ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ Implied Volatility Η μεταβλητότητα στις τιμές των συμβολαίων των Δικαιωμάτων Προαίρεσης που υποδηλώνονται από τις τιμές αγοράς και πώλησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης. TΕΛΕΙΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Perfect hedge Μία κατάσταση στην οποία τα κέρδη και οι ζημίες από το υποκείμενο μέσο (underlying asset) και η θέση αναχαίτισης (hedge position) είναι ίσα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ...

Τ

ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

Implied Volatility

Η μεταβλητότητα στις τιμές των συμβολαίων των Δικαιωμάτων Προαίρεσης που υποδηλώνονται από τις τιμές αγοράς και πώλησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης.

TΕΛΕΙΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Perfect hedge

Μία κατάσταση στην οποία τα κέρδη και οι ζημίες από το υποκείμενο μέσο (underlying asset) και η θέση αναχαίτισης (hedge position) είναι ίσα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Technical analysis

Τι είναι η τεχνική ανάλυση

Η ανάλυση τιμών και όγκου συναλλαγών ενός τίτλου ή ενός δείκτη κατά το παρελθόν, με σκοπό την έκδοση συμπερασμάτων ως προς την μελλοντική πορεία του συγκεκριμένου αξιογράφου.

ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Producer Price Index (PPI)

Είναι ο δείκτης που εμφανίζει την κίνηση των τιμών των αγαθών που αγοράζονται και μεταποιούνται από τη βιομηχανία στη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου (συνήθως ενός μηνός). Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται δείκτες πρώτων υλών, της ενδιάμεσης φάσης της παραγωγής και τελικά προϊόντα. Είναι οι αλλαγές στις τιμές πώλησης χονδρικής στα διάφορα στάδια της παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Μία αύξηση του PPI μπορεί να οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις και μείωση των τιμών των χρεογράφων. Διαφορετικό χαρακτήρα έχει ο δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index, CPI), ο οποίος μετρά την κίνηση των τιμών που πληρώνoνται από τον τελικό καταναλωτή.

ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

Bid (Buy)

Η τιμή που δίνεται από τον ενδιαφερόμενο για να αγοράσει την κινητή αξία.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Settlement Price

Η προκαθορισμένη τιμή στην οποία ο αγοραστής ενός Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης πρέπει να αγοράσει το υποκείμενο εργαλείο και ο πωλητής να πουλήσει στην προκαθορισμένη ημερομηνία που ορίστηκε καθώς και στην προκαθορισμένη τιμή.

ΤΙΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Premium

Το χρηματικό ποσό που πληρώνει ο αγοραστής του συμβολαίου στον πωλητή του.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ask (Sell)

Η τιμή που δίνεται από τον ενδιαφερόμενο για να πουλήσει την κινητή αξία.

ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Option premium

Το ποσό που οφείλει να καταβάλει ένας συναλλασσόμενος για την αγορά δικαιώματος προαίρεσης.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Warrant

Πρόκειται για ένα τίτλο που παρέχει στον κομιστή το δικαίωμα αγοράς χρεογράφου σε καθορισμένη τιμή (συνήθως υψηλότερη της τρέχουσας τιμής της αγοράς) μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή διηνεκώς. Ενίοτε, το πιστοποιητικό προσφέρεται με ένα χρεόγραφο σαν κίνητρο αγοράς αυτού και μπορεί, μετά από ορισμένο διάστημα, να αποσπασθεί αυτού και να τύχει ξεχωριστής διαπραγμάτευσης. Ομοιάζει με το call option (δικαίωμα αγοράς χρεογράφου στο μέλλον), αλλά ο χρόνος εξάσκησης του δικαιώματος είναι πολύ μεγαλύτερος, μερικές φορές πολλά χρόνια.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Settlement bank

Το πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο διενεργεί μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών των Μελών ΕΤΕΣΕΠ και της ΕΤΕΣΕΠ, για τη διεκπεραίωση του χρηματικού διακανονισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΤΕΣΕΠ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Margin bank

Τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία διενεργούν δεσμεύσεις και αποδεσμεύσεις των κεφαλαίων που προορίζονται για περιθώρια ασφάλισης, ανά συναλλασσόμενο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΤΕΣΕΠ.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

Spot (Current) Price

Η τρέχουσα τιμή που ισχύει στην αγορά κατά την ημέρα της συναλλαγής.

Unit Trust

Μία επενδυτική εταιρία η οποία αγοράζει ένα μη διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο

χρεογράφων που αποφέρει εισόδημα και κατόπιν πωλεί μερίσματα του κεφαλαίου της εταιρείας σε επενδυτές. Ο τύπος αυτός της εταιρείας απαντάται στις ΗΠΑ και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυριότερη διαφορά με το αμοιβαίο κεφάλαιο (mutual fund) είναι ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο τυγχάνει ενεργούς διαχείρισης ενώ στο unit trust απουσιάζει παντελώς η διαχείριση. Τα κεφαλαιακά κέρδη, οι τόκοι και τα μερίσματα του τελευταίου περνούν στους

μετόχους σε τακτικές περιόδους. Εάν το unit trust επενδύει μόνο σε αφορολόγητα χρεόγραφα, τότε και το εισόδημα αυτού είναι αφορολόγητο. Ένα unit trust θεωρείται γενικά σαν μια επένδυση χαμηλού κινδύνου, αλλά και μικρής απόδοσης. Μερικοί επενδυτές προτιμούν τα unit trusts από τα αμοιβαία κεφάλαια, διότι τυπικά έχουν μικρότερες ετήσιες λειτουργικές δαπάνες. Εν τούτοις, μερικές φορές τα unit trusts επιβαρύνουν τους επενδυτές με έξοδα πωλήσεων και με τέλη εισόδου- εξόδου στην και από την εταιρία.

Διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες

Check Also

Σε υψηλό δύο εβδομάδων η τιμή του χρυσού και του ασημιού

Σε υψηλό δύο εβδομάδων έκλεισε η τιμή του χρυσού την Πέμπτη, ως συνέχεια των κερδών που έφερε στο πολύτιμο μέταλλο η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, δηλώνοντας πως είναι λιγότερο “υπομονετική” σε ό,τι αφορά την αύξηση των επιτοκίων, ενώ ταυτόχρονα άφησε να εννοηθεί πως οι αυξήσεις θα γίνουν σταδιακά. Η τιμή του συμβολαίου του χρυσού, παραδόσεως ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add