Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για το πρόγραμμα Ενίσχυση Ανέργων για Αυτοαπασχόληση

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

 1. Πως θα υλοποιηθεί η Δράση;
  Ποια είναι τα απαιτούμενα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά στο στάδιο της
  υλοποίησης των Επιχειρηματικών Σχεδίων;
  Απάντηση: Για την υλοποίηση της Δράσης θα χρησιμοποιηθεί το κατ’ αποκοπή
  απλοποιημένο κόστος.
  Στο στάδιο της υλοποίησης των Επιχειρηματικών Σχεδίων δεν απαιτείται η
  προσκόμιση μεμονωμένων παραστατικών υλοποίησης και εξόφλησης δαπανών (π.χ.
  τιμολόγια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, πληρωμές ενοικίου επαγγελματικού χώρου, κ.λπ.).
  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το εκάστοτε Αίτημα Ελέγχου
  ορίζονται στην παράγραφο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, της Πρόσκλησης.
  Η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης (κατ’ αποκοπή ποσό €14.800,00) θα
  πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) δόσεις, όπως ορίζεται στην παράγραφο
  10.2.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ της Πρόσκλησης
  Θα διενεργηθούν τρείς (3) επιτόπιες επαληθεύσεις, όπως ορίζεται στην παράγραφο
  10.1.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ της
  Πρόσκλησης, προς τεκμηρίωση, μεταξύ λοιπών, της πραγματικής και νόμιμης
  λειτουργίας της επιχείρησης.
 2. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται η Δράση;
  Απάντηση: Η Δράση απευθύνεται σε δικαιούχους ηλικίας 30 έως 66 ετών
  (γεννημένοι από 01/01/1955 έως 31/12/1991)
 3. Ποια είναι η ημερομηνία της Πρόσκλησης και γιατί είναι σημαντική ;
  Απάντηση: Η ημερομηνία της Πρόσκλησης είναι η 01/09/2021.
  Κατά την 01/09/2021 απαιτείται να ισχύουν τα εξής:
   O δικαιούχος να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να
  διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ
   Η έναρξη δραστηριότητας/ έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ να
  πραγματοποιηθεί μετά την 01/09/2021
   Τα αξιολογούμενα πεδία που αφορούν στο εκπαιδευτικό επίπεδο, στη
  διάρκεια ανεργίας και στην εμπειρία του δικαιούχου, αφορούν σε διάστημα
  έως την 01/09/2021.
 4. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της Δράσης; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη
  Δράση;
  Απάντηση: Δικαιούχοι της επιδότησης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
  ανεργίας του ΟΑΕΔ.
  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να
διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την 01/09/2021
 Να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1955 έως 31/12/1991 (30 έως 66 ετών)
 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς
που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα ή πολίτες τρίτων
χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η δράση.
 Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την
01/09/2021 και το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξής τους
, σύμφωνα με τον πίνακα εγκεκριμένων
αιτήσεων (αρχικό και τυχόν συμπληρωματικό). Δύναται να δοθεί παράταση
ενός (1) μήνα μετά από σχετική, τεκμηριωμένη επαρκώς, αίτηση
επιμήκυνσης του διαστήματος των 3 μηνών εκ μέρους του δυνητικά
δικαιούχου και μετά από σχετική έγκριση/ απόφαση του ΕΦ.
 Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους
ΚΑΔ όπως αυτοί ορίζονται στον Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης. Οι εν λόγω
ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ
επιλέξιμοι .
 Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι
πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως
αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή
ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού)
και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή
δευτερεύουσα)
 Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης
 Ο δικαιούχος να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη
επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά
τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.
 Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις
αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
o Ατομική Επιχείρηση
o Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
o Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
o Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)
o Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
o Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του
Ν.4430/2016 (Α΄32)
Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου
ορισμένης μόνο μορφής, ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού
προσώπου για τη Δράση.
Οι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι
μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου,
είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% (ή ποσοστό μεγαλύτερο του 51%) του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών εργαζομένων που ισχύουν τα
οριζόμενα στο ν. 4430/2016 (Α΄ 32).
Τα ανωτέρω ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης
αποκλειστικά την περιοχή που περιλαμβάνεται στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (όπως ορίζεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ή των λοιπών περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση
χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς
έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους.
 Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την
ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και
υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της
πρόσβασης σε αυτές, ατόμων με αναπηρία
, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως
υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές
που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές
εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΣΑμεΑ.
 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν
ο δικαιούχος, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών
εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον
οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο
χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της
ενίσχυσης.
 Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017
(Α137/13.09.2017).
 Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε
ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).
 Να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων
στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα
προκήρυξη.
Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η
μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του
επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης/ απένταξης από τη Δράση.
Για τις επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν
την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης θα απαιτηθεί (με σχετική επιστολή), εφόσον
χρειαστεί, η πλήρης συμμόρφωσή τους με τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Δράση μέχρι
την ένταξή τους. Ποιες επιχειρήσεις δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα;
Απάντηση: Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα:
 Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο
ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι
οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν
συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την
χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in
shop, δίκτυο πρακτόρευσης
),
 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν
εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1), επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και
στην υδατοκαλλιέργεια) και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών
προϊόντων (φυτικών και ζωικών),
 Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η
εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικοί
δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Τα ανωτέρω ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Ποια είναι η περίοδος υποβολής των προτάσεων;
Απάντηση: H έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η 06/09/2021
και ώρα 13:00. Η λήξη των υποβολών είναι η 15/11/2021 και ώρα 15:00.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων;
Απάντηση: Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους δυνητικούς
Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση
του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.
Ταυτόχρονα, επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο
Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης.

