Πρόγραμμα ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων: Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ερώτηση 1: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της Δράσης;

Απάντηση: Η κατηγοριοποίηση των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης γίνεται ως εξής:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης, υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για να προχωρήσουν στη σύσταση νέας εταιρία με ανέργους ή/και μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητα και τον τίτλο σπουδών τους, όπως επίσης και
συνεργασίες μεταξύ αυτών.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

Ερώτηση 2: Ποιοι είναι οι επιτρεπτοί συνδυασμοί ωφελούμενων για συνεργατικά σχήματα;

Απάντηση: Επιτρέπεται η σύσταση συνεργατικών σχημάτων με τη μορφή πολύ μικρών επιχειρήσεων και με τους παρακάτω επιτρεπτούς συνδυασμούς:

 1.  Συνεργασίες μεταξύ ανέργων/ανέργων, μισθωτών/ μισθωτών, ανέργων/μισθωτών εμπίπτουν
  στην Κατηγορία Δικαιούχων Α.
 2. Συνεργασίες μεταξύ αυτοαπασχολούμενων και μόνο (υφιστάμενων ατομικών επιχειρηματιών
  κατά την υποβολή) εμπίπτουν στην Κατηγορία Δικαιούχων Β.
 3. Συνεργασίες μεταξύ αυτοαπασχολούμενων (υφιστάμενων ατομικών επιχειρηματιών κατά την υποβολή) και ανέργων ή μισθωτών, εμπίπτουν στην Κατηγορία Δικαιούχων Α.

Στα συνεργατικά σχήματα πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι:

 1. Η Εταιρία που θα συστήσουν οι συνεργαζόμενοι ωφελούμενοι/εταίροι θα πρέπει να έχει μια
  από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία,
  Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016
  ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού
  προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός
  αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.
 2. Οι συνεργαζόμενοι ωφελούμενοι/εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια.
 3. Στην περίπτωση συμμετοχής αυτοαπασχολούμενων συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας εταιρείας, θα πρέπει να έχει διακοπεί η υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Αποκλείονται οι συνεργασίες (σύσταση εταιρείας) φυσικών προσώπων, τα οποία κατά την υποβολή
του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε με Σύμφωνο Συμβίωσης, είτε συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας αντίστοιχα).

Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις – ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Ερώτηση 3: Ποια είναι τα όρια εισοδηματικών κριτηρίων στη Δράση για κάθε κατηγορία ωφελουμένων;
Απάντηση: Για όλες τις κατηγορίες ωφελουμένων (Άνεργοι, μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι) ο μέσος όρος
του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 και 2013 (όπως απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου/ Εκκαθαριστικού), να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.
Επιπρόσθετα για την κατηγορία των ωφελούμενων με την ιδιότητα του υφιστάμενου ατομικού επιχειρηματία
ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3) θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 40.000€.
Διευκρινίζεται επίσης ότι το μέσο εισόδημα επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 των ωφελούμενων με την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας, θα εμπίπτει στην κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Ερώτηση 4: Ποιο ποσό αναφέρεται ως εισόδημα επιβολής εισφοράς στο εκκαθαριστικό σημείωμα;
Απάντηση: Το εισόδημα επιβολής εισφοράς αναγράφεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικού σημειώματος).
Ερώτηση 5: Πού μπορώ να δω στο έντυπο Ε3 το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα;
Απάντηση:Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων αναγράφεται στο πεδίο 551 του Ε3 (σελίδα 2 του εκκαθαριστικού).
Ερώτηση 6: Ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου στο πλαίσιο της Δράσης;
Απάντηση: Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 100%του επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.7 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ)
Ερώτηση 7: Ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου;
Απάντηση: Το ύψος του επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμούθα πρέπει να είναι από 5.000€ έως και 25.000€.Το ποσό των 25.000 € αυξάνεται σε περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, για συνεργασία δύο συμμετεχόντων ωφελούμενων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ για συνεργασία τριών ή περισσοτέρων ωφελούμενων, αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000€.Το ποσοστό ενίσχυσηςορίζεται στο 100%της επιλέξιμης δαπάνης.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)
Ερώτηση 8: Ποια είναι η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων;
Απάντηση: Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνεςαπό την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)
Ερώτηση 9: Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης και λήξης επιλεξιμότητας δαπανών;
Απάντηση: Και για τις δύο Κατηγορίες Δικαιούχων (Α & Β), επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν την Απόφαση Ένταξης θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ)
Ερώτηση 10: Ποια είναι η περίοδος υποβολής των προτάσεων;
Απάντηση: Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σε τρείς (3) διαφορετικές περιόδους:
 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 05.07.2017 – Λήξη 09.08.2017
 • 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 06.09.2017 – Λήξη 11.10.2017
 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 08.11.2017 – Λήξη 13.12.2017
Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.
(βλ. Απόφαση Πρόσκλησης Σημείο 9)
Ερώτηση 11: Μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σε παραπάνω από μια περίοδο υποβολής;
Απάντηση: Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) και ΜΟΝΟ αίτησηχρηματοδότησης σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Β’ Κύκλου της
παρούσας Δράσης (επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης) και σε μία ΜΟΝΟ από τις 13 περιφέρειες της χώρας, που αντιστοιχεί στον τόπο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)
Ερώτηση 12: Οι δυνητικοί δικαιούχοι που έχουν υποβάλει επιχειρηματικά σχέδια στον Α ́ Κύκλο για τους οποίους δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης/απόρριψης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Β ́ Κύκλο της Δράσης;
Απάντηση: ΜΟΝΟ δικαιούχοι/ωφελούμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης (δηλαδή έχει εκδοθεί η απόφαση ένταξης για τα εν λόγω επιχειρηματικά σχέδια), δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Δράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β’ κύκλο της Δράσης. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ο ΕΦΕΠΑΕ επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο.
Επομένως, όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν υποβάλει επιχειρηματικά σχέδια στον Α ́ Κύκλο, δύνανται να συμμετέχουν στον Β ́ Κύκλο της Δράσης, εφόσον κατά την υποβολή τους δεν έχουν συμπεριληφθεί στις σταδιακές αποφάσεις ένταξης του Α ́ Κύκλου της Δράσης.
Υπενθυμίζεται ότι η συμπερίληψη στον Προσωρινό Κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων δεν συνιστά απόφαση ένταξης.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Ερώτηση 13: Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων;
Απάντηση:Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικάαπό τους υποψηφίους Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Σημειώνουμε ότι δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και μόνον για τα επιχειρηματικά σχέδια που περιλαμβάνονται σε προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)
Ερώτηση 14: Πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά;
Απάντηση: Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. Επίσης, δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση προτιμολογίων ή/και εντύπων προσφορών σε κανένα από τα δύο στάδια (ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και υποβολής δικαιολογητικών ένταξης). Τονίζεται ότι στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, οι δαπάνες τουεπιχειρηματικού σχεδίου υποβάλλονται σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης χωρίς να ζητείται ηανάλυση της κάθε κατηγορίας σε επίπεδο μεμονωμένης δαπάνης/τιμολογίου.

