Sarbanes-Oxley Act Νόμος των ΗΠΑ που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Ιουλίου του 2002 για να αντιμετωπίσει τη νοσηρή κατάσταση που προέκυψε από τα λογιστικά σκάνδαλα των επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Προβλέπει ριζική αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τους εκδότες χρεογράφων τα οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στις δημόσιες αγορές, τους ελεγκτές, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των ...

Σ

Sarbanes-Oxley Act

Νόμος των ΗΠΑ που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Ιουλίου του 2002 για να αντιμετωπίσει τη νοσηρή κατάσταση που προέκυψε από τα λογιστικά σκάνδαλα των επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Προβλέπει ριζική αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τους εκδότες χρεογράφων τα οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στις δημόσιες αγορές, τους ελεγκτές, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών και τους νομικούς συμβούλους αυτών. Επιβάλλει αυστηρές ποινές σε περιπτώσεις λογιστικής απάτης και εταιρικής διαφθοράς ενώ προστατεύει τους μετόχους, τους εργαζόμενους και το επενδυτικό κοινό. Ο νόμος αυτός έχει δεχτεί την κριτική ορισμένων φιλελευθέρων που ισχυρίζονται ότι παρεμποδίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη διενέργεια επενδύσεων.

ΣΕΙΡΑ

Series

Συμβόλαια τα οποία έχουν την ίδια τιμή εξάσκησης και την ίδια ημερομηνία λήξης.

Square

Η τακτική της εκμηδένισης του κινδύνου αγοράς (market risk) με αγορές και πωλήσεις που δεν αφήνουν ανοικτές θέσεις.

ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Stagflation

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 για να υποδηλώσει το φαινόμενο που συνδυάζει α) στασιμότητα της οικονομίας (δηλαδή, χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ανεργία) και β) υψηλό πληθωρισμό.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΥΨΗΛΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΡΙΣΚΟΥ

Sub-prime loan

Στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο μεγαλύτερο αυτού που παρέχεται σε πελάτες υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και ισχυρών πελατειακών δεσμών, δηλαδή υψηλότερο του prime rate. Η αποπληρωμή αυτού του δανείου ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο, διότι αυξάνεται το συνολικό χρέος με επιπρόσθετες πληρωμές τόκων κατά τη διάρκεια του δανείου. Σαν τέτοια δάνεια μπορεί να χαρακτηρισθούν π.χ. όσα παρέχονται μέσω πιστωτικών καρτών (credit card loans) ή τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλής επικινδυνότητας προς πελάτες με χαμηλή πιστοληπτική διαβάθμιση (mortgage sub-prime loans) . Τα mortgage sub-prime loans αναπτύχτηκαν ταχύτατα στην αγορά στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ και είχαν καλύψει το 69% των στεγαστικών δανείων των νοικοκυριών. Το Μάρτιο του 2007, όμως, η αγορά αυτή κινδύνευσε με κατάρρευση, διότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της κατηγορίας αυτής έφθασαν το 13,46% και μεγάλες εταιρείες παροχής mortgage sub-prime loans, όπως η New Century Financial και η Accredited Home Lenders, βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Την 2.4.2007 η New Century Financial τέθηκε υπό το ειδικό καθεστώς προστασίας πιστωτών και απέλυσε 3.200 υπαλλήλους, δηλαδή το 54% του συνόλου. Στην κατάσταση αυτή συνέβαλε η πρακτική των δανειστών να τιτλοποιούν τις απαιτήσεις τους από τέτοια δάνεια π.χ. με την πώληση σε πιστωτικά ιδρύματα μεγάλων πακέτων αυτών. Όταν οι δανειολήπτες βρέθηκαν σε αδυναμία εξόφλησης των δανείων, οι πιστωτές δεν μπόρεσαν και αυτοί με τη σειρά τους να εξοφλήσουν τα τιτλοποιημένα χρεόγραφα που είχαν διαθέσει.

Straddle

Ο συνδυασμός ενός call option (δικαίωμα αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείουστο μέλλον) και ενός put option (δικαίωμα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον) επί του ίδιου τίτλου με την ίδια τιμή εξάσκησης του δικαιώματος και με την ίδια λήξη. Παρέχει την ευκαιρία κέρδους από τη σωστή πρόβλεψη της μελλοντικής μεταβλητότητας των τιμών της αγοράς. Τα straddles μπορεί να είναι αποδοτικά, όταν ο επενδυτής είναι πεπεισμένος ότι η τιμή π.χ. μιας μετοχής θα μεταβληθεί δραματικά, αλλά δεν μπορεί να προβλέψει προς ποια κατεύθυνση (προς τα πάνω ή προς τα κάτω). Εάν τελικά η τιμή ανεβεί ή πέσει σημαντικά, ο αγοραστής ενός straddle θα αποκομίσει κέρδη ενώ ο πωλητής θα υποστεί ζημία.