Προσκομίζεται φυσικός φάκελος δικαιολογητικών;
Απάντηση: Όχι, δεν προσκομίζεται φυσικός φάκελος δικαιολογητικών. Το σύνολο
των απαιτούμενων δικαιολογητικών επισυνάπτεται στο ΠΣΚΕ

Ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου; Ποιο
είναι το ποσοστό ενίσχυσης; Μπορεί δικαιούχος επιχείρηση να αιτηθεί ποσό
διαφορετικό των €14.800,00
Απάντηση: Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’ αποκοπή
επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800€. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100% Δημόσια
Επιχορήγηση.
Στην Αίτηση Συμμετοχής ο δικαιούχος δεν μπορεί να αιτηθεί ποσό διαφορετικό των
€14.800,00

 1. Τι λαμβάνεται υπόψη στα αξιολογούμενα/ βαθμολογούμενα κριτήρια;
  Απάντηση:
  Για την αξιολόγηση του κριτηρίου «Διάρκεια Ανεργίας» λαμβάνονται υπόψη οι μήνες
  ανεργίας του δυνητικά δικαιούχου στα τελευταία τρία χρόνια έως την ημερομηνία
  δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι για το διάστημα από 01/09/2018 έως
  01/09/2021.
  Για την αξιολόγηση του κριτηρίου «Σπουδές» λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος σπουδών
  που διαθέτει ο δικαιούχος στις 01/09/2021
  Για την αξιολόγηση του κριτηρίου «Εμπειρία σε σχετικές ή/και μη σχετικές
  δραστηριότητες» λαμβάνεται υπόψη η συνολική εργασιακή εμπειρία του
  δικαιούχου για διάστημα έως 01/09/2021
 2. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης και λήξης επιλεξιμότητας δαπανών;
  Απάντηση:
  Α) Για τις επιχειρήσεις που η έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  πραγματοποιήθηκε μετά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, ως ημερομηνία
  έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης εργασιών στην
  αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  Κατά την έναρξη εργασιών απαιτείται η πλήρης συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις
  συμμετοχής όπως ρητά ορίζονται στην Πρόσκληση.
  Β) Για τις επιχειρήσεις που η έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  πραγματοποιήθηκε πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κατά την
  έναρξη εργασιών δεν είναι πλήρως συμμορφωμένες με τις προϋποθέσεις
  συμμετοχής στη Δράση, ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών
  ορίζεται η ημερομηνία πλήρους συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής
  όπως ορίζονται στην Πρόσκληση.
  Εφόσον κατά την ημερομηνία έναρξης εργασιών τηρούνται οι προϋποθέσεις
  συμμετοχής στη Δράση, η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών
  ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης εργασιών στην Δ.Ο.Υ.
  Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι διάρκειας
  δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών.
 3. Ποια είναι η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων;
  Απάντηση Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων σχεδίων είναι δώδεκα (12)
  μήνες
  από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών.
 4. Από πότε μπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν έναρξη της επιχειρηματικής τους
  δραστηριότητας;
  Απάντηση: Οι δικαιούχοι της Δράσης απαιτείται να κάνουν έναρξη δραστηριότητας
  από την 01/09/2021 και έκτοτε.
 5. Επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων;
  Απάντηση: Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων καθ΄ όλη τη περίοδο
  υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
 1. α) Μπορεί ένας ωφελούμενος να επιχορηγηθεί για άσκηση επαγγελματικής
  δραστηριότητας με έδρα την οικία του; β) Τι σημαίνει αυτοτελής επαγγελματικός
  χώρος;
  Απάντηση: Δεν επιτρέπεται η έδρα της επιχείρησης να χρησιμοποιείται με
  οποιονδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
  Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει
  να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής
  επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει
  δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με
  οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
 2. Επιτρέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου να έχει ο
  δικαιούχος/εταίρος της επιχορηγούμενης επιχείρησης, σχέση μισθωτής εργασίας;
  Απάντηση: Ο δικαιούχος δεν επιτρέπεται να απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή
  σε άλλη επιχείρηση/ εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της
  επιχείρησης, κατά την διάρκεια υλοποίησης και έως τον τελικό έλεγχο.
