Blog Layout

Κ

ΚΑΘΕΤΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Vertical Bull Spread Το κάθετο ανοδικό άνοιγμα με call αποτελείται από την αγορά ενός call με μικρότερη τιμή εξάσκησης και την πώληση ενός call με υψηλότερη τιμή εξάσκησης. ΚΑΘΕΤΟ ΠΤΩΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Vertical Bear Spread Το κάθετο πτωτικό άνοιγμα με call αποτελείται από την πώληση ενός call με μικρότερη τιμή εξάσκησης και την ...

Περισσότερα »

Ι

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Private equity fund Μία ιδιωτική εταιρεία υψηλού κινδύνου που αγοράζει πλειοψηφικές συμμετοχικές ή και όλο το μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά χρηματοοικονομικά προβλήματα. Στη συνέχεια προβαίνει σε αντικατάσταση της διοίκησης της προβληματικής επιχείρησης, αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση αυτής, την εξυγιαίνει και την επαναφέρει στην κερδοφορία με τελικό στόχο να την ...

Περισσότερα »

Θ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Fundamental analysis Τι είναι η Θεμελιώδης Ανάλυση Η ανάλυση αξιογράφων, κυρίως μετοχών, βάσει θεμελιωδών παραμέτρων, όπως τα κέρδη της εταιρείας, η προοπτική ανάπτυξής της, τα επενδυτικά της σχέδια κ.λ.π. ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Ιnstitutional investor Κάθε Ε.Π.Ε.Υ., εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ασφαλιστική εταιρεία και ασφαλιστικό ταμείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ Theoritical Value Η τιμή ...

Περισσότερα »

Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Settlement Date Ημέρα διακανονισμού του συμβολαίου είναι η αμέσως επόμενη ημέρα αφού λάβει μέρος η συναλλαγή (Ημέρα Συναλλαγής + 1). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Expiration Date Η τελευταία ημέρα διάρκειας του συμβολαίου όπου ο κάτοχος μπορεί να εξασκήσει το συμβόλαιο και πέραν αυτής δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στον υποκείμενο τίτλο. Στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α. και σε ορισμένα ευρωπαϊκά ...

Περισσότερα »

Ζ

ZEW Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Ένα μη κερδοσκοπικό οικονομικό ερευνητικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1990 με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ομοσπονδιακού κρατιδίου της Βάδης – Βυρτεμβέργης, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Πανεπιστημίου του Μανχάιμ. Εκτός από τα ερευνητικά του προγράμματα, ασχολείται με τη διεξαγωγή σε μηνιαία βάση των εξής μετρήσεων: α) την επισκόπηση ...

Περισσότερα »

E

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α Market Maker Type A Δικαιούται να καταρτίζει συναλλαγές επί παραγώγων προϊόντων στην Αγορά Παραγώγων για δικό του λογαριασμό υπό σχετικούς όρους και προϋποθέσεις ενώ παράλληλα δικαιούται να καταρτίζει συναλλαγές για λογαριασμό των πελατών του.   ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β Market Maker Type B Οφείλει να παρέχει συνεχώς τιμές αγοράς και πώλησης για ορισμένα παράγωγα προϊόντα που ...

Περισσότερα »

Δ

Δ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ Stock lending Συμφωνίες μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων (του δανειζόμενου και του δανειστή) με τις οποίες η κυριότητα μετοχών που βρίσκονται στην κατοχή του δανειστή μεταβιβάζεται στο δανειζόμενο έναντι ποσού που εξαρτάται από το χρόνο μέχρι την επιστροφή της κυριότητας των μετοχών στο δανειστή και προσδιορίζεται από την τιμή δανεισμού, η οποία δίνεται σε μορφή ετήσιου επιτοκίου. ΔΕΙΚΤΗΣ ή ...

Περισσότερα »

Γ

Γ   ΓΑΜΑ GAMMA Το μέτρο του ρυθμού της αλλαγής της τιμής του Δέλτα του Δικαιώματος Προαίρεσης, εάν αλλάξει κατά μία μονάδα η τιμή του υποκείμενου εργαλείου.

Περισσότερα »

Β

Β ΒΑΣΗ Basis Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου εργαλείου (Δείκτη) και του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ). Όσο το Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) πλησιάζει στη λήξη του, η βάση τείνει να μηδενιστεί. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Prime broker Είναι ο διαμεσολαβητής (broker) ο οποίος, εκτός από τη μεσολάβηση για την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων μεταξύ αγοραστών και πωλητών, παρέχει ...

Περισσότερα »

Α

A AΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΛΗΞΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ Οvernight market Μία αγορά στην οποία οι συμμετέχοντες που έχουν πλεόνασμα ή έλλειμμα ρευστών διαθεσίμων στο τέλος της ημέρας μπορούν να δανείσουν ή να δανεισθούν μέχρι την επόμενη ημέρα. Οι πιο γνωστές από τις αγορές αυτές είναι η διατραπεζική αγορά στην οποία η μία τράπεζα δανείζει την άλλη και η αγορά των ...

Περισσότερα »

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add