Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ για το 2015

Φέτος η πρώτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ θα καταβληθεί σε περίπου 700.000 δικαιούχους το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, με βάση τα λεγόμενα της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 για το έτος 2014 έληξε  την 15η Ιανουαρίου 2015.
Όσον αφορά τους δικαιούχους παλαιότερων οικογενειακών επιδομάτων έπειτα από την υποβολή διορθωτικών δηλώσεων του εντύπου Α21, αυτά τα ποσά θα τους καταβληθούν έως τις 10 Μαρτίου.

Οι δικαιούχοι που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, έστω και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21. Το ποσό της προκαταβολής θα ισούται με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο βάσει της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος (2014).
Η καταβολή του πρώτου τριμήνου υπολογίζεται ως προκαταβολή και θα συμψηφίζεται με το ποσό που θα προκύπτει έπειτα από την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 τρέχοντος έτους και την αίτηση Α21 από το την αίτηση-δήλωση.
Εάν η αίτηση Α21 δεν υποβλήθηκε έγκαιρα, τα προκαταβληθέντα ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (ποσά τα οποία ο αιτηθείς για την καταβολή δεν τα δικαιούται), σύμφωνα με τη νομοθεσία, εκτός αν ο υπόχρεος, στο μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση τη διαδικασία που προβλέπει ο φορέας.
Η αίτηση Α21 πρέπει να υποβληθεί μέχρι την προθεσμία της 15ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους ή κάποια άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του υπουργού Εργασίας. Σε περίπτωση που η αίτηση Α21 δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το συγκεκριμένο έτος. Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι τα δηλωμένα εισοδήματα στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος  Ε1.
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΓΑ Α21

1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας. (Η προυπόθεση αυτή θα είναι απαραίτητη εφόσον ανακοινωθεί η έναρξη των φορολογικών δηλώσεων για το 2015)

2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. ( Η προυπόθεση αυτή θα είναι απαραίτητη από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί η έναρξη των φορολογικών δηλώσεων για το 2015)

3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.

4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα. Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:
α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α). δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

Εισοδηματικό κριτήριο:
α) Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων εντάσσονται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε μια από τις παρακάτω τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:
(α) ΄Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα,
(β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και (γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, αυξημένο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

Προκειμένου να υπολογιστεί η εισοδηματική κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.

  • Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
  • Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
  • Εισοδηματική κατηγορία : Β
  • Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα.

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.

  • Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
  • Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
  • Εισοδηματική κατηγορία : Α
  • Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.

 

Όλες οι αλλαγές στην φορολογία

Ο ΟΓΑ ζητά να επιστρέψουν το επίδομα τέκνων 40000 δικαιούχοι

Αναρτήθηκαν τα κουπόνια της Ψηφιακής Αλληλεγγύης για τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος

Check Also

Αλλαγές στα πρόστιμα από φοροδιαφυγή

Αλλαγές στα πρόστιμα από φοροδιαφυγή Σε νέες τροποποιήσεις σχετικά με την εφορία σχεδιάζει να προχωρήσει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών μετά τη διαπίστωση  ότι έχουν δημιουργηθεί ευνοϊκές συνθήκες για έκρηξη της φοροδιαφυγής στην αγορά. μετά την κατάργηση από τον περασμένο Οκτώβριο των αυτοτελών προστίμων για τις φορολογικές παραβάσεις της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Ο αναπληρωτής ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add