Συντελεστής Βήτα (beta) Χαρτοφυλακίου

Συντελεστής Βήτα (beta) Χαρτοφυλακίου

Συντελεστής Βήτα (beta) Χαρτοφυλακίου

Ο συντελεστής βήτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη μέτρηση της μεταβλητότητας ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Το beta ενός χαρτοφυλακίου συμβολίζει απλά έναν σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους χρεογράφων / περιουσιακών και επενδυτικών κεφαλαίων και στοιχείων του χαρτοφυλακίου.

Η συμμετοχή – συνεισφορά του κάθε χρεογράφου (security) στην αξία του χαρτοφυλακίου ισούται με την αξία που έχει επενδυθεί στο συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο δια την αξία ολόκληρου του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Υψηλός συντελεστής βήτα συνεπάγεται ότι η απόδοση, του χαρτοφυλακίου επηρεάζεται σημαντικά από τις κινήσεις της αγοράς.

Στον υπολογισμό του βήτα – beta οι κινήσεις της αγοράς αντιπροσωπεύονται συνήθως από το γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου (benchmark), όπως ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή ο Dow Jones, S&P 500 κ.λ.π. αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κι άλλοι πιο συγκεκριμένοι κλαδικοί δείκτες, ανάλογα με το είδος του χαρτοφυλακίου και τις ανάγκες των επενδυτών.

Μικρές τιμές του συντελεστή βήτα – beta σημαίνει ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου μένει σχετικά ανεπηρέαστη από τις διακυμάνσεις της απόδοσης της αγοράς.

Σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, οι μετοχές οι οποίες βρίσκονται σε αυτό και μειώνουν τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου θεωρείται ότι έχουν αρνητικό βήτα.

Συντελεστής Βήτα της Αγοράς

Εφ’ όσον ο συντελεστής βήτα μετράει την ευαισθησία ενός επενδυτικού – περιουσιακού στοιχείου στις κινήσεις της αγοράς, ο συντελεστής beta της αγοράς ισούται πάντα με τη μονάδα.

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add