Τεχνική Ανάλυση

Τι είναι η Τεχνική ανάλυση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η τεχνική ανάλυση είναι μια μέθοδος πρόβλεψης χρηματιστηριακών τιμών. Μελετάει τιμές του παρελθόντος σε μια προσπάθεια να προβλέψει το μέλλον. Ο τεχνικός αναλυτής επικεντρώνεται αποκλειστικά στις πληροφορίες της αγοράς και δουλεύει προϋποθέτοντας ότι όλες οι πληροφορίες των οικονομικών θεμελιωδών μεγεθών έχουν ήδη αποτυπωθεί στην τιμή. Αντίθετα από τον αναλυτή θεμελιωδών μεγεθών, ο τεχνικός αναλυτής επιχειρεί να προβλέψει τη μελλοντική κατεύθυνση των τιμών αναζητώντας παγιωμένα μοντέλα συμπεριφοράς των τιμών, τα οποία να έχουν σηματοδοτήσει ανάλογες μεταβολές στο παρελθόν.

Η τεχνική ανάλυση είναι μια μέθοδος η οποία αξιολογεί τις χρηματιστηριακές τιμές αναλύοντας τα στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την πορεία της αγοράς, όπως οι προηγούμενες τιμές και ο όγκος συναλλαγών.

Οι τεχνικοί αναλυτές δεν προσπαθούν να αξιολογήσουν την πραγματική – εσωτερική αξία ενός χρηματιστηριακού προϊόντος αλλά χρησιμοποιούν διαγράμματα γραφήματα και άλλα εργαλεία για να αναγνωρίσουν πατέντες-μοντέλα οι οποίες θα προβλέψουν την μελλοντική κίνηση των τιμών.

Η τεχνική ανάλυση αν και χρησιμοποιεί πολύπλοκα και εξωτικά εργαλεία, ουσιαστικά αυτό που απλώς κάνει είναι να μελετά απλώς την προσφορά και την ζήτηση σε μια αγορά σε μια προσπάθεια να προσδιορίσει σε ποιά κατεύθυνση ή τάση θα κινηθεί μελλοντικά. Με άλλα λόγια η τεχνική ανάλυση προσπαθεί να κατανοήσει τα συναισθήματα της αγοράς μελετώντας την ίδια την αγορά και όχι τα στοιχεία που την αποτελούν.

Η τεχνική ανάλυση στηρίζεται σε τρεις βασικές υποθέσεις:

1) Η τιμές στην αγορά αποτυπώνουν τα πάντα

2) Οι τιμές κινούνται με τάση

3) Η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνει τον εαυτό της

H τεχνική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε αξία ή προιόν για το οποίο υπάρχουν ιστορικά αρχεία τιμών, όπως μετοχές, δείκτες, ισοτιμίες, εμπορεύματα κ.λ.π.

Η Τεχνική Ανάλυση έμμεσα απορρίπτει την αποτελεσματικότητα της αγοράς όπως αυτή εννοείται μέσα από την θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Market Hypothesis). Δηλαδή χρησιμοποιώντας την Τεχνική Ανάλυση γίνεται αποδεκτό ότι η αγορά δεν είναι αποτελεσματική. Οι θεωρίες των αποτελεσματικών αγορών έχουν ως αρχή ότι οι εκάστοτε τιμές αντικατοπτρίζουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και ότι οι μελλοντικές κινήσεις της τιμής θα ακολουθήσουν μια τέτοια πορεία η οποία θα είναι ανάλογη με την τυχαία κίνηση (Brownian motion), καθώς αυτές προσαρμόζονται ανάλογα με τις νέες πληροφορίες. Βασική παραδοχή αυτών των θεωριών είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες στη χρηματιστηριακή αγορά έχουν ίση και στιγμιαία προσπέλαση σε όλες τις πληροφορίες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών.

Δείκτες της τεχνικής ανάλυσης:

Δείκτες (Ταλαντωτές, πχ: Δείκτης Σχετικής Δύναμης RSI)

Θεωρία των αριθμών (αριθμοί Fibonacci, αριθμοί Gann )

Κύματα (θεωρία των κυμάτων του Elliott)

Gaps (Υψηλά-Χαμηλά, Άνοιγμα-Κλείσιμο)

Τάσεις (Παρακολούθηση Μέσης Κίνησης)

Σχεδιαγράμματα (Τρίγωνα, Κεφάλι και Ώμοι, Κανάλια)

 

Τι είναι η Θεμελιώδης Ανάλυση

Τι είναι η τεχνική ανάλυση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ OPTIONS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Εκπαίδευση Forex: Γιατί οι επενδυτές χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add