ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α Market Maker Type A Δικαιούται να καταρτίζει συναλλαγές επί παραγώγων προϊόντων στην Αγορά Παραγώγων για δικό του λογαριασμό υπό σχετικούς όρους και προϋποθέσεις ενώ παράλληλα δικαιούται να καταρτίζει συναλλαγές για λογαριασμό των πελατών του.   ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β Market Maker Type B Οφείλει να παρέχει συνεχώς τιμές αγοράς και πώλησης ...

E

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α

Market Maker Type A

Δικαιούται να καταρτίζει συναλλαγές επί παραγώγων προϊόντων στην Αγορά Παραγώγων για δικό του λογαριασμό υπό σχετικούς όρους και προϋποθέσεις ενώ παράλληλα δικαιούται να καταρτίζει συναλλαγές για λογαριασμό των πελατών του.

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β

Market Maker Type B

Οφείλει να παρέχει συνεχώς τιμές αγοράς και πώλησης για ορισμένα παράγωγα προϊόντα που του ανατίθενται προκειμένου να παρέχει εμπορευσιμότητα και να διατηρήσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Έχει το δικαίωμα να ενεργεί και σαν Ειδικός Διαπραγματευτής τύπου Α.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Type

Αναφέρεται στο εάν το συμβόλαιο είναι Δικαίωμα Αγοράς ή Δικαίωμα Πώλησης.

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕ ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Cash settlement

Όρος σε ορισμένα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης, που καθορίζει ότι η εκκαθάριση δεν γίνεται με φυσική παράδοση της υποκείμενης αξίας, αλλά με μεταβίβαση χρηματικού ποσού, όπως καθορίζεται από αλγόριθμο, την ημερομηνία λήξης

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΣΜΕ) ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Settlement by physical delivery

Κατά τη λήξη ενός Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που εκκαθαρίζεται με φυσική παράδοση, το συμβόλαιο εκπληρούται με τον πωλητή να παραδίδει στον αγοραστή την υποκείμενη αξία και τον αγοραστή να καταβάλει στον πωλητή το χρηματικό ισοδύναμο της τελικής τιμής εκκαθάρισης του ΣΜΕ.

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Alternative assets

Ο όρος περιλαμβάνει τα μη παραδοσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης όπως ιδιωτικούς μετοχικούς τίτλους (private equity), κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital), κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και ακίνητη περιουσία (real estate). Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία η διαχείριση των οποίων ενέχει υψηλό κίνδυνο, αλλά στη θεωρία μπορεί να προσφέρει και υψηλά κέρδη στην επιχείρηση.

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Active and passive portfolio management

Ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου (αctive portfolio management) είναι η επενδυτική στρατηγική, η οποία επιδιώκει την πραγματοποίηση κερδών πέραν της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου αναφοράς (benchmark portfolio) ή ενός δείκτη αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή τίθεται συνήθως ένα όριο παρέκκλισης από το benchmark π.χ ± 25% και μέσα στο όριο αυτό μπορεί να κινηθεί ο διαχειριστής προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της επιχείρησης με την ανάληψη του σχετικού κινδύνου. Παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου (passive portfolio management) είναι η επενδυτική στρατηγική α) η οποία αναπαράγει πιστά ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς ή β) όταν αγοράζουμε χρεόγραφα τα οποία διακρατούμε σε απεριόριστο χρόνο ή στην περίπτωση των ομολόγων σταθερού εισοδήματος μέχρι τη λήξη τους (yield to maturity), οπότε αυτά δεν αποτιμώνται και κατά συνέπεια δεν υπόκεινται στον κίνδυνο μη πραγματοποιηθεισών ζημιών που άγονται στα αποτελέσματα χρήσεως. Με τον τρόπο αυτό αναλαμβάνονται λιγότεροι κίνδυνοι, αλλά και δεν αναμένονται μεγάλες αποδόσεις.

