A AΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΛΗΞΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ Οvernight market Μία αγορά στην οποία οι συμμετέχοντες που έχουν πλεόνασμα ή έλλειμμα ρευστών διαθεσίμων στο τέλος της ημέρας μπορούν να δανείσουν ή να δανεισθούν μέχρι την επόμενη ημέρα. Οι πιο γνωστές από τις αγορές αυτές είναι η διατραπεζική αγορά στην οποία η μία τράπεζα δανείζει την ...

Α

A

AΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΛΗΞΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

Οvernight market

Μία αγορά στην οποία οι συμμετέχοντες που έχουν πλεόνασμα ή έλλειμμα ρευστών διαθεσίμων στο τέλος της ημέρας μπορούν να δανείσουν ή να δανεισθούν μέχρι την επόμενη ημέρα. Οι πιο γνωστές από τις αγορές αυτές είναι η διατραπεζική αγορά στην οποία η μία τράπεζα δανείζει την άλλη και η αγορά των κεντρικών τραπεζών όπου οι τράπεζες καταθέτουν για μία ημέρα τα πλεονάσματα αυτών ή δανείζονται για να ισοσκελίσουν τη θέση τους στο τέλος της εργάσιμης ημέρας (overnight repos).

ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

Leveraged buyout, LBO

Είναι η εξαγορά μιας επιχείρησης που πραγματοποιείται με δανεισμό, ο οποίος καλύπτει ένα μέρος των απαιτούμενων κεφαλαίων για την εξαγορά της επιχείρησης και πραγματοποιείται από ένα ή μια ομάδα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η εξαγορά, επίσης, μπορεί να επιτευχθεί και με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση εταιρικών ομολόγων, τα οποία φέρουν υψηλές αποδόσεις αλλά και μεγάλο κίνδυνο αποπληρωμής (junk bonds).

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Long Stock

Η θέση σε μια μετοχή που αγοράσαμε και διατηρούμε ακόμη στο χαρτοφυλάκιό μας.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Call Buyer

Ο επενδυτής ο οποίος πληρώνει μία προμήθεια (premium) για ένα Δικαίωμα Αγοράς και έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει το υποκείμενο προϊόν κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Put Buyer

Ο επενδυτής ο οποίος πληρώνει μία προμήθεια (premium) για ένα Δικαίωμα Πώλησης και έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να πουλήσει το υποκείμενο προϊόν κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Default

1) υπερημερία. Είναι η καθυστέρηση εκπλήρωσης ή η μη εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης, όπως η αδυναμία καταβολής της δόσης ενός δανείου, η μη καταβολή ή ανταλλαγή επιτοκίου, η μη παράδοση ενός χρεογράφου, η μη αποπληρωμή του κεφαλαίου ή/και η μη πληρωμή των κουπονιών ενός ομολόγου ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοοικονομικού μέσου.

ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Naked Call

Η πώληση ενός συμβολαίου Δικαιώματος Αγοράς (Call) χωρίς ο επενδυτής να κατέχει τον υποκείμενο τίτλο. Ο επενδυτής (πωλητής) κινδυνεύει σε περίπτωση που η μετοχή ή ο δείκτης έχει μεγάλη άνοδο και το συμβόλαιο εξασκηθεί από τον αγοραστή, η ζημία του σε αυτήν την περίπτωση είναι απεριόριστη.

ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Naked Put

Η πώληση ενός συμβολαίου Δικαιώματος Πώλησης (Put) χωρίς ο επενδυτής (πωλητής) να έχει ανοίξει θέση πώλησης του υποκείμενου τίτλου έτσι ώστε να είναι καλυμμένος σε περίπτωση που το υποκείμενο εργαλείο βρεθεί σε πολύ χαμηλές τιμές και το συμβόλαιο εξασκηθεί από τον αγοραστή.

ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

At the money

Ένα συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης (option) είναι at the money, εάν η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος (exercise ή strike price) ισούται με την τιμή αγοράς του υποκειμένου τίτλου. Δηλαδή, είναι το σημείο που δεν χάνει κανείς ούτε κερδίζει (break-evenpoint), εάν δεν υπολογίσουμε το κόστος συναλλαγής.

At the money Spot είναι ένα option του οποίου η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος είναι ίση ή πλησίον της τιμής αξίας δύο ημερών (spot price) του υποκειμένου μέσου.

At the money forward είναι ένα option του οποίου η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος είναι ίση ή πλησίον της προθεσμιακής τιμής (forward price) του υποκειμένου μέσου.

