ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ Debenture Εταιρικό ομόλογο που η εξόφλησή του δεν είναι εγγυημένη με ενέχυρο (collateral) και εναπόκειται μόνο στην καλή πίστη και την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη. Στις Η.Π.Α. είναι ένα εταιρικό ομόλογο με σταθερό επιτόκιο με λήξη μεταξύ 10 και 40 ετών, το οποίο μπορεί και να είναι εγγυημένο με μία κυμαινόμενη επιβάρυνση ...

Μ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ

Debenture

Εταιρικό ομόλογο που η εξόφλησή του δεν είναι εγγυημένη με ενέχυρο (collateral) και εναπόκειται μόνο στην καλή πίστη και την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη. Στις Η.Π.Α. είναι ένα εταιρικό ομόλογο με σταθερό επιτόκιο με λήξη μεταξύ 10 και 40 ετών, το οποίο μπορεί και να είναι εγγυημένο με μία κυμαινόμενη επιβάρυνση επί των συνολικών στοιχείων ενεργητικού ή επί μέρους περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Contract size

Ο αριθμός των μετοχών ενός συμβολαίου (Δικαίωμα Πώλησης ή Δικαίωμα Αγοράς). Για τα μετοχικά δικαιώματα, (Δικαιώματα Προαίρεσης) αποτελείται από 100 τεμάχια της μετοχής, ενώ για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) είναι η αριθμητική τιμή του υποκείμενου εργαλείου επί τον πολλαπλασιαστή (5 ευρώ για τα ΣΜΕ/FTSE 20, και για τα ΣΜΕ/FTSE 40 και για τα μετοχικά ΣΜΕ είναι 100 τεμάχια επί της τιμής της μετοχής ).

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗΣ

Open Outcry

Στην περίπτωση αυτή ο χώρος συναλλαγής έχει φυσική υπόσταση και είναι το πάτωμα του χρηματιστηρίου και οι συναλλασσόμενοι φωνάζουν προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές μεταξύ τους (το αντίθετο συμβαίνει με τα ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών).

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΧΑΑ

Members of the Athens Stock Exchange

Οι Ε.Π.Ε.Υ. και Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν κατά το νόμο το δικαίωμα κατάρτισης χρηματιστηριακών συμβάσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ASE)

ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Stock Dividend

Διάθεση ποσοστού των κερδών της εισηγμένης εταιρίας με τη μορφή μετρητών στους μετόχους της.

ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

In The Money (ΙΤΜ)

Το συμβόλαιο το οποίο έχει εσωτερική αξία (intrinsic value). Για το Δικαίωμα Αγοράς ισχύει, όταν η μετοχή συναλλάσσεται σε υψηλότερη τιμή από την τιμή εξάσκησης του Δικαιώματος. Για το Δικαίωμα Πώλησης ισχύει, όταν η μετοχή συναλλάσσεται σε χαμηλότερη τιμή από την τιμή εξάσκησης του Δικαιώματος.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

Volatility

Μία μέτρηση του κινδύνου, που βασίζεται στην τυπική απόκλιση (standard deviation) της απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου. Εμφανίζεται σαν μεταβλητή στους μαθηματικούς τύπους τιμολόγησης ενός συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης (option), όπου δηλώνει τη μεταβλητότητα της απόδοσης του υποκειμένου μέσου (underlying instrument) από τώρα μέχρι τη λήξη του option. Υπάρχουν κλίμακες μέτρησης, όπως από το 1 μέχρι το 9. Ένας υψηλός αριθμός σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο. Πιο απλά, volatility είναι μία μέτρηση της μεταβλητότητας των αποδόσεων σε μία επιλεγείσα χρονική περίοδο. Μας δείχνει την έκταση κατά την οποία η καθημερινή, εβδομαδιαία ή η μηνιαία αλλαγή των τιμών παρεκκλίνει από το μέσο όρο.

Volatility risk ο κίνδυνος ως προς την αξία των χαρτοφυλακίων συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης (options), που προέρχεται από τις μη προβλεπόμενες αλλαγές στη μεταβλητότητα των τιμών του υποκειμένου μέσου (underlying instrument).

Volatility smile ένα κοινό γραφικό σχήμα (chart) που προκύπτει από την αποτύπωση της τιμής εξάσκησης του δικαιώματος και της τεκμαρτής μεταβλητότητας μιας ομάδας options με την ίδια ημερομηνία λήξης.

ΜΕΤΟΧΕΣ

Stocks

Οι μετοχές αποτελούν τον αποδεικτικό τίτλο της συμμετοχής του κατόχου τους σε μία εταιρεία. Πολλές εταιρείες διανέμουν μέρος των κερδών τους στους μετόχους τους με τη μορφή μερίσματος. ‘Αλλες πάλι, επανεπενδύουν μέρος ή και όλα τα κέρδη τους, επιδιώκοντας τη μελλοντική αύξηση των πωλήσεων και των κερδών τους. Τα ιστορικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις της τιμής τους, οι μετοχικές επενδύσεις προσφέρουν μακροπρόθεσμα υψηλότερες αποδόσεις συγκριτικά με τις τοποθετήσεις στην αγορά χρήματος ή ομολόγων.

ΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Unsystematic Risk

O κίνδυνος που ενέχει η μετοχή και εξαρτάται από τα νέα, την πορεία και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Μπορεί να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί μέσω της διαφοροποίησης (diversification) του χαρτοφυλακίου με την τοποθέτηση σε άλλες μετοχές. Το ρίσκο ενός τίτλου, που σχετίζεται με παράγοντες που συνδέονται με αυτόν και όχι με την αγορά ή την οικονομία σαν σύνολο.

ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΣΗΣ

Βasis point

Το ένα εκατοστό της ποσοστιαίας μονάδας (0,01%). Χρησιμοποιείται για την αναφορά μικρών μεταβολών σε επιτόκια.

ΜΟΝΤΕΛΟ BLACK-SCHOLES

Black-Scholes model

Μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους Fisher Black και Myron Scholes το 1973 και αποτελεί την κλασική μέθοδο αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης ευρωπαϊκού τύπου.

ΜΟΧΛΕΥΣΗ

Leverage
Η δυναμική ποσοστιαία αύξηση ή μείωση της επένδυσης. Το Δικαίωμα Αγοράς, για παράδειγμα, δίνει ώθηση στην ποσοστιαία μεταβολή της επένδυσης, διότι με μικρότερα διατεθειμένα κεφάλαια τα κέρδη μπορεί να διπλασιαστούν ή να υπερτριπλασιαστούν σε σχέση με άλλες επενδύσεις. Επίσης, οι ζημιές μπορεί να φτάσουν σε γρήγορο χρονικό διάστημα στο 100% του επενδυμένου κεφαλαίου.

Ισοτιμίες νομίσματα

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add