 

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Treasury bill

Διαπραγματεύσιμο χρεόγραφο που εκδίδεται με έκπτωση (discount), δηλαδή κάτω της ονομαστικής του αξίας, και η διαφορά αποτελεί την απόδοση του τίτλου εφόσον εξοφληθεί στη λήξη του. Τα Treasury bills της Κυβέρνησης των Η.Π.Α. εκδίδονται με κατώτερη ονομαστική αξία τα 10.000 δολάρια και έχουν διάρκεια μέχρι 13 μήνες (συνήθως 91 ή 182 ημέρες ή 52 εβδομάδες) και το εισόδημα αυτών εξαιρείται από τοπικούς φόρους ή φόρους πολιτειών όχι όμως από φόρο επιβαλλόμενο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου διάρκειας 3, 6 και 12 μηνών. Εκδίδονται κάτω από την ονομαστική τους αξία και εξοφλούνται στο άρτιο. O φόρος παρακρατείται στην πηγή κατά την αγορά του τίτλου. Η ρευστότητά τους στη δευτερογενή αγορά είναι μέτρια καθώς συνήθως οι επενδυτές κρατούν τους τίτλους αυτούς μέχρι τη λήξη τους. Περισσότερο από το 90% των τίτλων έχουν λήξη 12 μηνών.

 

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ ΟΡΙΑ

Limit Order

Η εντολή αγοράς ή πώλησης κινητής αξίας (μετοχή, παράγωγο) που μεταβιβάζεται στο χρηματιστήριο, για να εκτελεστεί σε μία συγκεκριμένη τιμή μέσα σε καθορισμένα όρια. Για παράδειγμα, όταν δίνεται η εντολή με όριο να αγοραστεί η Χ μετοχή στα 20 ευρώ και η τιμή που διαπραγματεύεται είναι 21 ευρώ, η εντολή θα εκτελεστεί μόνον αν πέσει στα 20 ευρώ. Αν δεν συμβεί αυτό κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, η εντολή θα ακυρωθεί.

 

ΕΝΤΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΤΙΜΗΣ

Market Order

Η εντολή αγοράς ή πώλησης κινητής αξίας (μετοχή, παράγωγο) που μεταβιβάζεται στο χρηματιστήριο, για να εκτελεστεί στην τιμή που διαπραγματεύεται στην αγορά. Για παράδειγμα, εάν δοθεί εντολή αγοράς τρέχουσας τιμής για τη Χ μετοχή, η εκτέλεσή της θα γίνει ακριβώς στην τρέχουσα τιμή που διαπραγματεύεται.

 

ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΤΙΜΗ

At best or at the best

Μία εντολή σε ένα διαπραγματευτή να κλείσει μία συναλλαγή στην καλύτερη τιμή που θα βρει στην αγορά. Πρόκειται για μία εξουσιοδότηση, η οποία παρέχεται συνήθως: α) όταν ο εντολέας δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή έρευνας της αγοράς β) λόγω των διαφορετικών χρονικών ζωνών, όπως π.χ. ένας dealer ευρωπαϊκού κράτους δίνει εντολή σε ένα συνάδελφό του των ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας να κλείσει για λογαριασμό του μία συναλλαγή στην καλύτερη δυνατή τιμή που θα προκύψει στο διάστημα από το τέλος του ευρωπαϊκού ωραρίου εργασίας μέχρι το κλείσιμο των αγορών στις Η.Π.Α. ή την Ιαπωνία. Και οι δύο περιπτώσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

 

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Time Decay

Η εξασθένηση χρόνου του συμβολαίου καθώς πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην ημερομηνία λήξης του.

 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Exercise

Διαδικασία κατά την οποία ένα δικαίωμα αγοράς ή ένα δικαίωμα πώλησης χρησιμοποιείται από τον αγοραστή του δικαιώματος, για να αγοράσει από ή να πουλήσει στον πωλητή του δικαιώματος την υποκείμενη αξία στην τιμή εξάσκησης του δικαιώματος.

 

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ

Arbitrage

Η διενέργεια αγοραπωλησιών επί ενός χρεογράφου, για να επωφεληθεί κάποιος από τις ανισορροπίες της τιμής του σε διαφορετικές αγορές, έτσι ώστε να του αποφέρει κέρδος δίχως κίνδυνο. Η διαδικασία arbitrage αποκαθιστά την ισορροπία στην σωστή τιμή του χρεογράφου.