ΑΛΦΑ

Alpha

Mέτρηση της προσαρμοζόμενης απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με τον κίνδυνο, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως στα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια και επενδυτικά κεφάλαια (Hedge Fuhds). Ένα θετικό Άλφα είναι η υπέρ απόδοση του επενδυτή που ανέλαβε κίνδυνο αντί να δεχτεί τη συνήθη απόδοση της αγοράς.

Ο τύπος για τον υπολογισμό του Άλφα είναι: [ ( ποσό του y ) – ( (b) ( ποσό του χ) ) ] / n, όπου n = αριθμός παρατηρήσεων

(36 μήνες), β = beta του κεφαλαίου, χ = ποσοστό απόδοσης για την αγορά, y = ποσοστό απόδοσης για το χαρτοφυλάκιο.

Για παράδειγμα, εάν ένα επενδυτικό κεφάλαιο έχει απόδοση 25% και το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο είναι 5%, η υπεραπόδοση είναι 25-5=20%. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, η υπεραπόδοση της αγοράς είναι 9%. Ας υποθέσουμε ότι το beta του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 2 (έχει δηλαδή, δύο φορές μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι ο δείκτης σύγκρισης (benchmark)). Με δεδομένη την αναμενόμενη υπεραπόδοση ο κίνδυνος είναι 2 Χ 9% = 18%. Η πραγματική υπεραπόδοση είναι 20%. Κατά συνέπεια το Άλφα είναι 2% ή 200 εκατοστιαίες μονάδες. Σταθμισμένο Άλφα (weighted Alpha) είναι η μέτρηση που δείχνει πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε η αξία ενός χαρτοφυλακίου σε μια συγκεκριμένη περίοδο, συνήθως ενός έτους. Η μέτρηση δίνει μεγαλύτερο βάρος στην πρόσφατη δραστηριότητα και λιγότερο στη δραστηριότητα του παρελθόντος χρόνου. Εάν το χαρτοφυλάκιο ανεβεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα έχει ένα θετικό σταθμισμένο Άλφα. Μία αμετάβλητη τιμή του χαρτοφυλακίου έχει ένα μικρό σταθμισμένο Άλφα και ένα χαρτοφυλάκιο του οποίου η τιμή έπεσε μέσα σε μια χρονική περίοδο έχει ένα αρνητικό σταθμισμένο Άλφα.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Direct investments

Άμεση επένδυση είναι η αγορά και η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου σε ξένη προς τον επενδυτή χώρα. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης αποτελεί άμεση επένδυση, εάν το ποσοστό αυτής ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου. Άμεση επένδυση είναι και η απόκτηση ακινήτων για την εγκατάσταση επιχείρησης ή για μόνιμη κατοικία.

ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τι είναι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις;

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Mutual funds

Είναι ένα σύνολο περιουσίας το οποίο αποτελείται από μετρητά, καταθέσεις, προϊόντα της χρηματαγοράς, χρεόγραφα και μετοχές εγχωρίων ή και ξένων χρηματιστηρίων, που ανήκει σε επενδυτές-μεριδιούχους. Οι επενδυτές που τοποθετούν τα χρήματά τους στο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνονται εξ αδιαιρέτου συγκύριοι της κοινής περιουσίας και λαμβάνουν τίτλους που ονομάζονται μερίδια. O αποταμιευτής αναθέτει τη διαχείριση του μεριδίου του στους έμπειρους και επαγγελματίες διαχειριστές του Α/Κ και έχει τη δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης της επένδυσής του.

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Defensive securities

Ομόλογα και μετοχές που είναι σταθερές σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις και παρέχουν μία ασφαλή απόδοση. Όταν η αγορά είναι ασθενής, τα αμυντικά χρεόγραφα τείνουν να πέφτουν λιγότερο σε σύγκριση με τη γενικότερη πτώση των τιμών της αγοράς.

ΑΝΑΘΕΣΗ

Assignment

Ειδοποίηση από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. σε μέλος της και στον πωλητή του δικαιώματός της πως το δικαίωμα έχει εξασκηθεί από τον κάτοχό του. Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να εκπληρώσει τους όρους του συμβολαίου. Η ανάθεση γίνεται τυχαία από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Underwriter

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που αναλαμβάνει την έκδοση και τη διάθεση νέας έκδοσης χρεογράφων ή μετοχών του πελάτη και έχει την υποχρέωση, εάν αυτό αναγράφεται στη σύμβαση, να αγοράσει τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα έναντι προμήθειας.

