ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ Portfolio Χαρτοφυλάκιο ονομάζουμε το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μιας εταιρείας ή ενός νομικού ή φυσικού προσώπου. ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ Manipulation Οι συντονισμένες ενέργειες χρηματιστών ή ιθυνόντων που έχουν σχέση είτε με την κεφαλαιαγορά είτε με τη συγκεκριμένη εταιρεία προκειμένου να οδηγήσουν την τιμή του υποκείμενου εργαλείου τεχνητά στα επίπεδα που επιθυμούν αυτοί και όχι ...

Χ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

Portfolio

Χαρτοφυλάκιο ονομάζουμε το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μιας εταιρείας ή ενός νομικού ή φυσικού προσώπου.

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ

Manipulation

Οι συντονισμένες ενέργειες χρηματιστών ή ιθυνόντων που έχουν σχέση είτε με την κεφαλαιαγορά είτε με τη συγκεκριμένη εταιρεία προκειμένου να οδηγήσουν την τιμή του υποκείμενου εργαλείου τεχνητά στα επίπεδα που επιθυμούν αυτοί και όχι όπως θα καθοριζόταν δίκαια από την ελεύθερη αγορά.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Cash Settlement

Χρηματικός διακανονισμός που λαμβάνει μέρος στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) καθημερινά με τη μέθοδο mark to market σε αντίθεση με τα Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές και σε δείκτες όπου δεν υπάρχει καθημερινός διακανονισμός.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΙΚΑΓΟΥ

CBOE

Chicago Board Options Exchange. Το πρώτο οργανωμένο Χρηματιστήριο Παραγώγων που άνοιξε τις πόρτες του τον Απρίλιο του 1973 στο Σικάγο των ΗΠΑ.

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add