 

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Out Of The Money (ΟΤΜ)

Το συμβόλαιο στην περίπτωση αυτή δεν έχει εσωτερική αξία (intrinsic value). Για το δικαίωμα αγοράς ισχύει όταν η τιμή της μετοχής είναι μικρότερη από την τιμή εξάσκησης του συμβολαίου. Για το δικαίωμα πώλησης ισχύει όταν η τιμή της μετοχής είναι μεγαλύτερη από την τιμή εξάσκησης του συμβολαίου.

 

ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Over-The-Counter-market, OTC

Η μη οργανωμένη αγορά στην οποία μετέχουν διαπραγματευτές συναλλάγματος, χρεογράφων ή εμπορευμάτων που συνδέονται ηλεκτρονικά με Η/Υ και τηλεφωνικές γραμμές. Oι συναλλαγές στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνουν χώρα σε μία φυσική τοποθεσία όπως στις οργανωμένες δευτερογενείς αγορές τίτλων και τις χρηματιστηριακές αγορές. Οι συναλλαγές μεταξύ των διαπραγματευτών (dealers) των τραπεζών και ευρύτερα των χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών ιδρυμάτων είναι η συνήθης μορφή αυτού του είδους της αγοράς.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Real Estate Investment Trust REIT

Μία εταιρεία που εκδίδει ομόλογα ή μετοχές για δημόσια εγγραφή και κατόπιν επενδύει τα έσοδα σε ακίνητα (κατοικίες, επαγγελματική στέγη, βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία κλπ). Στο τέλος κάθε χρήσης διανέμει μέρισμα που αντιστοιχεί σε μέρος των κερδών από την εκμετάλλευση ή την υπεραξία των ακινήτων.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Investment Risk

Εκφράζει τη μεταβλητότητα της απόδοσης μιας επένδυσης. Η σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου είναι ανάλογη, δηλαδή η επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης προϋποθέτει την ανάληψη υψηλότερου κινδύνου και αντιστρόφως.

 

Ε.Π.Ε.Υ.

Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων) κατά την έννοια του Ν.2396/1996 που εδρεύει σε Κράτος-Μέλος της ΕΕ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Securities and Exchange Commission (SEC)

Είναι η εποπτική αρχή των Η.Π.Α. σε θέματα χρηματαγορών.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ

Intrinsic Value

Το συμβόλαιο έχει εσωτερική αξία, όταν η μετοχή βρίσκεται για το Δικαίωμα Αγοράς πάνω από την τιμή εξάσκησής του και για το Δικαίωμα Πώλησης κάτω από την τιμή εξάσκησής του. Μόνο τα συμβόλαια που είναι μέσα στα χρήματά τους (in the money) έχουν εσωτερική αξία.

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Limited Liability Company, LLC

Οι μεριδιούχοι αυτής ευθύνονται μέχρι τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας και όχι με την προσωπική τους περιουσία. Αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρείας μεταξύ της corporation και της partnership συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα και των δύο ενώ διέπεται από ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Venture capital, VC

Ένας πρωτότυπος χρηματοδοτικός θεσμός που λειτουργεί με τη συμμετοχή της εταιρίας υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου στο κεφάλαιο της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης και συνήθως στη διοίκηση αυτής. Oι εταιρείες VC είναι θυγατρικές τραπεζών, άλλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων ή πολυεθνικών εταιριών. Χρηματοδοτούν, κύρια νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προοπτική ανάπτυξης καινοτομιών και νέων τεχνολογιών σε στρατηγικούς τομείς της παραγωγής. Oι επενδύσεις σε VC δεν εξασφαλίζουν βραχυπρόθεσμη ρευστότητα, διότι το κεφάλαιο επενδύεται για μια περίοδο 5-10 ετών. O υψηλός κίνδυνος προκύπτει όχι μόνο από το ανωτέρω γεγονός, αλλά και από τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων που δεν έχουν εδραιωμένη θέση στην αγορά.

 

ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.

Options Clearing Corporation

Η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί των Παραγώγων του χρηματιστηρίου Αθηνών.

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add