ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Fundamental analysis Τι είναι η Θεμελιώδης Ανάλυση Η ανάλυση αξιογράφων, κυρίως μετοχών, βάσει θεμελιωδών παραμέτρων, όπως τα κέρδη της εταιρείας, η προοπτική ανάπτυξής της, τα επενδυτικά της σχέδια κ.λ.π. ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Ιnstitutional investor Κάθε Ε.Π.Ε.Υ., εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ασφαλιστική εταιρεία και ασφαλιστικό ταμείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ...

Θ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

Fundamental analysis

Τι είναι η Θεμελιώδης Ανάλυση

Η ανάλυση αξιογράφων, κυρίως μετοχών, βάσει θεμελιωδών παραμέτρων, όπως τα κέρδη της εταιρείας, η προοπτική ανάπτυξής της, τα επενδυτικά της σχέδια κ.λ.π.

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Ιnstitutional investor

Κάθε Ε.Π.Ε.Υ., εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ασφαλιστική εταιρεία και ασφαλιστικό ταμείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

Theoritical Value

Η τιμή του συμβολαίου η οποία εξάγεται από το μαθηματικό μοντέλο Black – Sholes.

ΘΗΤΑ

Theta

Μετράει τη μεταβολή του παραγώγου σε σχέση με τη μεταβολή του χρόνου. Με άλλα λόγια μετράει τον ρυθμό που θα αλλάξει η τιμή του παραγώγου, εάν περάσει μία ημέρα.

Οικονομικό ημερολόγιο

Οικονομικό λεξικό

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add