Strangle

Μία στρατηγική options που συνδυάζει ένα put και ένα call option επί του ιδίου υποκείμενου τίτλου με την ίδια λήξη και με την ίδια τιμή εξάσκησης του δικαιώματος, όταν αυτή είναι outof the money, η τιμή δηλαδή εξάσκησης του δικαιώματος είναι μεγαλύτερη της τιμής αγοράςτου υποκειμένου μέσου. Ο επενδυτής επωφελείται μόνο όταν η τιμή του υποκειμένου μέσου κινηθεί δραματικά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Strap and strip

Strap είναι ο συνδυασμός δύο call options και ενός put option. Strip είναι ο συνδυασμός ενός call option και δύο put options. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις οι ημερομηνίες λήξης είναι οι ίδιες, αλλά οι τιμές εξάσκησης του δικαιώματος μπορεί να είναι οι ίδιες ή διαφορετικές.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΣΜΕ – Futures

Συμβόλαια σύμφωνα με τα οποία οι αντισυμβαλλόμενοι (ένας αγοραστής και ένας πωλητής) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αγοράσουν ή να πουλήσουν συγκεκριμένη ποσότητα (το μέγεθος του συμβολαίου) της υποκείμενης αξίας σε προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία (την ημέρα λήξης του συμβολαίου) σε προκαθορισμένη τιμή και τα οποία συναλλάσσονται σε κάποια οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά και υπόκεινται σε καθημερινή διαδικασία αποτίμησης.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ

Synthetic call

Ο συνδυασμός αγοράς ενός δικαιώματος πώλησης και αγοράς ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης με την ίδια υποκείμενη αξία και το ίδιο μέγεθος συμβολαίου, που προσομοιάζει τη συμπεριφορά ενός δικαιώματος αγοράς. Εναλλακτικά, η αγορά ενός δικαιώματος πώλησης μπορεί να συνδυαστεί με την αγορά της υποκείμενης αξίας.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Synthetic put

Ο συνδυασμός αγοράς ενός δικαιώματος αγοράς και πώλησης ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης με την ίδια υποκείμενη αξία και το ίδιο μέγεθος συμβολαίου, που προσομοιάζει τη συμπεριφορά ενός δικαιώματος πώλησης. Εναλλακτικά, η αγορά ενός δικαιώματος αγοράς μπορεί να συνδυαστεί με την ανοιχτή πώληση της υποκείμενης αξίας.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ

Synthetic bond – notional bond

Εικονικό ομόλογο που χρησιμοποιείται σαν υποκείμενη αξία ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, όπου και καθορίζονται τα χαρακτηριστικά του.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

Synthetic futures

Ο συνδυασμός αγοράς ενός δικαιώματος αγοράς και πώλησης ενός δικαιώματος πώλησης με την ίδια υποκείμενη αξία, την ίδια τιμή εξάσκησης και το ίδιο μέγεθος συμβολαίου, που προσομοιάζει τη συμπεριφορά ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΗΤΑ

Βeta factor

Μέτρο της ευαισθησίας της αξίας ενός τίτλου ή χαρτοφυλακίου στις διακυμάνσεις της αγοράς σαν σύνολο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

The Price factor of a deliverable bond

Κατά τη λήξη ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ), που εκκαθαρίζεται με φυσική παράδοση ομολόγου, οι πωλητές των ΣΜΕ παραδίδουν στους αγοραστές ομόλογα από το καλάθι των παραδοτέων ομολόγων. Για κάθε παραδοτέο ομόλογο από αυτό το καλάθι, το ADEX καθορίζει ένα συντελεστή τιμής, που χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της αξίας του παραδοτέου ομολόγου που θα καταβάλει ο αγοραστής στον πωλητή με βάση την τελική τιμή εκκαθάρισης του ΣΜΕ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Systematic (Market) Risk

Ο κίνδυνος της αγοράς που εκτίθεται το χαρτοφυλάκιό μας. Παράγοντες που τον επηρεάζουν είναι τα επιτόκια, ο πληθωρισμός, το πολιτικό κλίμα που επικρατεί, η γενική οικονομική κατάσταση και η φορολογία. Ο συστηματικός κίνδυνος μπορεί να μειωθεί σημαντικά με τη χρήση των παραγώγων.

Swaption

Είναι ένα option επί ενός interest rate swap που παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να εκτελέσει το interest rate swap σε μία συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία με όρους που συμφωνούνται σήμερα. Το συμβόλαιο καθορίζει εάν ο αγοραστής θα είναι αποδέκτης ή πληρωτής σταθερού τόκου.

 

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add