Τι είναι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις;

Ως Άμεση Ξένη Επένδυση (ΑΞΕ) ορίζεται «η μεταφορά στο εξωτερικό διακριτών αλλά ταυτόχρονα συμπληρωματικών εισροών της παραγωγικής διαδικασίας», για παράδειγμα του χρηματικού κεφαλαίου, της τεχνολογίας ή της επιχειρηματικότητας, χωρίς να παρεμβάλλεται κάποια συναλλαγή μέσω της αγοράς.

Υψίστης σημασίας για τη διερεύνηση των ΑΞΕ είναι ο οικονομικός τύπος της εξίσωσης:

S – I = X – M

Αποταμίευση – Επενδύσεις = Εξαγωγές – Εισαγωγές

Ο παραπάνω τύπος αντιπροσωπεύει την ισορροπία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Όταν δεν ισχύει η ισορροπία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή X-M>0 ή X-M<0, τότε πολλές φορές οι επιχειρήσεις της εκάστοτε χώρας προβαίνουν σε άμεσες ξένες επενδύσεις στο εξωτερικό (X-M>0) ή σε εγκατάσταση άμεσων ξένων επενδύσεων στο εσωτερικό της χώρας από ξένους επενδυτές (X-M<0).

Γενικά, υπάρχουν δύο μοντέλα θεωρητικής προσέγγισης και ανάλυσης της εισροής ξένων πηγών σε μία οικονομία σε μακροοικονομικό επίπεδο: το μοντέλο OLI (Ownership – Location – Internalization) και το μοντέλο IDPath (Investment Development Path).

 

Ο κανόνας de minimis στις κρατικές ενισχύσεις επιχειρήσεων

Ορισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Εκπαίδευση Forex: Γιατί οι επενδυτές χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση

Μεγάλη πτώση του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add