεχή ανατροφοδότηση

 

3η φάση: Εφαρμογή: Σύνθεση και συστηματοποίηση των εργασιών των μαθητών. Συμπεράσματα για το τι είναι οι τράπεζες και τον ρόλο τους.

.

4η φάση: Αξιολόγηση: Αυτοαξιολόγηση. 3 ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ σε φύλλο εργασίας – ανταλλαγή των φύλλων εργασίας και ετεροαξιολόγηση.

 

5η φάση: Ανακεφαλαίωση: συνοψίζονται οι έννοιες για τις τράπεζες που αναπτύχθηκαν και συζητούνται τυχόν απορίες των μαθητών. Μοιράζεται φύλλο ανάθεσης εργασιών για εξάσκηση στο σπίτι, με σταυρόλεξο, και 2 ερωτήσεις ανάπτυξης

Η/Υ,  προβολέας, παρουσίαση power point,

 

 

Φύλο εργασίας Παρουσίαση- Συζήτηση

 

 

Η/Υ,  προβολέας, power point,

 

 

Φύλλα εφαρμογής Αξιολόγηση

 

 

Η/Υ,  προβολέας, παρουσίαση power point Φύλλα εφαρμογής

   Γνωστικών:

Οι μαθητές/τριες, μέσω ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, καθίστανται ικανοί να ορίζουν τι είναι τράπεζες τις βασικές λειτουργίες τους και τα είδη των καταθέσεων, τους περιορισμούς στις δανειοδοτήσεις που είναι και οι βασικοί στόχοι του μαθήματος.

   Κοινωνικών/επικοινωνιακών:

Οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργάς την ομάδα, αναφέροντας ελεύθερα τη σκέψη τους σε ερωτήσεις και στην συζήτηση. Με τις ομάδες εργασίας, προωθούνται η συνεργασία, η κοινωνικότητα και το ανοιχτό επικοινωνιακό κλίμα. Νιώθουν ικανοποίηση καθώς κατακτούν μια νέα γνώση με άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητά τους και αποκτούν με αυτό τον τρόπο ενδιαφέρον και κίνητρα. Αίσθημα ικανοποίησης καλλιεργείται επίσης και μέσω της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των μαθητών κατά την 4η φάση

   Μεταγνωστικών:

Οι μαθητές/τριες μέσω της ομαδοσυνεργατικής και της συζήτησης καλούνται να δομήσουν κριτική σκέψη και να οδηγηθούν στη διαδικασία κατανόησης της ενότητας των εμπορικών τραπεζών. Μέσω της αυτοαξιολόγησης οι μαθητές αξιολογούν οι ίδιοι την προσπάθειά τους, συνειδητοποιούν τι τους δυσκόλεψε και περιγράφουν πώς αισθάνθηκαν εμπλεκόμενοι σε αυτού του είδους την αξιολόγηση. Μεταφέρουν τη νέα γνώση που αποκτούν σε πρακτικά παραδείγματα -ασκήσεις. Οι μαθητές/τριες συνεργάζονται μεταξύ τους, συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες, επιχειρηματολογούν, δέχονται και ασκούν κριτική. Καλλιεργούνται με αυτόν τον τρόπο αξίες όπως η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, το ομαδικό πνεύμα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα μεταξύ των μελών μιας ομάδας.

Αξιολόγηση – Περιγραφή των τεχνικών αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν  από την αρχή της διδασκαλίας μας μέχρι την ολοκλήρωσή της

Φύλλα αξιολόγησης, με ερωτήσεις καο ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ για συμπλήρωση, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι στόχοι της διδασκαλίας επιτεύχθηκαν.

 

 

 

 

 

 

 

 Βιβλιογραφία – Βοηθήματα:

Λιανός Θ, Παπαβασιλείου Α, Χατζηανδρέου Α. (2010). Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add