Κουπόνια Τεχνολογίας

Συχνές ερωτήσεις για τα Κουπόνια Τεχνολογίας

Συχνές ερωτήσεις για τα Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

1. Πόσο έιναι το ποσοστό της Χρηματοδότησης?

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% της αξίας του κουπονιού τεχνολογίας (επιλέξιμη δαπάνη), και μέχρι του καθαρού ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ.

2. Ποιά είναι η Διάρκεια των έργων?

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων για τα Κουπόνια Τεχνολογίας είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων. Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων δεν δύναται να δοθεί.

3. Που θα υποβάλλω την αίτηση χρηματοδότησης για τα Κουπόνια Τεχνολογίας?

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis ) με την ένδειξη «Κουπόνια Τεχνολογίας ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Ποιά είναι η χαμηλότερη βαθμολογία για την επενδυτική πρόταση?

Η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε επενδυτικού σχεδίου να είναι το 50

5. Πότε θα εισπράξω την επιδότηση?

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης με την ολοκλήρωση της προμήθειας των αιτούμενων ειδών ΤΠΕ και κατόπιν της εξόφλησης του συνολικού ποσού της δαπάνης στους προμηθευτές, κάνει αίτημα ελέγχου/πληρωμής στο ΠΣΚΕ. Οι έλεγχοι από τον ΕΦ θα είναι διοικητικοί στο 100% των πράξεων και στο 100% των παραστατικών της κάθε πράξης. Ο έλεγχος των παραστατικών δύναται να διενεργείται με κάθε πρόσφορο μέσο.

6. Σε πόσες δόσεις μπορώ να εισπράξω την επιδότηση?

Δεν προβλέπεται υποβολή Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – δαπανών παρά μόνο Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης μετά την εκτέλεση του 100% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης της σχετικής πράξης.7. Πως γίνεται ο έλεγχος των επιδοτήσεων?

Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω διοικητικής επαλήθευσης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) από ορισμένο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για το σκοπό αυτό όργανο ελέγχου κατόπιν Αιτήματος Επαλήθευσης του δικαιούχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ). Ο ΕΦ διατηρεί το δικαίωμα επιτόπιου ελέγχου σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων της δράσης. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων. Το δείγμα θα αφορά το 10% των δικαιούχων και η επιλογή του θα γίνει με τη μέθοδο τυχαίας δειγματοληψίας.

8. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση της πράξης (Μακροχρόνιες υποχρεώσεις)?

Ο Δικαιούχος, πέραν των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, υποχρεούται τρία (3) έτη μετά από την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης στον δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 71 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 και των όρων της απόφασης ένταξης, στα ακόλουθα:

α) να μην προβεί σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση.

9. Ποιές επιχειρήσεις δικαιούνται τα Κουπόνια Τεχνολογίας?

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες
δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
• να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
IV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ)
• να είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα I του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ της
παρούσας πρόσκλησης)
• να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρης διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, (δηλαδή
να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017) πριν την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης.
• να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού
χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη
Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσειςCheck Also

Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός της επιδότησης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων.

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add