Blog Layout

Υ

YΠΕΡΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟΣ – ΥΠΕΡΠΩΛΗΜΕΝΟΣ Overbought and oversold Yπεραγορασμένος (Overbought) είναι ένας όρος που περιγράφει μία αγορά όπου οι επενδυτές έχουν την πεποίθηση ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο ώστε αναμένεται μία προς τα κάτω διόρθωση αυτών. Ο όρος υπερπωλημένος (oversold) περιγράφει μια αγορά όπου οι επενδυτές έχουν την άποψη ότι οι τιμές έχουν ...

Περισσότερα »

Τ

ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ Implied Volatility Η μεταβλητότητα στις τιμές των συμβολαίων των Δικαιωμάτων Προαίρεσης που υποδηλώνονται από τις τιμές αγοράς και πώλησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης. TΕΛΕΙΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Perfect hedge Μία κατάσταση στην οποία τα κέρδη και οι ζημίες από το υποκείμενο μέσο (underlying asset) και η θέση αναχαίτισης (hedge position) είναι ίσα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Technical analysis Τι είναι η ...

Περισσότερα »

Σ

Sarbanes-Oxley Act Νόμος των ΗΠΑ που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Ιουλίου του 2002 για να αντιμετωπίσει τη νοσηρή κατάσταση που προέκυψε από τα λογιστικά σκάνδαλα των επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Προβλέπει ριζική αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τους εκδότες χρεογράφων τα οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στις δημόσιες αγορές, τους ελεγκτές, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών και τους νομικούς συμβούλους ...

Περισσότερα »

Ρ

Ρ RHO Μετράει τη μεταβολή του παραγώγου σε σχέση με την μεταβολή των επιτοκίων. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Liquidity Η αγορά που χαρακτηρίζεται από μεγάλο όγκο συναλλαγών, μικρές διαφορές μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης καθώς και συναλλαγές μεγάλων πακέτων μεταξύ των συναλλασσομένων. Εκπαίδευση για futures

Περισσότερα »

Π

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΠΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Plain vanilla Ο όρος αναφέρεται στις απλές μορφές παραγώγων προϊόντων, όπως στα options και τα swaps που περιέχουν τυποποιημένα και όχι σύνθετα χαρακτηριστικά. ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ Index Option Συμβόλαιο Δικαιώματος Αγοράς (Call) ή Πώλησης (Put) πάνω σε μετοχικό δείκτη. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙΡΟΥ Weather derivatives Ένα παράγωγο που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες για την κάλυψη ζημιών (hedging) ...

Περισσότερα »

Ο

ΟΑΣΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Order-Execution System Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Ο.Α.Σ.Η.Σ.) είναι το σύστημα όπου λαμβάνουν μέρος ηλεκτρονικά οι συναλλαγές για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Αγορά Παραγώγων Αθηνών. ΟΜΟΛΟΓΑ Bonds Πρόκειται για επενδυτικούς τίτλους (χρεόγραφα) με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, οι οποίοι χρησιμεύουν στους εκδότες τους για τη συγκέντρωση δανειακών πόρων από το επενδυτικό κοινό. Εκδότες μπορεί ...

Περισσότερα »

Ν

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ Breakeven Point Το επίπεδο που η μετοχή πρέπει να βρεθεί προκειμένου ο αγοραστής ενός συμβολαίου να αποφύγει οποιαδήποτε ζημιά στην περίπτωση που θα το εξασκήσει ή θα το πουλήσει. Για το Δικαίωμα Αγοράς είναι η τιμή εξάσκησης συν την προμήθεια του Δικαιώματος Αγοράς. Για το Δικαίωμα Πώλησης είναι η τιμή εξάσκησης μείον την προμήθεια του Δικαιώματος Πώλησης. Οικονομικά ...

Περισσότερα »

Μ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ Debenture Εταιρικό ομόλογο που η εξόφλησή του δεν είναι εγγυημένη με ενέχυρο (collateral) και εναπόκειται μόνο στην καλή πίστη και την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη. Στις Η.Π.Α. είναι ένα εταιρικό ομόλογο με σταθερό επιτόκιο με λήξη μεταξύ 10 και 40 ετών, το οποίο μπορεί και να είναι εγγυημένο με μία κυμαινόμενη επιβάρυνση επί των συνολικών στοιχείων ενεργητικού ...

Περισσότερα »

Λ

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ Retail sales, USA Δείκτης που καταρτίζεται από το Γραφείο Απογραφής του Υπουργείου Εμπορίου (Census Bureau of the Department of Commerce) και ανακοινώνεται περίπου την 12η ημέρα κάθε μήνα στις 08.30 π.μ. Εξαιρούνται οι πωλήσεις υπηρεσιών, αυτοκινήτων και φορτηγών. Είναι σημαντικός δείκτης, διότι δείχνει την κατάσταση της οικονομίας, προβλέπει τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά και παρέχει στοιχεία ...

Περισσότερα »

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add