5η Προκήρυξη LEADER

5η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος
Προσέγγισης LEADER Νομού Θεσσαλονίκης (3-6-2015)

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα ”Προσέγγιση LEADER”.

Οι Δράσεις του τοπικού προγράμματος στις οποίες αναφέρεται η πρόσκληση είναι:

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

L123

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

L123α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

L312

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

L312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων .

L312-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

L312-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη α΄ μεταποίηση.

L312-5

Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 και ώρα 14:00.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54655, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΘ». Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και στο τηλέφωνο 2310 801070.

Ενημερωτικό υλικό – Συνημμένα

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add