ΕΝΦΙΑ

Επιστροφές φόρου τέλος! Θα «συμψηφίζονται» με τον ΕΝΦΙΑ

Επιστροφές φόρου τέλος! Θα «συμψηφίζονται» με τον ΕΝΦΙΑ

Σε αυτεπάγγελτους συμψηφισμούς επιστροφών φόρου ακόμη και για δικαιούχους χωρίς  ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, όπως ο ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθεί εντός του Αυγούστου, προχώρησε  η ΓΓΔΕ. Ειδικότερα, θα θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3943/2011, οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, βάζοντας τέλος στις επιστροφές φόρου.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. αναμένεται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες προβλέπουν ότι τα ποσά επιστροφών φόρου, τα οποία δικαιούνται οι φορολογούμενοι, επιτρέπεται να συμψηφίζονται αυτεπαγγέλτως ακόμη και με μη ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, δηλαδή με φόρους που έχουν βεβαιωθεί στα ονόματά τους, αλλά οι προθεσμίες εξόφλησής τους δεν έχουν ακόμη εκπνεύσει. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να συμψηφίσουν τις επιστροφές φόρων εισοδήματος που οφείλουν κανονικά να καταβάλουν εφάπαξ στους φορολογούμενους εντός του καλοκαιριού με τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες κανονικά θα μπορούν να εξοφληθούν από τους φορολογούμενους σε 5 μηνιαίες δόσεις, πιθανότατα από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο.

Ο αριθμός των φορολογουμένων που αναμένεται να λάβουν φέτος πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2015 και που τελικά δε θα εισπράξουν τις επιστροφές φόρου κυμαίνεται  στο 1.000.000.Ο λόγος που η  διαδικασία αλλάζει είναι ότι  οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι “πρόθυμες” και φέτος να συμψηφίσουν τα ποσά των επιστροφών φόρου που δικαιούνται οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι με τις οφειλές τους από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων καθώς θέλουν να εισπράξουν νωρίτερα ένα μεγάλο μέρος από τα 2,65 δισ. ευρώ του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα καταλογίσουν και φέτος σε εκατομμύρια φορολογούμενους.

Ωστόσο, όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη λάβει ή πρόκειται να λάβουν ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISNET, πιστωτικά εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος δικαιούνται κανονικά να εισπράξουν εφάπαξ τις επιστροφές από τον Μάιο έως και τον Δεκέμβριο. Εντός του Αυγούστου, οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. θα εκδώσουν ηλεκτρονικά και θα ανακοινώσουν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα TAXISNET, τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τα οποία θα βεβαιώσουν τις οφειλές του φόρου αυτού για το 2016. Φαίνεται πως η υποχρέωση της Γ.Γ.Δ.Ε. να επιστρέψει φόρους με βάση τα πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του τρέχοντος οικονομικού έτους θα συμπέσει χρονικά με την βεβαίωση του EN.Φ.Ι.Α. του 2016, οπότε με βάση το άρθρο 83 του ΚΕΔΕ θα δοθεί η δυνατότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού των επιστροφών φόρου με τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΝ.Φ.Ι.Α., τις οποίες θα χρωστούν οι δικαιούχοι των επιστροφών.

Έτσι, για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να εισπράξει επιστροφή φόρου 600 ευρώ με βάση τη φετινή φορολογική δήλωση, αλλά σύμφωνα με το εκκαθαριστικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα εκδοθεί τον Αύγουστο, οφείλει να πληρώσει το ποσό των 600 ευρώ, τότε οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. έχουν το δικαίωμα να συμψηφίσουν την επιστροφή φόρου με τη μη ληξιπρόθεσμη οφειλή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να μην αποδώσουν στο φορολογούμενο κανένα ποσό. Οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. έχουν το δικαίωμα να  πραγματοποιήσουν το συμψηφισμό, παρά το γεγονός ότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα μπορεί να εξοφληθεί αργότερα και σταδιακά σε 5 μηνιαίες δόσεις. Επιπλέον, εάν ένας φορολογούμενος δικαιούται να εισπράξει επιστροφή φόρου εισοδήματος 600 ευρώ με βάση τη φετινή φορολογική δήλωση, αλλά τον Αύγουστο προκύψει ότι οφείλει να καταβάλει ΕΝ.Φ.Ι.Α 1.000 ευρώ, σε 5 μηνιαίες δόσεις, με βάση το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα, η Γ.Γ.Δ.Ε. θα του «κατάσχει» ολόκληρη την επιστροφή των 600 ευρώ για να εξοφληθεί αυτόματα ισόποσο τμήμα του μη ληξιπρόθεσμου χρέους του ΕΝ.Φ.Ι.Α., παρά το γεγονός ότι μπορεί να εξοφληθεί τμηματικά σε 5 μηνιαίες δόσεις. Ο φορολογούμενος αυτός θα κληθεί ουσιαστικά να εξοφλήσει σε δόσεις το υπόλοιπο της οφειλής του ΕΝ.Φ.Ι.Α., δηλαδή το ποσό των 400 ευρώ.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ των κ.κ. Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου ήταν η πρώτη κυβέρνηση που νομοθέτησε τις «κατασχέσεις» επιστροφών φόρου για να εισπραχθούν ταχύτερα μελλοντικά μη ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 3943/2011 που τροποποίησε το άρθρο 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για τους συμψηφισμούς οφειλών. Η διάταξη αυτή τέθηκε σε εφαρμογή στις αρχές του 2012 με εγκύκλιο που εξέδωσε η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Με την εγκύκλιο εκείνη είχε διευκρινιστεί, μεταξύ των άλλων ότι σε συμψηφισμό υπόκεινται οι βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι καθώς και ότι ο συμψηφισμός μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα, δηλαδή χωρίς να εκφράσει σχετική επιθυμία ο δικαιούχος της απαίτησης κατά του Δημοσίου. Ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός επιτρέπεται ακόμη και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που υφίστανται βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο), ληξιπρόθεσμα ή μη, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή τελούν σε αναστολή και από τα στοιχεία που υπάρχουν αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, τότε ο συμψηφισμός ενεργείται αυτεπάγγελτα από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.  Τέλος, ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός διενεργείται και σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι ταυτόχρονα και δικαιούχος επιστροφής φόρου ή άλλης χρηματικής απαίτησης κατά του Δημοσίου μικρότερης των 1.500 ευρώ.

 

Check Also

Η επιστροφή φόρου και ο συμψηφισμός με τον ΕΝΦΙΑ

Δεν προβλέπονται πληρωμές για επιστροφή φόρου πριν την εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου. Αυτό οφείλεται στο ότι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα περιμένουν να συμψηφιστούν με την έκδοση του φόρου από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Έξι στους δέκα φορολογούμενους με πιστωτικό εκκαθαριστικό δεν έχουν λάβει ακόμα την επιστροφή φόρου ύψους ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add