6μηνο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας με 4300 θέσεις

Αναμένεται να προκηρυχθεί πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο θα προσφέρει 4.300 θέσεις με εξάμηνη σύμβαση εργασίας στα σχολεία για άνεργους αποφοίτους Γυμνασίου, Λυκείου και πτυχιούχους από 14 ειδικότητες.

Μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ θα γίνουν 4.300 προσλήψεις ανέργων σε υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε θέσεις απασχόλησης που αφορούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μαθητές των οποίων οι οικογένειες υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας θα δημιουργηθεί με σκοπό την πρόσληψη και την απασχόληση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, όπως: Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, επιστάτες/τριες, προσωπικό βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, τραπεζοκόμοι, σχολικοί νοσηλευτές, συνοδοί σχολικών λεωφορείων, οδηγοί σχολικών λεωφορείων.
Οι άνεργοι που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα απασχοληθούν σε σχολικές μονάδες της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, σε δομές της Ειδικής Αγωγής, καθώς και στους φορείς Επίβλεψης (Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης). Το προσωπικό προβλέπεται να απασχοληθεί για 6, 5 μήνες.
Αιτήσεις
Αφότου ορκιστεί η νέα κυβέρνηση και εκδοθεί η εν λόγω προκήρυξη, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr και αφού συμπληρώσουν τις αιτήσεις, οι ίδιοι θα πρέπει να τις αποστείλουν στον Οργανισμό μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων, http:// ait.oaed.gr/ .
Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και να περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, τα ακριβή προσωπικά στοιχεία τους, τον ΑΦΜ τους, τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών της εκάστοτε θέσης, τη γνώση ξένων γλωσσών, τη γνώση χειρισμού Η/Υ και όποια άλλα τυπικά προσόντα τυχόν ζητούνται.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να δηλώσουν προτίμηση σε εως και τρεις θέσεις στην περιφέρεια τους. Εκτός των άλλων, οι αιτούμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν και τα εξής στοιχεία, προκειμένου να λάβουν την αρμόζουσα μοριοδότηση:
  •  Την ηλικία τους, η οποία αποδεικνύεται με ληξιαρχική πράξη γέννησης του Δήμου ή της κοινότητας, όπου ανήκουν.
  •  Τον χρόνο ανεργίας, ο οποίος αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο του ΟΑΕΔ, στο οποίο αναφέρεται η διάρκεια εγγραφής του ανέργου στα Μητρώα Ανεργίας του.
  •  Το οικογενειακό ή ατομικό τους εισόδημα με την προσκόμιση του εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα 2013).
  •  Την οικογενειακή τους κατάσταση για την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακης κατάστασης και το οποίο θα αποδεικνύει την ιδιότητα τους ως έγγαμων, άγαμων, αρχηγών μονογονεϊκής οικογένειας και τον αριθμό των ανήλικων -εφόσον υπάρχουν-τέκνων.
  •  Την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι οι άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, τα μέλη οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος και αμφότεροι οι σύζυγοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων, τα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλos, οι μακροχρόνια άνεργοι (δηλαδή οι έχοντες διάρκεια ανεργίας άνω των δώδεκα μηνών) και οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
Κατάταξη
Αρχικά οι υποψήφιοι αξιολογούνται  και κατατάσσονται βάσει μορίων. Τα κριτήρια που μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερα μόρια στους υποψήφιους είναι τα εξής:
  •  Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ανέργου και συνεχόμενα εγγεγραμμένης ανεργίας του ή της συζύγου του με ανώτατο όριο τους 36 μήνες: Ένα μόριο για κάθε πλήρη μήνα για τους πρώτους δώδεκα μήνες (12 μόρια), 1,5 μόριο (18 μόρια) για τους επόμενους δώδεκα μήνες και δύο μόρια ανά πλήρη μήνα για τους τελευταίους δώδεκα μήνες (24 μόρια). Στους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκής οικογένειας ο αριθμός των μορίων διπλασιάζεται.
  •  Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό του έτους 2014: Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (βάσει των οικονομικών στοιχείων του έτους 2013). Έως 12.000 ευρώ λαμβάνει 30 μόρια, από 12.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ λαμβάνει 20 μόρια και ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα από 20.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ λαμβάνει 10 μόρια.
  •  Ηλικία: Είκοσι μόρια δικαιούνται οι άνεργοι ηλικίας από 18 έως 29 ετών, 24 οι άνεργοι 30-54 ετών και 18 μόρια αυτοί που έχουν ηλικία από 55 ετών.
  •  Αριθμός ανήλικων τέκνων: Για κάθε ανήλικο τέκνο (τέκνο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας), ο γονέας πριμοδοτείται με 12 μόρια.

Check Also

Lavris Hotels

MARKETING EXECUTIVE

MARKETING EXECUTIVE: Η Ξενοδοχειακή μονάδα Cooee Lavris Hotels & Spa 4* που βρίσκεται στις Κάτω Γούβες Ηρακλείου Κρήτης αναζητεί Marketing Executive με ειδίκευση στον ξενοδοχειακό κλάδο για τον σχεδιασμό marketing plan και branding strategy καθώς και για την υλοποίησή τους. Απαιτούμενα προσόντα: • Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή Τουριστικών επιχειρήσεων • Γνώση digital marketing • ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add