Τα δικαιολογητικά ένταξης που ορίζονται στο Παράρτημα IV, προσκομίζονται στον ΕΦΕΠΑΕ, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έως την ημερομηνία που θα ορίζεται στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο
δυνητικών δικαιούχων ανά περίοδο υποβολής της Δράσης και μόνο για τα δυνητικά εντασσόμενα επιχειρηματικά σχέδια.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)
Ερώτηση 15: Πώς γίνεται η καταβολή της χρηματοδότησης;
Απάντηση:Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 15% και έως του 80% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου. Η Δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% και έως του 80% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του επιχειρηματικού του σχεδίου (δηλαδή στο 100% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου), χωρίς την υποβολή Αίτησης Ενδιάμεσης
Επαλήθευσης δαπανών.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.11.2 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)
Ερώτηση 16: Σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου υπερβαίνει τα
ανώτατα όρια δημόσιας χρηματοδότησης, μπορεί το επιχειρηματικό σχέδιο να ενταχθεί στη Δράση;
Απάντηση:Στην περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 25.000€(ή αντίστοιχα 40.000€ή 50.000€), το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού, θεωρείται ιδιωτική συμμετοχήγια την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Παρά το γεγονός ότι οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, το σύνολο του επιχειρηματικού σχεδίου και το σύνολο του κόστους αυτού αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου.
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)
Ερώτηση 17:Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής από τη Δράση;
Απάντηση: Εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόμενο, είναι δυνατόν να προκαταβληθεί έως το 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) του επιχειρηματικού σχεδίου, μετά από την έκδοση της απόφασης ένταξης και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο. Εναλλακτικά, μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού» (Escrow Account) προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιηθείσες σε ενδιάμεση επαλήθευση –
πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ δαπάνες, απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του δικαιούχου.
{βλ. Κεφάλαιο Ι.1.11.3 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & I.1.11.4 – ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕSCROW ACCOUNT)}

Check Also

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ

Πρόγραμμα “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου για το Πρόγραμμα “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΣΠΑ 2014-2020 κυμαίνεται από 25.000,00€ έως 400.000,00€ και η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων δεν μπορεί να υπερβεί τους τριάντα (30) μήνες.   Το ύψος της επιχορήγησης είναι 45% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και μπορεί ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add