 3. Μέσω του προγράμματος «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση
  νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της
  RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» μπορεί να επιδοτηθεί άνεργος /
  επιχείρηση με άδεια λειτουργίας που θα προέλθει από μεταβίβαση της άδειας
  λειτουργίας άλλης επιχείρησης ;
  Απάντηση: Όχι. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για
  αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων. H μεταβίβαση άδειας δεν συνιστά
  ίδρυση νέας επιχείρησης αλλά αλλαγή ιδιοκτήτη/ μετόχου υφιστάμενης
  .
 4. Μπορεί να εκταμιευθεί ποσό δόσης διαφορετικό από τα οριζόμενα στην
  Πρόσκληση;
  Απάντηση: Όχι, το ποσό κάθε δόσης που θα εκταμιευθεί κατόπιν θετικής
  πιστοποίησης είναι το οριζόμενο από την Πρόσκληση:
 • Πρώτη δόση: € 4.000,00
 • Δεύτερη δόση: € 5.400,00
 • Τελική δόση: € 5.400,00
 1. Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί επιχορήγηση μισθολογικού κόστους από άλλο
  Πρόγραμμα (π.χ. μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της
  Δράσης «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων
  που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην
  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»;
  Απάντηση: Όχι.
  Όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της Πρόσκλησης:
  «Το κατ’ αποκοπήν ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν όλοι οι επενδυτές που θα
  επιλεγούν κατά την διαδικασία αξιολόγησης αφορά στις λειτουργικές δαπάνες της

νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της και έχει βασιστεί στα ιστορικά
δεδομένα για δαπάνες οι οποίες, ενδεικτικά, είναι:

 1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας,
  ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
 3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη,
  κλπ.),
 4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών
  εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε
  επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
 5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
 6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
 7. ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,
 8. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.»
  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 « ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» οι δικαιούχοι απαιτείται να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που
  περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν
  χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε
  άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  Επιπροσθέτως, στην Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΧ της Πρόσκλησης
  ορίζεται, μεταξύ λοιπών το εξής: Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος
  αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί
  και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που
  χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 9. Δικαιούχος που έχει ενταχθεί σε άλλο Πρόγραμμα για την κάλυψη λειτουργικών
  δαπανών της ίδιας επιχείρησης, είναι επιλέξιμος στη Δράση «Ενίσχυση ανέργων
  για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν
  στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας»;
  απάντηση: Όχι, δεν είναι επιλέξιμος.
  Απαιτείται το επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που
  περιλαμβάνει να μην έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και να μην έχουν υποβληθεί
  προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από
  εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 10. Δικαιούχος που έχει υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης ή έχει ενταχθεί σε άλλο
  Πρόγραμμα για την κάλυψη δαπανών πλην των λειτουργικών (αγορά πάγιου
  εξοπλισμού) της ίδιας επιχείρησης, είναι επιλέξιμος στη Δράση «Ενίσχυση ανέργων
  για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν
  στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας»;
  Απάντηση: Ναι, είναι επιλέξιμος.
  Το κατ’ αποκοπήν ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν όλοι οι επενδυτές που θα
  επιλεγούν κατά την διαδικασία αξιολόγησης αφορά στις λειτουργικές δαπάνες της
  νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της (12 μήνες από την ημερομηνία
  έναρξη της επιλεξιμότητας δαπανών).

Check Also

CLLD LEADER

CLLD LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

CLLD LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add