Κοιν.Σ.Επ.
Κοιν.Σ.Επ.

Σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

1. Η σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και η υπαγωγή της στις διατάξεις του νόμου αυτού συντελείται με την εγγραφή της στο Μητρώο, οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Η αίτηση, το Καταστατικό και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα κατατίθενται προς έγκριση στο Τμήμα Μητρώου.

2.Για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας απαιτείται η συμμετοχή σε αυτήν και η υπογραφή του καταστατικού της από τουλάχιστον πέντε (5) πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, και από τουλάχιστον επτά (7), αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.

3.Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να εξειδικεύει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 3 και να περιέχει:

α) Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ.. Ως έδρα ορίζεται ο δήμος, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο φορέας. Η επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται από το σκοπό της και το είδος της Κοιν.Σ.Επ.. Ονόματα μελών ή τρίτων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ..

β) Για τα φυσικά πρόσωπα: τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις κατοικίας, τους Α.Φ.Μ. των ιδρυτικών μελών και αντίστοιχα για τα νομικά πρόσωπα: την επωνυμία, την έδρα, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό Γ.Ε.Μ.Η..

γ) Τους όρους εξόδου και εισόδου των μελών και τους λόγους αποβολής ενός μέλους.

δ) Την έκταση της ευθύνης των μελών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16.

ε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας.

στ) Τον ορισμό της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που θα μεριμνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ..

Κατά τα λοιπά, το καταστατικό μπορεί να παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.
4.Προβολή ακυρότητας σχετικά με τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. επιτρέπεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον με αγωγή που ασκείται μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ.

Νόμος 4430-2016

 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική Οικονομία

Χρηματοδότηση 5.000-25.000 ευρώ για ΚΟΙΝΣΕΠ

Τι είναι το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ.;

 

Check Also

ΚοινΣΕπ ΩΡΕΣ 2018-12-10 Serres

Κοινωνική Οικονομία: τι είναι, πως εφαρμόζεται μέσα από την εμπειρία μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Δευτέρα, 10 Δεκ 2018, στις 18.00, στον φιλόξενο χώρο μας, Αντύπα 1, ΣΕΡΡΕΣ, 2321181271, η ΚοινΣΕπ ΩΡΕΣ προσκαλεί σε συνάντηση/συζήτηση τις ΚοινΣΕπ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών με θέμα: «Κοινωνική Οικονομία: τι είναι, πως εφαρμόζεται μέσα από την εμπειρία μας». Μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται στην Ελλάδα, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add