ΑΝΟΙΓΜΑ

Spread

Η διαφορά απόδοσης μεταξύ δύο ομολόγων διαφορετικού εκδότη (credit spread), ή μία σύνθετη θέση σε παράγωγα, που αποτελείται από μία θέση αγοράς ενός συμβολαίου και μία θέση πώλησης ενός παρόμοιου συμβολαίου, συνήθως με διαφορετικές ημερομηνίες λήξης.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ

Open position

Η αποτύπωση ως προς τον αριθμό των συμβολαίων ή την ποσότητα της υποκείμενης αξίας, του συνόλου των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων οποιουδήποτε συναλλασσομένου, που απορρέουν από πράξεις στα παράγωγα.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΩΛΗΣΗ

Short selling

Συναλλαγή κατά την οποία ο επενδυτής δανείζεται μετοχές μέσω της ΕΤΕΣΕΠ, καταβάλλοντας κάποιο επιτόκιο, και τις πουλάει σε τρίτο αναλαμβάνοντας έτσι την υποχρέωση να τις αγοράσει στο μέλλον για να τις επιστρέψει στο δανειστή. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιεί κέρδος ή ζημιά ανάλογα με τις τιμές που πούλησε και κατόπιν αγόρασε τις μετοχές.

AΝΟΙΧΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Open Interest

Το σύνολο των συμβολαίων στα οποία οι επενδυτές έχουν ανοίξει θέση αλλά δεν έχει λάβει μέρος η αντίθετη πράξη για να κλείσει η θέση τους.

ΑΝΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Risk tolerance

Είναι το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ένας επενδυτής για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανοχή στον κίνδυνο τόσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση του χαρτοφυλακίου του σε μετοχές, παράγωγα και άλλα προϊόντα υψηλού επενδυτικού κινδύνου (risky assets).

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Swap

Η πώληση ενός χρεογράφου και η ταυτόχρονη αγορά ενός άλλου ομοειδούς με σκοπό την γενικότερη βελτίωση της διάρθρωσης ενός χαρτοφυλακίου.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Hedging

Η διαδικασία εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης του κινδύνου μιας επένδυσης, μέσω της εκτέλεσης μιας αντίθετης επενδυτικής πράξης. Η διαδικασία αυτή διευκολύνεται με το άνοιγμα μιας αντίθετης θέσης με τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά προϊόντα (όπως είναι τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές και τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε δείκτες).

ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Value-at-Risk (VaR)

Μία στατιστική μέθοδος μέτρησης του κινδύνου αγοράς (market risk). Υπολογίζει την ανώτατη δυνητική ζημία την οποία μπορεί να υποστεί ένα χαρτοφυλάκιο χρεογράφων, σε ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης και σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράμετροι της VaR είναι η χρονική περίοδος διακράτησης των χρεογράφων, το επίπεδο εμπιστοσύνης π.χ. 95% ή 90% στην περίπτωση ανάληψης μεγαλύτερων κινδύνων και η περίοδος των ιστορικών στοιχείων.

ΑΞΙΑ ΧΡΟΝΟΥ

Time Value

Extrinsic Value

Η αριθμητική τιμή που βρίσκεται πάνω από την εσωτερική αξία (intrinsic value) του δικαιώματος. Με άλλα λόγια, εάν αφαιρέσουμε από το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης την εσωτερική αξία του (intrinsic value), το υπόλοιπο είναι η αξία του χρόνου (extrinsic value). Καθώς πλησιάζει την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος η αξία χρόνου μειώνεται.

ΑΠΛΟ ΜΕΛΟΣ ΧΠΑ

Member

Το μέλος που δεν έχει δικαίωμα να καταρτίζει συναλλαγές επί παραγώγων προϊόντων για δικό του λογαριασμό αλλά μόνον για λογαριασμό των πελατών του.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΛΗΞΗ

Yield to maturity

Η απόδοση που προσφέρει ένα ομόλογο από την ημερομηνία αγοράς του έως την ημερομηνία λήξης του. Η απόδοση αυτή προσδιορίζεται από την διαφορά της αξίας στη λήξη και την αξία αγοράς του στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

ΑΧΕ

Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1806/1988.

Check Also

Ο

ΟΑΣΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Order-Execution System Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Ο.Α.Σ.Η.Σ.) είναι το σύστημα όπου λαμβάνουν μέρος ηλεκτρονικά οι συναλλαγές για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Αγορά Παραγώγων Αθηνών. ΟΜΟΛΟΓΑ Bonds Πρόκειται για επενδυτικούς τίτλους (χρεόγραφα) με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, οι οποίοι χρησιμεύουν στους εκδότες τους για τη συγκέντρωση δανειακών πόρων από ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add